Raadsvergadering 4 juli

Op 4 juli vond de laatste raadsvergadering van dit politieke seizoen plaats, gewijd aan de Jaarrekening 2016 en de Halfjaarrapportage/Kadernota 2017.

Onze fractievoorzitter, Arthur Sterk, onderstreepte in zijn bijdrage het toenemend belang van cybersecurity en de noodzaak voor het beschermen van gegevens. Ook de accountant en de auditcommissie pleitten daarvoor. De VVD onderschrijft dan ook de verdere investeringen die de gemeente voornemens is hierin te doen.

 

Kritisch was de VVD, samen met andere partijen in de Raad, over de afgenomen service van Avalex. De indruk bestaat dat het serviceniveau daalt, terwijl de kosten relatief hoog blijven. Wat de VVD betreft vraagt dit om een herijking van de samenwerking met Avalex, zowel naar inhoud als naar vorm. Samen met andere partijen sprak de VVD zich uit voor het achterwege laten van de automatische inflatiecorrectie voor de OZB en geen verhoging van de andere lokale lasten. In ieder geval moeten de lasten onder het Haaglandse gemiddelde blijven.

Hoewel Rijswijk er nog steeds goed bij ligt signaleerde de fractievoorzitter in de Voorjaars- en Kadernota toch enkele verontrustende trends.  Er is de afgelopen periode erg veel aan visie-ontwikkeling gedaan, o.a. op het gebied van kunst en cultuur, maar de door de VVD gewenste concrete veranderingen van het subsidiebeleid zijn uitgebleven. Ook op het gebied van veiligheid en handhaving is er wat de VVD betreft geen reden voor rustig uitblazen. In Rijswijk is het aantal misdrijven weliswaar onveranderd gebleven, maar de regio laat een dalende trend zijn. Consistent handhaven en toezien op het naleven van gemaakte afspraken verdient wat de VVD betreft prioriteit. Kortom: handen uit de mouwen.  

Uiteindelijk werden de Jaarrekening 2016 en de Halfjaarrapportage/Kadernota 2017 unaniem door de Raad vastgesteld.

 

Raadsverkiezingen

De raadsverkiezingen volgend jaar werpen hun schaduwen vooruit. Zo af en toe zien we artikelen in Groot Rijswijk, waarin weer een nieuwe partij aandacht vraagt voor het eigen gedachtegoed.  En daarbij soms, niet al te bescheiden, de verwachting uitspreekt volgend jaar toch wel met een aantal zetels in de nieuwe raad zitting te zullen nemen.  Als de voortekenen niet bedriegen zullen er in elk geval twaalf partijen meedingen naar de gunst van de kiezers. En dan hebben we nog een half jaar te gaan tot de kandidaatstelling, dus wie weet.

Bij de vorige raadsverkiezingen was er sprake van negen lijsten, die allemaal zetels behaalden. Daarmee is het voor de kiezer niet overzichtelijker geworden, en al helemaal niet omdat er tussentijds raadsleden van partij zijn veranderd of zijn vertrokken.

Zijn de verschillen tussen de partijen zo groot geworden dat het grote aantal kieslijsten gerechtvaardigd is? Ik waag het te betwijfelen.  De grote onderwerpen die de afgelopen periode in de raad aan de orde zijn gekomen zijn vrijwel allemaal met een grote meerderheid aanvaard. 

De kloof tussen kiezer en politiek is groot, dat lezen we overal. Hoe meer kieslijsten hoe meer in de campagne benadrukt zal worden op welke punten die eigen partij verschilt van alle andere. Verschillen die soms niet erg fundamenteel zijn. Dat zal eerder leiden tot  keuzestress bij de kiezer dan tot een transparanter lokaal bestuur. Zowel de collegevorming, de duidelijkheid naar de burger als de efficiency van de vergaderingen zijn gebaat bij een kleiner aantal partijen in de raad.   

Zou dat kunnen door het invoeren van een kiesdrempel? Dat  is niet onomstreden. Het zou ook kunnen door van nieuwe partijen te eisen dat zij tevoren moeten aantonen op een grotere aanhang te kunnen rekenen dan de 20 ondersteunende handtekeningen die nu in onze gemeente verplicht zijn. Maar ik ben bang dat daarvoor meer discussie nodig is dan de eenvoudige constatering. En dus zullen er volgend jaar wel meer dan negen partijen in de raad vertegenwoordigd zijn.

 

Tineke Tangel

Fractie-assistent VVD