Van de Fractie

Voorzitter, De VVD stelt vast dat de begroting voor 2015 en de meerjarenraming sluitend is. De begroting heeft opnieuw aan inzichtelijkheid gewonnen. Niet in de laatste plaats doordat het College ervoor kiest diverse ‘potjes’(voorzieningen) op te heffen. De VVD is daar tevreden over want hierdoor wordt direct helder wat de impact van mee- of tegenvallers wordt voor ons kasboek. Dit getuigt van volwassenheid en durf. Bovendien zit er minder geld opgesloten in geoormerkte potjes. De VVD heeft altijd als credo dat voordelen naar de algemene reserves moeten zodat transparant over de aanwending kan worden besloten. Tegenslagen moeten worden opgevangen binnen de eigen begroting. Ook dát credo zal de VVD niet los laten.

De Rijswijkse schuldenberg is voorlopig nog niet lager en dat noopt tot behoedzaam begroten en het zeer zorgvuldig monitoren van de ontwikkelingen op de rente-markt. De VVD heeft de indruk dat het College op dit punt een heldere koers vaart. Verder stelt de VVD vast dat het Risico-management is herzien en een robuuster indruk maakt. Ook hier dus een pluim.

Overigens heeft de VVD niet de indruk dat de wereld ineens volledig de andere kant op is gaan draaien, maar, zoveel is ook duidelijk, deze begroting schuift verder op in positieve zin, op voor de VVD belangrijke aspecten als financiële deugdelijkheid, transparantie en robuust risicomanagement.

Lokale lasten: kan het  niet wat minder?
Maar niet alleen maar complimenten. De forse stijging van de lokale lasten ligt de VVD zwaar op de maag. Weliswaar liggen de lasten onder het gemiddelde, maar een stijging van rond de 7% is niet mals. Het belangrijkste deel van de lastenstijging komt door de renovatie van het riool. Is het écht noodzakelijk deze kosten volledig aan de Rijswijkers door te berekenen? De VVD ziet bovendien graag dat áls de renovatie, bijvoorbeeld door aanbestedingsvoordelen, minder kostbaar wordt, deze besparing één op één terugvloeit naar de Rijswijkers. Kunt u dit toezeggen? Verder voorzitter, wil de VVD graag een verklaring voor het ongedaan maken van de eerdere verlaging van de afvalstoffenheffing.

Faciliteren van de Rijswijkse economie: kan het niet wat meer?
U kent de VVD als een partij die werkgelegenheid en economische ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. De VVD stelt vast dat op de begroting economie zo’n 150.000 euro wordt ingeleverd. De VVD vindt dit onverantwoord: juist nú moeten we als Rijswijk investeren in onze zichtbaarheid en aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor bedrijven. Juist nú, zullen we moeten investeren in het op kracht houden van onze winkelgebieden, juist nú, nu er weer wat lift in de economie zit, mogen we de boot niet missen. Kortom voorzitter, de VVD is bezorgd dat dit College de Rijswijkse economie en de Rijswijkse ondernemer niet krachtig genoeg kan ondersteunen en faciliteren.

Doorwerken in de Plaspoelpolder

Zo is het is de VVD opgevallen dat u de werkzaamheden van de Urbanisator niet meer ondersteund. Hoe gaat u verder met de revitalisering van de Plaspoelpolder, heeft u daar nog voldoende middelen voor? Rijswijk heeft met de Urbanisator een platform gecreëerd waarin gemeente, gebruikers en vastgoedeigenaren in de Plaspoelpolder samenwerken om de toekomst van de Plaspoelpolder als vitaal bedrijventerrein te garanderen. In elk geval wil de VVD dat in 2015 de werkzaamheden van de Urbanisator doorgaan. Kunt u dit realiseren? We hebben een motie voorbereid.

Citymarketing: Rijswijk als stad van Internationale Vrede
Meer zichtbaarheid en herkenbaarheid van Rijswijk is een oude wens van de VVD. De VVD bepleit om de Vrede van Rijswijk hierbij een centrale plaats te geven. De Vrede van Rijswijk werd getekend op 20 september (1697). Deze dag valt vrijwel  samen met de Internationale dag van de Vrede op 21 september, zoals deze sinds 1981 door de Verenigde Naties is uitgeroepen. Zou dat nu niet mooi samengaan met bijvoorbeeld een Vredesbijeenkomst in Rijswijk bij de Naald  of een Vredeslezing door een aansprekende prominent? Een internationaal thema dat ook de Rijswijkse expats zal aanspreken. Het huidige tijdsgewricht waarin Vrede en veiligheid wederom niet vanzelfsprekend blijken, is misschien wel hét moment om Rijswijk als stad van Internationale Vrede neer te zetten. Internationale Vrede als unique selling point! Wil het College deze gedachte verder uitwerken? Wat vindt de rest van de Raad?

