Inbreng Rijswijkse VVD bij begrotingsbehandeling (I)

Hieronder treft u de inbreng van de Rijswijkse VVD bij de begrotingsbehandeling (eerste termijn) van vanavond aan. Ten aanzien van onderstaande inbreng wordt opgemerkt dat de uitgesproken tekst geldt.

Voorzitter,

Dit is de vierde en laatste begroting van dit College. Dat nodigt uit tot een korte reflectie op de afgelopen periode. Dit College, waar de VVD van harte aan deelneemt, heeft zichzelf ten doel gesteld Rijswijk ongeschonden door de crisis te loodsen en het plezierige en veilige woon- en werkklimaat van Rijswijk en ons rijke voorzieningenniveau te behouden. Daar zijn we in geslaagd. Bovendien verwacht het CPB dat Rijswijk de snelst groeiende gemeente zal worden. Rijswijk is dus in trek. Is dat toeval?

Dit College, waar de VVD van harte aan deelneemt, heeft zichzelf ten doel gesteld om de burgers van Rijswijk niet de rekening van de crisis te laten betalen en in te zetten op een financieel solide beleid. In Rijswijk is de begroting sluitend en dalen de lokale lasten. Is dat toeval?

Dit College, waar de VVD van harte aan deelneemt, heeft zichzelf ten doel gesteld om de economie in Rijswijk een impuls te geven. Rijswijk scoort hoog op lijstjes waar het gaat om het vestigingsklimaat voor ondernemers. Waar mogelijk wordt het Rijswijks bedrijfsleven betrokken bij aanbestedingen en ontwikkelingen in de stad. Aansprekende bedrijven komen naar Rijswijk (Ziggo), blijven voor Rijswijk behouden en investeren grootschalig in nieuwbouw (EOB). Is dat toeval?

Dit College, waar de VVD van harte aan deelneemt, heeft zichzelf ten doel gesteld een veelzijdig, duurzaam en toekomstbestendig woningbestand in Rijswijk te creëren. In Rijswijk wordt volop gebouwd. Is dat toeval?

Dit College, waar de VVD van harte aan deelneemt, heeft zichzelf ten doel gesteld om op gebied van onderwijs te zorgen voor goede huisvesting en brede scholen. Dit is in deze periode in gang gezet of gerealiseerd. Is dat toeval?

Dit College, waar de VVD van harte aan deelneemt, heeft zichzelf ten doel gesteld om burgers aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid. Mensen te activeren en aan te spreken om naar vermogen te participeren in de samenleving. De VVD heeft bepleit dit onder meer tot uiting te laten komen in moderner en toekomstbestendig subsidiebeleid. De VVD heeft bepleit welzijnsaccomodaties beter te benutten of af te stoten. De VVD heeft bepleit om gebruik te maken van instrumenten als de tegenprestatie om uitkeringsgenietenden naar vermogen een bijdrage aan de samenleving te laten leveren. De VVD heeft bepleit om werklozen actief te bemiddelen binnen het Rijswijkse bedrijfsleven. De VVD constateert dat op déze punten nog slagen te maken zijn. Dát is (natuurlijk) toeval!

Financiële beschouwing

De begroting voor 2014 en de meerjarenraming is sluitend. De grote bezuinigingstaakstellingen zijn vrijwel ingevuld en de lokale lasten dalen enigszins. Chapeau!

Rijswijk realiseert dit onder andere door maximaal gebruik te maken van de lage rentestanden. Verder worden voorzieningen en reserves vervangen door investeringen. Ook dat is met de lage rentestand van nu gunstig. De VVD onderschrijft deze actieve aanpak, maar wijst ook op de risico’s. We lenen in Rijswijk erg veel. Bij lage rentes is dit natuurlijk gunstig. Het bespaart veel geld, en het heeft een gunstig effect op de exploitatie. Maar het vraagt ook om grote alertheid bij verandering van het financiële klimaat. Kan het College zijn visie geven op de risico’s die deze financieringswijze met zich meebrengt voor de korte en de langere termijn?

Rijswijk is een sociale en solidaire stad

Voorzitter, de totale begroting van Rijswijk bedraagt ongeveer 135 miljoen euro. De helft hiervan (66 miljoen euro, 49%) wordt besteed aan onderwijs, sport en cultuur, zorg, welzijn en sociale zaken. Wie met droge ogen durft te beweren dat het klimaat voor sport en cultuur in Rijswijk guur zou zijn, dat Rijswijk niet sociaal of solidair zou zijn, geeft een vertekend beeld van de feiten. De VVD blijft dus vragen om realiteitszin en ingetogenheid als het gaat om wat vroeger ‘de zachte sector’ heette.

Het sociale domein: kansen te over, ontschotten, de handen ineen

De decentralisaties van AWBZ en Jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet zullen het belang van Rijswijk om in het sociale domein het verschil te maken, nog veel groter maken. De VVD ziet grote kansen om, als gemeente, samen met buurgemeenten en gezamenlijk met bedrijfsleven, zorg en onderwijs, logische verbindingen te leggen. De verbinding tussen het economische domein, het domein van werk en inkomen en het ‘sociale domein’ is de belangrijkste uitdaging voor de komende periode. Dus niet simpelweg de bordjes verhangen, maar duidelijk door schotten en heilige huizen heen breken. Daar is moed voor nodig en de ambitie om daadwerkelijk ánders te denken en ánders te werken.

