De wethouders aan het woord

Afgelopen maandag was er weer het Politiek Café van de VVD Rijswijk. Ongeveer 30 belangstellenden waren gekomen om een tweegesprek tussen de wethouders Ronald van der Meij (Gemeentebelangen Rijswijk - GBR) en René van Hemert (VVD) bij te wonen.

Als eerste stelt Ronald van der Meij zichzelf voor. Hij is gehuwd, en heeft 5 kinderen. 

Ronald heeft zowel een ruime ervaring in de publieke als de private sector, met name op vastgoedgebied. Na 8 jaar gemeenteraadslid voor GBR te zijn geweest is hij nu wethouder, met een portefeuille waar onder meer Ruimtelijke Ordening, Wonen en Grondzaken in zitten.

René van Hemert is eveneens gehuwd, en heeft zowel kinderen als kleinkinderen.

Ook hij is begonnen als gemeenteraadslid voor de VVD, en is nu reeds lang wethouder. In het vorige college was hij de jongste nu is hij de meest “senior” wethouder. In zijn portefeuille zit onder meer Economie, City Marketing en Sport.

De portefeuilles van Ronald van der Meij en René van Hemert zijn behoorlijk verweven, zij werken dan ook nauw samen. Na een terugblik op de afgelopen 2 jaar wethouderschap, waarbij onder meer de succesvolle ontwikkelingen in Rijswijk Buiten (duurzame en betaalbare koop- en huurwoningen), de ontwikkelingen in en rondom de Bogaard (hoe pak je de leegstandsproblematiek aan), en de nieuwe ontwikkelingen rondom het voormalige HBG gebouw en het  Belastingdienstkantoor (de grote transformatie opgaven: van kantoor naar wonen) de revue passeerden ging het naar de visie op de toekomst. 

Wat zijn de ambities van onze wethouders op de korte (2 jaar) en middellange termijn (Rijswijk 2030)? 

De ambitie van René van Hemert is onder meer de doorontwikkeling van de Plaspoelpolder: ondernemers bij elkaar brengen. De eigenaren kennen elkaar niet altijd, de gemeente faciliteert hierin. Veel vastgoed is in handen van private partijen. Ook de transformatie van de Bogaard is belangrijk: nieuwe huurders, andere concepten, het is belangrijk voor de lokale economie dat de gemeente faciliteerd. Er zijn veel positieve ontwikkelingen. Soms lijkt in de media de nadruk te liggen op wat niet goed gaat; het is belangrijk dat er ook aandacht is voor wat wel goed gaat: de ‘local hero’s’ ondernemers die durven te investeren en uit te breiden. Op het gebied van Sport is een nieuwe sporthal belangrijk, sport is sowieso een belangrijk aandachtspunt.

De ambitie van Ronald van der Meij richt zich onder meer op het afronden van het dossier Stadhuislocatie. Dit is nu geagendeerd in de gemeenteraad van 29 mei. Ronald wil graag met de raad het gesprek op inhoud voeren en met zoveel mogelijk instemming, door mensen te overtuigen. Niet de helft van de stemmen plus 1. Het verdere doorontwikkelen van het voormalige HBG gebouw en het  Belastingdienstkantoor staat ook hoog op de lijst.

Er waren veel vragen uit de zaal, wat de discussie levendig maakte. Met betrekking tot  sociale woningbouw (voor Ronald): in Rijswijk het scheefwonen aanpakken (mensen die in een sociale huurwoning wonen met een te hoog inkomen daarvoor of als gevolg van een gewijzigde gezinssamenstelling). De vraag is hoe, er zijn geen wettelijke instrumenten die "scheefwoners" dwingen om door te stromen. Er is beperkt nieuwe sociale woningbouw gepland, deels via sloop / nieuwbouw in de bestaande voorraad. Rijswijk kent een betaalbare en eenzijdig samengestelde woningvoorraad (in bezit bij de corporaties en private beleggers) van circa 45% ten opzichte van de totale woningvoorraad. Nieuwbouw van woningen moet gericht zijn op een evenwichtiger samenstelling van de woningvoorraad en onder meer aantrekkelijk genoeg moeten zijn om doorstroming uit de sociale woningen te bevorderen.

  • Opmerking vanuit de zaal: men zal ook moeten investeren in duurzame oplossingen in de bestaande sociale woningvoorraad om de betaalbaarheid qua woonlasten te borgen.

Daarnaast kwamen diverse onderwerpen aan bod:

  • M.b.t. de Bogaard (voor René): terrasbeleid In de Bogaard is ontwikkeld voor en door horeca ondernemers. De basis is dat er kwaliteit gewenst is, daar is het beleid op gestoeld.
  • M.b.t. de Plaspoelpolder (voor René): mooie ontwikkelingen in de PPP: nieuwe bedrijven, restaurantjes, Serpo (slangen – terrarium - expositie). De leegstand is afgenomen.
  • Opmerking René: er is ook aandacht voor de Herenstraat, daar komt hij vaak. Leegstand is daar in verhouding tot de Bogaard minder.
  • Opmerking Ronald over het verschil tussen in de oppositie zitten, en nu in het college: focus altijd op de inhoud, ook toen hij in de oppositie zat. Hij beoordeelde plannen van het toenmalige college op inhoud. Nu hij in het college zit benadert hij de vraagstukken ook met dezelfde focus. Ook luisteren naar de inhoudelijke argumenten van de oppositie. Een ieder met een goed idee/voorstel zal ongeacht de politieke achtergrond ruimte krijgen om dit in besluiten omgezet te krijgen. In het college zelf: transparantie en een discussie op inhoud is van belang. Geen politieke (macht) spelletjes spelen.
  • Opmerking Ronald: inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij plannen. Participatie is een belangrijke kernwaarde van het college. Zorgen voor participatie en laagdrempelige benadering van het bestuur draagt bij aan intrinsieke betrokkenheid van onze inwoners bij besluitvorming.

Ambities op de middellange termijn - Rijswijk 2030:

  • René: Rijswijk bestaat nog steeds in 2030, met een rol in de Metropoolregio, focus op wonen, recreëren en bereikbaarheid, Rijswijk Buiten is dan afgerond, de Plaspoelpolder is een parel.
  • Ronald: Rijswijk is financieel gezond, met een evenwichtige bevolkingsopbouw (qua leeftijd) en woningvooraad, de stad groeit naar ongeveer 65.000 inwoners, transformatie van kansloos leegstaand kantorenvastgoed zal hiervoor nodig zijn. Een stad die onderscheidend is maar nog steeds dorps.

Na het dankwoord was er onze traditionele afsluiting: het biertje tappen. Onze wethouders brachten het er prima van af!

Wij zien u graag de volgende maand weer bij ons Politiek Café van de VVD Rijswijk. Iedereen is welkom, en neem een vriend of vriendin mee!