Fractie in Actie: Raadsvergadering Stadhuis

Het werd een lange avond in het stadhuis in Rijswijk. De gemeenteraad kwam bijeen en er stond een beladen onderwerp op de agenda: de eventuele verhuizing terug naar het oude stadhuis. Dit onderwerp houdt de Raad al jaren bezig en de VVD fractie streeft er naar dit vraagstuk nu voor eens en altijd op te lossen in deze periode. In het coalitie akkoord heeft de VVD haar handtekening gezet onder het voornemen om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het terug verhuizen naar het oude stadhuis. Daarbij is wel de voorwaarde gesteld dat een eventueel besluit niet mag leiden tot hogere lasten voor burgers en bedrijven in Rijswijk.

Het College heeft onderzocht of een verhuizing terug mogelijk is en vroeg de Raad om een budget van ruim 3 ton voor nader onderzoek. De VVD fractie meldde al eerder in de forumvergadering dat dit voorstel te veel onzekerheden bevat op financieel gebied. Er was geen goed zicht op alle kosten en de risico’s en de VVD fractie gaf aan er niets voor te voelen om op basis van dit voorstel van het College het licht op groen te zetten. Afgelopen zondag werd er intensief overleg gepleegd in coalitieverband en werd er een amendement (zie bijlage)op het Collegevoorstel opgesteld door D66 en de VVD.

VVD fractievoorzitter Arthur Sterk voerde het woord (zie bijlage) en gaf een gloedvol, historisch overzicht van alle ins en outs van het dossier Stadhuis. Het was voor veel raadsleden eens goed om alles in historisch perspectief te zien. De VVD gaf duidelijk aan dat de handtekening onder het coalitieakkoord staat, maar dat op dit moment geen zicht is op het gevolg van de lasten voor de burgers van Rijswijk en dus niet beoordeeld kan worden of aan de gestelde voorwaarde m.b.t. de lasten is voldaan.

Na een zeer intensieve en pittige discussie in de Raad werd het VVD/D66 amendement, mede ondertekend door fractie v.d. Horst, met grote meerderheid in de Raad aangenomen. De komende maanden kan het College vooruit met het goed in beeld brengen van de kosten en risico’s, het bestuderen van mogelijke alternatieven waaronder de sloopvariant en het College start de onderhandelingen met de verhuurder van het huidige stadhuis over de verlaging van de huurprijs en  het aanbod van de verhuurder om het oude stadhuis over te nemen van de gemeente en de locatie te ontwikkelen voor eigen kosten en risico. In december komt het College met de resultaten van hun onderzoek en ontwerp naar de Raad. Ook dat zal weer een lange avond worden.

Haaglandia

Er stond nog een zwaar punt op de agenda: voetbalclub Haaglandia verkeert in grote financiële problemen en heeft een betalingsachterstand m.b.t. huur en OZB bij de gemeente Rijswijk. Er is al jaren geprobeerd om deze club te helpen de boel op orde te krijgen. Betalingsregelingen werden steeds opgesteld en helaas niet nagekomen. Dat was voor het College aanleiding om de huur van Haaglandia op te zeggen met ingang van komend seizoen. De VVD steunde het besluit van het College, omdat ook verenigingen moeten voldoen aan hun financiële verplichtingen net als burgers en bedrijven. Volgens het bestuur van Haaglandia zou dit het einde van de club betekenen en zouden vele kinderen niet meer kunnen voetballen in Rijswijk.

Gelet op die maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft het College besloten om de komende maand te verkennen of  een nieuw huurcontract voor 1 jaar is af te sluiten onder stevige voorwaarden. De VVD steunt deze ultieme poging van het College en gaat er vanuit dat het bestuur van Haaglandia de noodzaak ziet om akkoord te gaan met op te stellen harde voorwaarden. Het is nog geen tijd voor felicitaties, feesten en partijen omdat de club weer eens is gered!  De komende maand moet blijken of het bestuur van Haaglandia zich realiseert dat de komende maand cruciaal is voor het voetbalplezier van veel jongeren in Rijswijk.

Voor de VVD fractie is het duidelijk dat er vanuit de gemeente meer controle moet komen op het handelen van het bestuur van Haaglandia  op financieel gebied en dat van nu af aan betalingen aan de gemeente prioriteit hebben. Niet alleen m.b.t. de huur en OZB voor het komend jaar, maar ook het wegwerken van de achterstanden bij de betalingen. Iedere uitgave van Haaglandia moet in dat perspectief worden beoordeeld door de gemeente of door de gemeente aangewezen personen.

Het College doet een laatste poging om Haaglandia in een jaar van de waarheid te redden en de VVD fractie steunt het College hierbij. In de volgende raadsvergadering zien wij graag of aan de financiële voorwaarden is voldaan.