Fractie in Actie: Minder belasting dankzij de VVD

Afgelopen tijd stond de begroting van de gemeente Rijswijk volop in de belangstelling.

Na de presentatie van de begroting konden de politieke partijen schriftelijke vragen stellen over de begroting. Het college gaf schriftelijk antwoord op de gestelde vragen.

Hierna vond op twee avonden de behandeling van de begroting plaats in de gemeenteraad. De waardering voor deze begroting was groot, de financiën zijn op orde, er is een overschot, de reserve is voldoende en door het succes van Rijswijk Buiten, uitstekende verkoop woningen, is een groot financieel risico voor Rijswijk onder controle.

De VVD fractie heeft al meerdere malen gepleit voor het verlagen van de lasten van de burger als het in Rijswijk goed gaat of als geplande uitgaven lager uitvallen, dit positieve resultaat aan de burgers van Rijswijk terug te geven. Bij deze begroting is er echt een trendbreuk, de lasten worden niet verhoogd er heeft zelfs een bescheiden lastenverlichting plaats gevonden.

U begrijpt dat wij als fractie daar blij mee zijn en hebben dan ook de verwachting uitgesproken, dat een automatische verhoging van de lasten voor de Rijswijkers bij een blijvend goed financieel resultaat achterwege blijft. Wij zullen op ons hoede blijven.

Het parkeerbeleid, waarvan de kadernota al was aangenomen, is ook verder ingevuld door het akkoord gaan van de raad met de tarieven en het mogelijk maken van digitaal betalen.

De bewoners van Rijswijk zullen door een voorlichtingscampagne op de hoogte gebracht worden van de regels en maatregelingen betreffende het parkeerbeleid. De wethouder heeft toegezegd na een aantal maanden het beleid te evalueren en waar nodig trachten eventuele geconstateerde problemen op te lossen.

In de komende tijd tot het kerstreces staan er nog een aantal pittige dossiers op de agenda.

Verdere voorstellen voor het huis van de stad zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad en ook over het pondje over de Vliet zal een beslissing genomen moeten worden.

De uitkomst van beide dossiers durf ik niet te voorspellen, al zal de VVD de terugkomst van het pondje niet steunen, omdat wij ook in het verleden altijd tegen handhaving van het pondje gestemd hebben gezien de torenhoge kosten.

En ik kan er niet omheen. De voor velen verrassende uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Net als bij de Brexit zaten de opiniepeilingen er fors naast. De zwijgende meerderheid is plotseling een stemmende meerderheid geworden. Of we dit een proteststem moeten noemen weet ik niet.

Moeten wij hier iets van leren? Volgens mij wil de "burger" serieus genomen worden niet alleen als hij of zij stemt,maar ook daarna. De kiezer heeft altijd gelijk en ik denk, dat we over deze ontwikkeling goed na moeten denken om voor ons onverwachte en misschien minder prettige uitslagen in Nederland te voorkomen.

Ton Henskens