Rijswijk staat er goed voor!

Het College in Rijswijk heeft een sluitende begroting 2018 en positieve meerjarenplanning probleemloos door de Raad geloosd. Het is de laatste begroting van dit College voor de verkiezingen in maart 2018. Namens de VVD fractie mocht ik als nieuwe fractievoorzitter voor het eerst het woord doen met uiteraard veel dank voor het jarenlange optreden van Arthur Sterk.

Namens de VVD fractie sprak ik de complimenten uit aan het College voor het goede werk. Het coalitie programma wordt strak uitgevoerd, er zijn positieve financiële resultaten en het weerstandsvermogen is in topvorm. Ik sprak over een linksig College met veel VVD beleid. Herkenbare VVD punten zijn: Het voor het tweede achtereenvolgende jaar niet verhogen van de OZB, structurele uitbreiding van de afdeling Economische zaken op het Stadhuis, geen precario meer voor kleine terrassen en verkeersmaatregelen die de doorstroming van het verkeer bevorderen.

Echter geen reden om genoegzaam achterover te leunen en alles verder over te laten aan het volgende College. Er is nog werk genoeg te doen. Bovendien zijn er er een paar negatieve ontwikkelingen gaande die zeer slecht kunnen uitpakken voor Rijswijk. Zeer slechte financiële resultaten bij DSW, hoge lasten/ lage prestaties bij Avalex en een groot tekort bij de uitkering voor de bijstand.Kortom, het College moet alert blijven en achterover leunen is geen optie. Desnoods halen wij de rugleuning van de stoelen van de wethouders.

Namens de VVD stelde ik voor om het bedrag voor kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen voortaan te betalen uit het budget Sociaal Domein. Het gaat hier om een bedrag van ruim 600.000 euro. Als dat bedrag in 1 begroting met alle uitgaven op het gebied van het voorkomen cq. bestrijden van armoede, dan kunnen er de juiste afwegingen gemaakt worden. De VVD kreeg daarvoor nog geen steun van het College omdat dit niet past in huidige begrotingssystematiek. Maar de betrokken wethouders gaan wel in gesprek met de VVD om de mogelijkheden te onderzoeken.

De VVD was niet blij met het verzoek van de wethouder Cultuur om 50.000 euro extra op te nemen in de begroting voor het Cultuurfonds als werkkapitaal voor een aan te stellen Cultuurmakelaar. Volgens de VVD een slecht voorstel en in strijd met de afspraak dat er als gevolg van de aangenomen Cultuurnota geen extra geld naar Cultuur zou gaan. Helaas werd ons amendement alleen gesteund door de fractie van Gemeentebelangen.

Een vervelend incident deed zich voor bij de discussie over het parkeren. Onafhankelijk Rijswijk diende een motie in om 1 uur gratis parkeren in te voeren bij het winkelcentrum Oud Rijswijk. De winkeliers vereniging had aangegeven hier geen voorstander van te zijn. Ook onze wethouder Van Hemert stelde voor dit idee te bewaren voor de evaluatie van het parkeerbeleid in het voorjaar en dan eventuele aanpassingen in 1 keer door te voeren. De VVD verwacht veel van die evaluatie zodat wij naar een sterke vereenvoudiging van ons parkeersysteem kunnen overgaan. De VVD fractie wil twee parkeerregimes in Rijswijk. Een voor de winkelzones en een voor de woonzones en dan gelden overal dezelfde tarieven, reducties en tijdstippen. Dat is veel makkelijker voor de burger. Daarbij moeten ondernemers via een app parkeeruren kunnen kopen voor hun gasten. Dat brengen wij zeker in bij de evaluatie.

De motie van OR werd met 14 stemmen voor en 13 tegen aangenomen. Dat kwam omdat een lid van fractie van coalitiepartij Gemeentebelangen Rijswijk met de oppositie meestemde. En omdat de motie geen financiële dekking aangaf schoot onze coalitiepartner zomaar even een gat van 100.000 euro in de begroting. Toch wel bijzonder van onze lokale democratie dat een coalitiepartner begon met 5 stemmen voor het college, nu door het vertrek van mevrouw vd Horst naar een eenmansfractie en het -in ieder geval mentale-afscheid van nog een fractielid nu slechts 3 stemmen heeft om College te steunen.
Het gaan nog boeiende tijden worden op weg naar de verkiezingen.