Inbreng Rijswijkse VVD bij begrotingsbehandeling (II)

Hieronder treft u de inbreng van de Rijswijkse VVD bij de begrotingsbehandeling (tweede termijn) van gisteravond aan. Ten aanzien van onderstaande inbreng wordt opgemerkt dat de uitgesproken tekst geldt.

Voorzitter,

Dank voor de beantwoording in eerste termijn. De VVD heeft in de eerste termijn vastgesteld dat Rijswijk er na 4 jaar best goed bij ligt en dat dit, naar het oordeel van de VVD, geen toevallig gegeven is, maar het resultaat is van bewuste keuzes van dit College, dat door de VVD wordt ondersteund. Verder heeft de VVD onder andere stil gestaan bij de 3D-operatie en de bestuurlijke cultuur in Rijswijk.

Bestuurlijke cultuur

Wij zijn blij met de toezeggingen van de burgemeester om onze wijze van samenwerken in Rijswijk te verbeteren, transparanter en interactiever te maken. Op de steun van de VVD kunt u rekenen.

3D operatie

De VVD heeft inmiddels begrepen dat College en de Raad welwillend staan tegenover het besluit de 3D-operatie onder het regime van de Procedure grote projecten te brengen. Hiermee wordt de betrokkenheid van en informatie aan de Raad gegarandeerd. Ik zal onze motie bij deze indienen:

Motie 3D-operatie

De raad van de gemeente Rijswijk in vergadering bijeen op dinsdag 12 november 2013, 

Constaterende dat:

  • Rijswijk op 1 januari 2015 als gevolg van de grootste decentralisatie operatie vanuit het Rijk verantwoordelijk wordt voor de AWBZ, de  jeugdzorg en arbeidsintegratie (3D-operatie)
  • De Rijswijkse Raad op 3 juni 2008 heeft besloten dat hij, in situaties waarin de Raad meer dan gebruikelijk geïnformeerd en betrokken wil worden, een activiteit kan aanwijzen als Groot Project als bedoeld in de Procedureregeling Grote Projecten Rijswijk

Overwegende dat:

  • De decentralisaties grote impact zullen hebben op de gemeentelijke begroting en de uitvoeringspraktijk in het sociale domein;
  • De decentralisaties beleidsmatig kansen bieden om effectief beleid naar Rijswijks model vorm te geven

Spreekt als zijn mening uit dat:

  • De 3D-operatie wordt aangewezen als Groot Project als bedoeld in de Procedureregeling Grote Projecten
  • En verzoekt het College:
  • In lijn met de bedoelde Procedureregeling de Raad te informeren en te betrekken bij de uitwerking van de 3D-operatie.
  • En gaat over tot de orde van de dag.

In het navolgende staat de VVD stil bij de inbreng van enkele andere partijen:

OR

De gedachte de Rijswijkse ondernemers te ondersteunen door de parkeerautomaten in Rijswijk te vervangen door blauwe zones, spreekt de VVD zeer aan. Sterker nog, ik herinner me dat in een ver verleden eens een VVD-wethouder is gesneuveld omdat hij parkeerautomaten wilde introduceren. Kortom, onze steun voor uw motie heeft u.

