Lagere lasten en handen uit de mouwen

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad Rijswijk over de uitgangspunten voor de begroting 2018 heeft de VVD fracties het College nadrukkelijk verzocht om de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen, de uitgaven beter te beheersen en de handen nog even flink uit de mouwen te steken in dit laatste begrotingsjaar voor de verkiezingen.

VVD fractievoorzitter Arthur Sterk vroeg het College om bij de komende begroting af te zien van de automatische inflatiecorrectie van de OZB.De OZB zou sowieso verlaagd moeten worden en ook de overige lokale lasten moeten niet extra worden verhoogd.

Dat kan ook makkelijk gelet op de financiële positie van de gemeente Rijswijk. Daarbij hoort wel een strak begrotingssysteem.De VVD constateert dat er dit jaar veel overschrijdingen hebben plaats gevonden van afgegeven budgetten. Zo werd het fietspad langs de Vliet ruim 3 ton duurder dan begroot.De VVD is van mening dat de toch al ruimhartige begroting niet steeds moet worden verhoogd om tegenvallers te compenseren. Ook extra uitgaven voor “ leuke” dingen zoals het voorgestelde initiatievenloket voor 50.000 euro kan niet op de steun van de VVD rekenen.

Het College wil het komende jaar geen nieuw beleid opzetten in verband met de komende verkiezingen. De VVD is het daarmee niet eens.Er is de afgelopen jaren veel tijd en capaciteit van College en ambtenaren besteed aan het opstellen van visies en nota’s. Er is nu papier genoeg en het wordt tijd dat de handen uit de mouwen worden gestoken om aan de uitvoering te beginnen.Het is tijd voor een eindsprint.

Verder vroeg de VVD fractie aandacht voor de volgende zaken:

  • Over cultuurbeleid is veel gesproken ,maar nog niets gebeurd.Wel wil het College een cultuurfonds oprichten en een cultuurmakelaar aanstellen. De VVD waarschuwt voor extra uitgaven die niet ten goede komen aan het cultuuraanbod in de gemeente ,maar zullen worden uitgegeven aan externe managers en bureaucratie. De VVD gaat voor “meer handen aan het bed ,meer voeten op het toneel”.
  • De VVD wil het parkeerbeleid vereenvoudigen.Er moeten twee parkeerregimes in Rijswijk komen: voor woongebieden en voor winkelgebieden. De tijden en tarieven zijn voor de duidelijkheid en het gemak overal in Rijswijk gelijk.Voor de winkelgebieden komt er een reductietarief van minstens 1 uur gratis parkeren. Ondernemers worden in staat gesteld om voor hun klanten parkeertijd in te kopen via een parkeerapp.
  • De dienstverlening van Avalex neemt af en zoals door de VVD voorspelt heeft Rijswijk nog geen euro teruggezien van het gescheiden afvalophaling.Nieuwe tegenvallers bij Avalex dienen zich aan.De VVD vraagt het College de samenwerking met Avalex te herijken, zowel wat betreft de vorm als de inhoud.
  • De VVD verzoekt het College meer aandacht te besteden aan de handhaving.Zowel handhaving van de verkeersregels(snelheid en parkeren) als bestuurlijke handhaving. De burgemeester heeft vanaf 1 juli meer bevoegdheden voor handhaving dankzij de nieuwe ASO wet.De VVD verzoekt de Burgemeester daarvan gebruik te maken bij gevallen van overlast en vervuiling.