Fractie in Actie: het nieuwe politieke jaar

Het nieuwe politieke jaar is weer begonnen. Zoals u wellicht al heeft gehoord, hebben er personele wijzigingen van en rondom de fractie plaatsgevonden. Tineke Tangel is om gezondheidsredenen teruggetreden als raadslid. Gelukkig - en zo kennen we Tineke - zal zij wel haar betrokkenheid en deskundigheid blijven inzetten voor de VVD fractie, door haar functie als fractie-assistent weer op te pakken. Dit maakt dat de belangrijke ondersteuning van de fractie is gewaarborgd en Tineke in een wat minder strak keurslijf van raadsvergaderingen, forumvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten zit. Op de eerste plaats natuurlijk veel dank aan en waardering voor Tineke, voor haar inzet als raadslid en haar loyaliteit aan de fractie. En  uiteraard een goed verder herstel. Met het terugtreden van Tineke wordt Nicki de Haaij definitief als raadslid voor de VVD benoemd. Nicki is natuurlijk geen onbekende. Hij heeft van 2010-2014 in de fractie gezeten, was daarna fractie-assistent en heeft Tineke de afgelopen maanden als raadslid vervangen. Nicki staat bekend om zijn stevige en onverbloemde meningen en zal ongetwijfeld weer van zich doen spreken. Tenslotte is Coen Sleddering teruggetreden als fractie-assistent. Coen heeft de afgelopen maanden met verve de rol van interim fractie-assistent op zich genomen. Het was steeds duidelijk dat dit voor enkele maanden was, maar toch. De fractie zal zijn input, bestuurlijke ervaring en kennis van ‘het Rijswijkse’ missen. Veel dank en waardering.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de VVD-fractie vanaf oktober 2016 zal worden geflankeerd door een zogenaamde schaduwfractie. Er hebben zich op dit moment een viertal enthousiaste leden aangemeld die, ieder vanuit hun eigen motivatie, hun betrokkenheid met de VVD-fractie en met Rijswijk in het bijzonder, op deze manier willen gaan inzetten. De leden van de schaduwfractie brengen aanvullende expertise in en staan de zittende fractieleden met raad en daad bij. De leden van de schaduwfractie zullen tenminste de fractievergaderingen gaan bijwonen en afhankelijk van de onderwerpen ook andere bijeenkomsten in het kader van het raadswerk gaan volgen. Wat mij betreft zitten we tijdens fractievergaderingen met zoveel mogelijk mensen en meningen om de tafel. Mocht u als Rijswijkse VVD-er ook willen aanschuiven, laat het ons weten!

Inhoudelijk belooft het komende jaar spannend te worden. De Rijswijkse VVD maakt deel uit van een coalitie. De diversiteit in de coalitie is groot. De individuele wethouders brengen ieder hun eigen kleur (en stokpaarden) in. Dat vertaalt zich uiteraard ook in het beleid dat dit college voert. Op diverse terreinen is die koerswijziging duidelijk zichtbaar. Er worden meters gemaakt met armoedebeleid, duurzaamheid, stadsbeheer, parkeerbeleid et cetera. Tijdens de begrotingsbehandeling van 2016 heeft de VVD-fractie een winstwaarschuwing afgegeven vanuit de gedachte dat ook op andere terreinen meer resultaten moeten worden geboekt. Zoals Bill Clinton als zei “it’s the economy, stupid”. Met andere woorden het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de stadseconomie maximaal wordt gefaciliteerd. Een stevige impuls lijkt ons ook hier op zijn plaats. Verder vindt de VVD dat iedere euro maar één keer kan worden uitgegeven en dat de lokale lasten niet routinematig maar weer moeten worden verhoogd. Op dit punt ben ik zeker nog niet tevreden. Rijswijk houdt sinds jaar en dag geld over op de begroting, maar dit wordt niet naar de burgers teruggesluisd. Er worden op diverse fronten grote impulsen gegeven (gezondheidsbeleid, duurzaamheid, armoedebeleid) en dat is mooi, maar ook oog voor de “hardwerkende Rijswijker” is wat de VVD betreft van groot belang.

Over enkele maanden volgt een voorstel met betrekking tot het Oude Stadhuis. De VVD heeft (samen met de andere coalitiegenoten) gevraagd om een eerlijke en objectieve doorrekening van de kosten en deze óók af te zetten tegen een sloopvariant. Alle luchtfietserijen van anderen ten spijt ziet de VVD vooralsnog eigenlijk maar twee min of meer realistische varianten: teruggaan of sloop. Het mag de Rijswijker in elk geval niets extra gaan kosten.

Ook zal binnenkort moeten worden besloten over terugkeer van het pontje Keereweer. Laat ik het zo zeggen: de VVD is er vooralsnog niet van overtuigd of de kosten van terugkeer kunnen opwegen tegen nut en noodzaak (maar wil zich altijd laten overtuigen door zakelijke en objectieve argumenten).

De VVD is voor opvang van asielzoekers in de regio. Dat neemt niet weg dat we een verantwoordelijkheid hebben naar de asielzoekers en statushouders die nú in ons land zijn. Het was verstandig om, toen de asielstroom niet te stuiten leek, de verantwoordelijkheid te nemen om de asielzoekers die al in Nederland zijn een goede opvang te bieden. Verstandig, omdat Rijswijk in die fase belangrijke randvoorwaarden kon stellen aan de inrichting van de opvang. Randvoorwaarden m.b.t. locatie, omvang en, last but not least, veiligheid. Overigens, ook daar is de VVD nuchter in, als het AZC voor een groot deel leeg zou staan, vanwege het indikken van de asielstroom, dan kan het zo snel mogelijk weg. En uiteraard blijven we op het vinkentouw zitten als het gaat om de veiligheid in en rondom het AZC. Verder moet het zeker zijn dat de bewoners van het Rijswijkse AZC ook inderdaad erkende asielzoekers en statushouders zijn. Als het tot een ‘opvang-/detentiecentrum’ voor illegale immigranten zou verworden, moet het wat de VVD betreft, onmiddellijk weg.

Tot slot de Plaspoelpolder. Wellicht heeft u kennisgenomen van de zorgen van de BBR als het gaat om het ombouwen van bedrijfspanden tot woningen. De VVD deelt die zorg en heeft dit signaal meerdere malen afgegeven. Onder andere bij de begrotingsbehandeling van 2016 heb ik het zo verwoord: “De transformatie van kansloze kantoren naar goedkope woningen voor jongeren, starters en bijvoorbeeld woningen voor arbeidsmigranten, vraagt volgens de VVD nadere studie. Is deze manier van functievermenging op bedrijventerreinen nu werkelijk zo aantrekkelijk, of is dit een korte termijn oplossing?”. Ook bij de behandeling van de nota Flexwonen (januari 2016) heeft de VVD dit expliciet ingebracht. Het College heeft ‘terughoudendheid’ toegezegd. We gaan in de komende maanden zien, wat het College daar onder verstaat.

Het wordt na de deze zomerse september misschien ook een hete herfst, een warme winter en een vurig voorjaar… Wordt vervolgd.

Arthur Sterk, fractievoorzitter