Voorzitter,

De ontwikkelingen in het sociale domein zijn majeur. De VVD wil graag meedenken en optimaal betrokken worden bij deze ontwikkelingen. De VVD wil daarom de Raad voorleggen om de drie decentralisaties in het Sociale Domein, de zogenaamde 3D-operatie, de status van Groot Project te geven, zoals bedoeld in onze verordening Grote Projecten. Hoe staat u hier tegenover? De VVD heeft samen met coalitiepartijen een motie voorbereid die we in tweede termijn kunnen indienen.

RijswijkBuiten: succesvol, flexibel, duurzaam en gedurfd

Het gaat goed in RijswijkBuiten. Er ontstaat een gewilde, tot op Rijksniveau spraakmakende, groene en duurzame wijk. In RijswijkBuiten speelt de gemeente, samen met marktpartijen, flexibel en gedurfd in op de woonvraag, in een tijd waarin het uitbreiden van een stad niet meer vanzelfsprekend is. Vrijheid van ontwikkelen, verantwoordelijk ondernemen en verdraagzaam zijn naar onze buren. Rijswijk handelt in dit opzicht vanuit liberale waarden en dat spreekt de VVD natuurlijk aan.

Voorzitter, hoewel RijswijkBuiten tot nu toe succesvol verloopt is het belangrijk nieuwe ontwikkelingen aan te durven. In Rijswijk bestaat een grote vraag naar huurwoningen (met een tuin) in de vrije sector. De beleggers in de markt pakken dit nog niet op. Rijswijk en ontwikkelpartners overwegen daarom om een gedeeld en gewogen risico aan te gaan om ook in dit deel van de woningvraag te kunnen voorzien. De VVD ondersteunt dit initiatief als een proefproject om de mogelijkheden van dit instrument te verkennen, als hefboom om andere beleggers over de streep te trekken en als vliegwiel om RijswijkBuiten verder te ontwikkelen. Hoe staan de andere partijen hier tegenover?

Voorzitter, RijswijkBuiten blijkt de doorstroming in de woningmarkt van Rijswijk op gang te brengen. Het moment is gekomen om ook herstructurering van de oude wijken in Rijswijk aan te pakken. Hoe gaat u dat doen?

Bestuurscultuur: voortgang rapport Klitsie

Voorzitter,

Raad en College staan soms verkrampt en wantrouwend tegenover elkaar. Ook bereiken ons soms voorstellen die evident niet op breed draagvlak van belanghebbenden en de Raad kunnen rekenen: waarom dan toch doorzetten? Het daadwerkelijk betrekken van Raad en bewoners, op momenten dat dit nog verschil kan maken, levert meer draagvlak en betere bestuurlijke producten op.

Voorzitter, met verbazing stelt de VVD vast dat wij avond aan avond vergaderen, terwijl dit slechts zelden leidt tot aanpassingen in nota’s of besluiten. Dat is een merkwaardige en zo het schijnt zinloze folklore! Als bestuur alles op voorhand willen dichttimmeren en afregelen, is niet meer van deze tijd! Het instrument van de startnotities om in een eerder stadium gezamenlijk draagvlak te vinden en input te kunnen leveren, wordt niet of nauwelijks benut. Een gemiste kans!

Met uw komst is de Rijswijkse equipe weer op sterkte. De VVD wil, samen met u, de schouders zetten onder de ontwikkeling van een modern bestuur. Dat vraagt om een open en ontspannen houding ten opzichte van elkaar. We horen graag uw visie en horen graag welke stappen u op dit punt aan het voorbereiden bent.

Don Camillo in Rijswijk?

Als we de kranten lezen of de sociale media volgen, kibbelen sommige partijen op een, naar het oordeel van de VVD, koddige manier over de ontwikkelingen in onze stad. Met een knipoog naar de komende verkiezingen, vinden we dat als VVD eigenlijk wel leuk. Dat is nu de charme van dorpspolitiek. Don Camillo in het Rijswijkse Bos! Pastoor Jense tegen pseudo-burgemeester Braam? De VVD kan niet wachten op de volgende aflevering!

Voorzitter, tot slot.

De VVD complimenteert u met deze begroting. Niemand is perfect en ook vandaag zullen er ongetwijfeld partijen zijn, die vinden dat het helemaal anders moet. We zullen zien hoe geloofwaardig deze beste stuurlui zijn. Voor nu stelt de VVD vast dat Rijswijk er 4 jaar later groen, vitaal, compleet, veilig en, hoewel waakzaamheid geboden blijft, financieel stabiel bij ligt. Met een nieuwe burgemeester, een complete griffie en een aanvaardbaar huishoudboek, mogen we met vertrouwen de toekomst in.

Rijswijk is een liberale stad. Het gaat –ook 4 jaar later- best goed in Rijswijk. Dat kan geen toeval zijn!