Fractie in Actie: mei 2015

In deze bijdrage vanuit de fractie weer een korte tour d’horizon . Het zijn soms taaie en langlopende zaken die onze aandacht vragen. Het zal u dan ook opvallen dat ik de diverse alinea’s besluit met ‘wordt vervolgd’.

Parkeren

De VVD was in voorgaande jaren tegen ‘betaald parkeren’ en heeft ongeveer 12 jaar geleden het zogenaamde ‘fiscaliseren’ van parkeerboetes tegengehouden, toen bleek dat dit zou inhouden dat in Rijswijk overal parkeermeters moesten worden geplaatst (die overigens ook nog eens miljoeneninvestering vergden). Maar, dat was inmiddels zo’n 12 jaar geleden en de tijd heeft niet stilgestaan. Hoe vervelend ook, we zullen in Rijswijk het parkeren verdergaand moeten reguleren.

Rijswijk lijkt er niet aan te ontkomen steeds grotere gebieden betaald parkeren te gaan krijgen. Want, als je het probleem in de ene wijk oplost, verschuift het naar aanpalende gebieden. Zo wordt duidelijk dat de parkeerproblemen voor bewoners in Oud Rijswijk en Cromvliet redelijk onder controle komen, maar bijvoorbeeld rond de Lindelaan en in de bomenbuurt weer nieuwe problemen ontstaan. Ook klagen diverse ondernemers in het vergunningengebied over het feit dat de klanten van hun bedrijven niet meer kunnen parkeren. Met ‘knippen, plakken en ad hoc oplossingen’ komen we er niet meer. Uiteraard ziet portefeuillehouder René van Hemert dit vanuit het college ook in. Dat is dan ook de reden waarom hij werkt aan een nieuwe Nota Parkeerbeleid, als kapstok voor het verder in Rijswijk in te voeren beleid. De VVD ziet betaald parkeren als middel om de parkeerdruk te reguleren en niet als instrument om extra inkomsten te genereren. Maar, hoe het ook wordt gedraaid en gekeerd, we hebben meer auto’s dan parkeerruimte en het zal dus ‘woekeren’ blijven. Ook zullen specifieke situaties weer tot maatwerk-oplossingen leiden. Wordt vervolgd...

Oude Stadhuis

De afgelopen maand werd de Raad vertrouwelijk geïnformeerd over de uitkomsten van een uitvoerig onderzoek (‘haalbaarheidsstudie’) naar eventuele terugkeer naar het Oude Stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Op zichzelf genomen is het haalbaar. De VVD heeft als opdracht in het coalitie-accoord meegegeven dat een eventuele terugkeer naar het Oude Stadhuis niet tot extra kosten/lastenverhoging mag leiden. Het Oude Stadhuis heeft meer uitstraling en wanneer het daadwerkelijk lukt om het stadhuis als ‘Huis van de Stad’ meerwaarde te geven, zou ook de VVD een terugkeer willen ondersteunen. Maar, we moeten niet omwille van nostalgie en sentiment de zinnen laten begoochelen. Voor dromen, luchtfietserij, wensdenken en doelredeneringen is wat de VVD betreft geen plaats. Wordt vervolgd...

Welzijn Rijswijk

De VVD heeft vragen gesteld over het functioneren van de Stichting Welzijn Rijswijk. De verhoudingen binnen het bestuur, tussen bestuur en directie, tussen directie en personeel en tussen directie en vrijwilligers zijn belabberd. Voor de VVD begint het zo langzamerhand wel welletjes te worden. Welzijn Rijswijk moddert al zo’n 10 jaar van crisis naar crisis. Het is de vraag of een stevige bezem door de organisatie, directie en bestuur wel soelaas zal bieden. Zijn er geen structurele weeffouten in de opzet van het systeem? Dat is dan ook de reden dat de VVD het college (ook) heeft gevraagd een visie te geven op de toekomst van de gemeentelijke welzijnsorganisatie. Misschien is het terugvormen naar een gemeentelijke dienst een optie. Het is wat de VVD betreft de vraag of deze stap terug in de praktijk veel gaat opleveren. Het zou wel onnodige overhead kunnen uitsparen. In elk geval is van belang dat de verhouding tussen gemeente als opdrachtgever en Welzijn Rijswijk als opdrachtnemer veel professioneler wordt. Nu staat de organisatie zogenaamd ‘op afstand’ maar is de bemoeienis en de wederzijdse afhankelijkheid tussen de gemeente en Welzijn Rijswijk (te) groot. Ik zou het bijvoorbeeld volwassen vinden om 1x per 4-6 jaar een tender uit te schrijven en (ook andere) welzijnsorganisaties hierop te laten inschrijven. De organisatie met het beste aanbod krijgt de concessie, waarbij de gemeente daadwerkelijk op afstand staat en zich als professionele opdrachtgever gedraagt.

Tot op heden heeft het college op onze vragen geantwoord met de bezweringsformule dat het een interne aangelegenheid is van Welzijn Rijswijk en dat de dienstverlening door Welzijn Rijswijk niet in gevaar is (en de Raad er dus niet over gaat). Vooralsnog vindt de VVD dit een zeer magere reactie. Wethouder Borsboom (GL) heeft wel toegezegd de Raad nog aanvullend te informeren. Wordt vervolgd...

Jeugdzorg

Tenslotte heeft de Raad het zogenaamde Inkoopkader Jeugdzorg 2016 vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe 10 samenwerkende regionale gemeenten in de regio Haaglanden (“H10”) de naar de gemeente overgehevelde jeugdzorg gaan inkopen. Voor het lopende jaar (2015) is ingezet op het garanderen van de zorg voor bestaande gevallen. Dit lijkt gelukt. Het inkoopkader voor 2016 gaat verder en zet in op innovatie en verandering. Voor de VVD is belangrijk dat er daadwerkelijk gestuurd gaat worden op resultaat. Dus niet ‘een zak geld aanleveren en het beste er maar van hopen’, maar sturen op het bereiken van achterliggende doelstellingen zoals het verkleinen van de zorgafhankelijkheid, het toenemen van de zelfredzaamheid en het verhogen van de participatie. De VVD heeft regionaal (samen met andere partijen) een viertal wijzigingen uitgewerkt dat juist dit ‘sturen op resultaat’ beter verankerd. In Rijswijk zijn 3 van de 4 wijzigingen (‘amendementen’) aangenomen. Een goed resultaat.

Waarde lezers, u bent weer even bijgepraat over enkele wederwaardigheden vanuit de fractie. Schroom niet uw mening met ons te delen! Wordt vervolgd...

Arthur Sterk, fractievoorzitter