Veiligheid: zijn we ambitieus genoeg?
Rijswijk valt qua veiligheid in de middenmoot. Dat is voor de VVD niet voldoende. Het moet dus veiliger in Rijswijk. Minder woninginbraken, minder fietsendiefstallen, minder babbeltrucs et cetera. Het mag dan in de statistieken misschien nog meevallen, maar de VVD meent een groeiende tendens te bespeuren. Ook blijven er signalen komen van Rijswijkers die zich niet serieus genomen voelen door de politie en wijkagent. Dit maakt dan bijvoorbeeld dat mensen geen aangifte doen. Hebben we de Rijswijkse situatie wel voldoende in beeld? Zijn we in Rijswijk qua veiligheid wel ambitieus genoeg? Wat doet u bijvoorbeeld aan het waterbedfenomeen dat optreedt rond de massagesalons: in Den Haag handhaaft men streng, waardoor het risico er is dat massagelsalon naar Rijswijk optrekken. Verder is inmiddels de nationale politie een feit. Worden we als Rijswijk voldoende bediend? Moeten we in Rijswijk geen aanvullende middelen inzetten om vanuit eigen Rijswijkse regie de veiligheid en handhaving nog beter vorm te geven? Ik hoor graag de visie van het College?

Rijswijkse duurzaamheidshoogmis mag wat kosten ?!
Het oneindig breed oprekken van het begrip duurzaamheid en daar zo’n beetje elk aspect van het menselijk bestaan in onderbrengen, heeft tot gevolg dat de duurzaamheidscultus tot een kostbare nieuwe, politiek correcte, religie dreigt te worden. Ook de Rijswijkse duurzaamheidshoogmis mag wat kosten: 1 miljoen euro wordt ervoor uitgetrokken. De VVD is bezorgd dat het duurzaamheidsbudget vooral op         gaat aan voorlichting, brochures, duurzaamheidsfestivals e.d. en aan goedbedoelde maar vage projecten en politiek correcte cadeautjes.

Ook de VVD wil investeren in een duurzame stad. Maar, voorzitter, de VVD roept het College hierbij wél op deze investering primair te doen in concrete maatregelen die ook concrete en directe effecten sorteren. Ik noem dat ‘tastbare en zichtbare duurzaamheid’, zoals bijvoorbeeld investeringen die er direct toe leiden dat het gebruik van fossiele brandstoffen afneemt.

De VVD wil daarom voorstellen om uit het duurzaamheidsbudget ook en vooral concrete zichtbare duurzaamheid te financieren. Dat kan dus bijvoorbeeld een fietspad zijn of het verduurzamen van een sporthal zijn. De VVD stelt voor dat 75% van het meerjarenbudget wordt aangewend om concrete en tastbare investeringen in duurzaamheid te financieren. Kunt u dit toezeggen? We hebben eventueel een motie in voorbereiding.

3D: Liever een hengel, dan vis geven!
Een algemene beschouwing over de begroting van 2015 kan niet zonder stil te staan bij de decentralisaties. De VVD heeft zich breed laten informeren en de indruk gekregen dat in Rijswijk verstandig en prudent met deze materie wordt omgegaan. Niet alleen op prijs inkopen, maar vooral inzetten op continuïteit, kwaliteit en innovatie van de zorg. Natuurlijk veranderen er dingen. Dat is juist de bedoeling! Het is immers juist de bedoeling om een deel van de staatszorg naar vermogen terug te brengen naar de eigen verantwoordelijkheid. Wat de VVD betreft niet alleen vanwege kostenoverwegingen. Maar ook, omdat het ongezond en inhumaan is om als burger onnodig afhankelijk te moeten zijn van de staat. Eigen kracht, eigen oplossingen, de hengel in plaats van de vis, dáár gaat het de VVD om.

Er zullen tegenslagen en onverwachte teleurstellingen zijn. Waar deze onredelijk zijn, zullen we die gaandeweg moeten oplossen. De VVD zal voor dit College ogen en oren zijn als het gaat om het signaleren van structurele problemen. Maar, voorzitter, de VVD zingt niet mee in het koor dat bij voorbaat al moord en brand roept, noch zal de VVD iedere tegenslag aangrijpen om de fundamenten van de nieuwe ordening ter discussie te stellen. Want dat de verantwoordelijkheid voor het eigen leven bij de persoon zélf ligt en niet bij de overheid,  staat voor de VVD niet ter discussie.

Kwaliteit van dienstverlening, kwaliteitskanjer 2014
De burger heeft recht op waar voor zijn geld.  De VVD hecht daarom zeer aan goede kwaliteit van dienstverlening door de overheid. De Rijswijkse VVD stimuleert dit door jaarlijks in december de zogenaamde Kwaliteitskanjer uit te reiken. Een beloning voor díe ambtenaar of afdeling van de gemeente, die aantoonbaar bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. De VVD heeft de Kanjer inmiddels 9x uitgedeeld.

De Geheime Jury van de VVD-Kanjercommissie heeft overwogen om de 10e Kwaliteitskanjer toe te kennen aan u, als voorzitter van de Raad. De Geheime Jury concludeert dat U, voorzitter, nu ruim een jaar in het ambt, aantoonbaar en zichtbaar de kwaliteit van ons bestuur –al was het maar in deze vergadering- dient.

Maar, zo begrijpt de Geheime Jury, het zou de voorzitter in een moeilijke positie brengen. Met name het aanzienlijke geldbedrag dat aan deze Kanjer verbonden is, zou, juist in deze tijden, tot gefronste wenkbrauwen kunnen leiden. Ik kondig hier dan ook aan dat u de Kanjer niet krijgt. Wie hem wel krijgt, zal de Geheime Jury op 15 december a.s. bekend maken. U bent daarvoor allen –als altijd- weer uitgenodigd.

Ik dank u wel!