Het kerst reces is voorbij

Het kerstreces is voorbij. De Gemeenteraad komt weer op stoom. In zijn nieuwjaarstoespraak ging burgemeester Bezuijen in op het vertekende beeld dat ontstaat over de staat van het land en de staat van de gemeente. Als je af moet gaan op alle moord en brand tetterende negatievelingen die ongeremd op facebook en twitter hun gal spuien, zitten we in een permanente crisis op zo’n beetje alle vlakken. Maar als je iets verder kijkt, dan wordt al gauw duidelijk dat we het in Nederland erg goed hebben. En binnen Nederland is Rijswijk bovendien ook nog eens een zeer positieve uitzondering. Vandaag nog weer een stukje in de krant over het afwijzen van trapliften e.d. voor ouderen. Heeft u daar in Rijswijk al eens van gehoord? Regelmatig kom ik mensen tegen die een bepaalde voorziening van de gemeente nodig hebben. Rijswijkers worden over het algemeen vlot geholpen. Een traditie die terugvoert op het wethouderschap van Ineke van Vliet (VVD) en nadien door anderen is en wordt voortgezet. In onze buurgemeenten ligt dit echt vaak anders.

Traditioneel gaan wij met het gezin in de kersttijd naar het Kerstcircus in Carré. Ik heb de auto kunnen parkeren in de Piet Hein-garage. Voor ongeveer 8 uur parkeren rekende ik € 32,50 af. Dit brengt ons bij de Zaak die Rijswijk nu al enige weken in beroering brengt: het parkeerbeleid. De VVD hheeft nolens volens ingestemd met het aangepaste parkeerbeleid. In vroeger tijden heeft de VVD zich hier sterk tegen verzet. Echter, het veranderde parkeerbeleid in Den Haag, waardoor de parkeerdruk in sommige wijken van Rijswijk onverantwoord is toegenomen, maakte deze nieuwe aanpak noodzakelijk. Verder wordt het parkeerbeleid gemoderniseerd door te fiscaliseren. Dit maakt de handhaving eenvoudiger en doet de opbrengst van parkeerboetes naar de gemeentelijke schatkist vloeien i.p.v. naar het Rijk.

Ik moet toegeven dat de communicatie echt beter kan. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD aandacht gevraagd voor stakeholders management. Het is in het openbaar bestuur onvermijdelijk dat besluiten moeten worden genomen die niet altijd iedereen naar de zin zijn. Van moderne bestuurders mag worden verwacht dat zij zich door emoties en gevoelens van belanghebbenden niet laten overvallen en hierdoor de regie op het besluitvormingsproces verliezen. De VVD vindt dat het college hierin nog aan kracht kan winnen.

Dat gezegd hebbende moeten we ook weer ernstig relativeren. Er wordt (op facebook en dergelijke) gesuggereerd dat het parkeren extreem duur is geworden en het volstrekt onlogisch is wat er gebeurt. Laten we wel wezen 0,30 eurocent per uur voor de eerste twee uur (in de wijkwinkelcentra, bij wijkcentra en sportaccomodaties) is erg overzichtelijk. In de Boogaard is het tarief hoger (€2,25/uur). Dit is al sinds jaar en dag zo om te voorkomen dat bezoekers van het winkelcentrum in de wijk parkeren (in plaats van in de parkeergarage en op de parkeerterreinen). Dan zijn er nog parkeergebieden zoals Stationskwartier, Havenkwartier, Oud Rijswijk, Te Werve, Herenstraat e.d.. Hier betaalt u € 1,50/uur. Goed, Rijswijk is Amsterdam niet, maar toch…

En inderdaad, de blauwe zones zijn verdwenen. Dat vindt ook de VVD jammer. Probleem is echter dat het juridisch niet anders kan (zo is ons door de wethouder bezworen). Blauwe zones gaan kennelijk juridisch niet samen met fiscaliseren. Dit alles wist en weet ieder raadslid dat de stukken heeft gelezen. Dus nu met ophef en verontwaardiging gal spuien op internet is stemmingmakerij. Nog gekker wordt het als partijen dit doen die gewoon hebben meegestemd met de voorstellen. Dat laat overigens onverlet dat fine-tuning op onderdelen noodzakelijk is en de VVD verwacht dat de gemeente alert inspringt op onverwachte negatieve bij-effecten.

Nog een actueel politiek onderwerp: het pontje Keereweer. Dit komt deze maand (januari) in de Raad. Het vorige College heeft de pont wegbezuinigd, nadat duidelijk was geworden dat de pont alleen tegen erg hoge kosten in de vaart kon blijven als moderne en vooral veilige voorziening. In het coalitieaccoord van de huidige coalitie is afgesproken dat (nogmaals) onderzocht moest worden of de pont tegen aanvaardbare kosten als veilige en zinvolle voorziening kon terugkomen. Eerst de kosten: om een nieuwe veilige pont te hebben (inclusief aanlegsteigers e.d.) moet ruim 300.000 euro worden uitgegeven. Vervolgens kost het in de vaart houden van de pont structureel €112.000,- per jaar.

En de noodzaak? Op donderdag 31 maart (tussen 12:00 en 19:00 uur) en op zaterdag 02 april (tussen 10:00 en 17:00 uur) zijn enquêtes afgenomen op een tweetal locaties : bij De Oversteek en bij de brug Het Haantje. Aan een kleine 500 reizigers is gevraagd of zij de pont missen en of ze er (weer) gebruik van zouden maken. Uit de enquête blijkt dat het oversteken van de Vliet middels een veer vooral als “leuk” wordt gezien – het gaat potentiële gebruikers niet of in aanzienlijk mindere mate om het gemak of de snelheid van deze oversteek. Dit sluit aan bij een netwerkanalyse waaruit blijkt dat het veer geen toegevoegde verkeerskundige waarde heeft. Als men moet betalen (€0,50-€0,75) voor het veer, dan is slechts 38% van alle respondenten nog geïnteresseerd in het veer wanneer het terugkeert.

De VVD concludeert in alle nuchterheid dat de pont verkeerstechnisch niet noodzakelijk is, dat maar een fractie van de mensen die er vroeger gebruik van maakten er opnieuw gebruik van gaat maken, zeker als men hiervoor moet betalen. Dit zou dan in elk geval, los van een eenmalige investering van ruim 3 ton, ieder jaar weer ten minste ruim 100.000 euro moeten kosten. Volgens de VVD kunnen we ons geld beter besteden.

En ja hoor, de roeptoeters zijn er natuurlijk ook weer: “kiezersbedrog”, zo roepen PvdA en mevrouw Van der Horst. Ik weet niet wie hier wie bedriegt (door een irrealistische of onjuiste voorstelling van feiten of het scheppen van onjuiste verwachtingen). In elk geval heeft de VVD u die knollen niet voor citroenen verkocht. Niet in de vorige periodes, nu niet, en straks niet!

U mag van de VVD verwachten dat wij ook in het nieuwe jaar niet voor de goedkope onderbuikretoriek gaan die heden ten dage vaak de regel lijkt te zijn. Onderbuikretoriek waarbij gratis bier voor iedereen wordt gesuggereerd, zonder zich te bekommeren om de rekening, of waarbij het niet uitmaakt of de feiten juist zijn, of de waarheid geweld aan wordt gedaan, als het maar stemmen trekt. Geen gratis bier voor Rijswijk, maar nuchter bestuur met gezond verstand.

Arthur Sterk