PvdA

De PvdA vraagt aandacht voor het concept van ‘Krachtige wijken’. De VVD wordt doorgaans wat allergisch van deze ‘concepten’. Meestal omdat er een erg grote maakbaarheidssaus overheen zit. Nog in juli van dit jaar concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat dit type projecten, zoals de Vogelaar wijken, behoudens dat ze geldverslindend, nauwelijks enige meerwaarde leveren. Niet doen dus. Ook niet op lokale schaal. U zult het onontkoombare onder ogen moeten zien, mevrouw Hagenaars, de wereld is vrijwel niet maakbaar! Ook de Rijswijkse wijken niet. Gewoon leren uit het verleden. Nee, de VVD sluit op dit punt graag aan bij Groen Links, die van de overheid vraagt initiatieven van burgers te ondersteunen en te faciliteren. Geen ‘Grand Design’ dus. Wat ik verder niet helemaal van de PvdA begrijp is dat men van het College vraag ‘onze voorzieningen niet af te breken’. Dat is toch ook geenszins het geval? In eerste termijn gaf ik al aan dat we de helft van onze begroting in onze voorzieningen stoppen! U signaleert dus een probleem dat er helemaal niet is. U wilt extra beschikbaar geld oormerken voor specifieke doelgroepen (ouderen en jongeren). De VVD vindt het prima om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen, maar is tegen het oormerken van geld voor specifieke doelgroepen. Zo blijkt uit alles dat ‘de ouderen’ in Nederland, als groep, niet arm zijn. Dat was 60 jaar geleden zo, maar is inmiddels een erg achterhaald beeld!

GroenLinks

Een mooie beschouwing met een dromerig vergezicht. “Love, peace and hapiness” en kamelen natuurlijk. Ik kan niet wachten tot deze New Age zich aandient en zal mijn das tegen die tijd om mijn hoofd binden. De VVD onderschrijft overigens ten volle de analyse van Groen Links als het gaat om de kracht van burgerinitiatieven, van een faciliterende overheid in plaats van een controlerende overheid. En ook de VVD onderschrijft dat hier een andere bestuurscultuur bij hoort met transpirantie en interactie. Ook heeft de VVD niets tegen ‘duurzaamheid’. Er is wel een verschil. De VVD ziet Duurzaamheid niet als een soort religie die onder elke omstandigheid

aanbeden moet worden. Duurzaamheid is voor de VVD niet de dogmatische vlag waaronder irrealistische en vaak onrendabele projecten moeten varen. De VVD kijkt naar duurzaamheid als een onontkoombare noodzaak vanuit het gegeven dat bijvoorbeeld fossiele brandstoffen en grondstoffen op termijn uitgeput raken. Dus niet Duurzaam omdat het Duurzaam is, maar duurzaam met een doel. Hierbij altijd weer risico, nut en noodzaak afwegende, tegen het te verwachten rendement van de investering.

Fractie Braam/ Beter voor Rijswijk

Het zijn de kleine dingen die het doen! Daar heeft de heer Braam natuurlijk een punt. Wat heb je aan een begrotingsbehandeling, als je als burger je nek breekt over een losliggende stoeptegel. Maar, meneer Braam, ik zie ‘de kleine dingen’, als een exponent van de grote zaken. Als je uw redenering doortrekt, meneer Braam, dan zou het land gered zijn, als we het hondenpoep vraagstuk in Nederland zouden hebben opgelost. Immers, de belangrijkste kleine ergernis, van de Nederlanders. Wat ik tot uitdrukking wil brengen is dat de VVD, met u, vindt dat de kleine dingen op orde moeten zijn en onverwijld de aandacht van de gemeente moeten houden. Iets

anders is om de wereld te beschouwen vanuit de bril van ‘de kleine dingen’ en hier-en-nu-oplossingen. Op welke hoofdlijnen willen wij de samenleving ordenen en beschouwen? Voor de VVD zijn dat de liberale uitgangspunten: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Wat dat betreft, voorzitter, vindt de VVD dat als het om besturen of inrichting van de samenleving gaat, juist de Grote dingen er toe doen.

Voorzitter,

Ik gaf in eerste termijn al aan dat de VVD geen reden ziet om te somberen. De VVD vindt dat Rijswijk al behoorlijk ‘Sterk en Sociaal’ is maar de VVD wil graag verder bouwen aan Rijswijk.  De VVD doet dat ‘Niet bij brood alleen’, blijft ‘Onafhankelijk in geest en gedrag’ en heeft ‘Zin in de toekomst’. De VVD denkt daarmee het Belang van Rijswijk te dienen en vindt verder dat een beetje meer VVD nóg beter voor Rijswijk is!