Laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Afgelopen dinsdag was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces in Rijswijk. Arthur gaf in de eerste termijn commentaar op de jaarstukken van 2014. Aangezien de stukken wederom toegankelijker waren en de financiële stabiliteit van de begroting duidelijk naar voren komt is dit reden om in te stemmen met de Jaarstukken. Ook de 4,6 miljoen euro positief is een opvallende positieve uitkomst van de stukken.

Het voornemen van het college om een begrotingsscan uit te voeren is volgens de VVD ook een verstandige keuze. Nu de algemene uitkering gekort wordt zullen er maatregelen genomen moeten worden om niet de gemeentelijke lasten voor de inwoners van Rijswijk te hoeven verhogen.

De VVD is erg benieuwd naar de woonvisie van het college. Het recentelijke Rabo-rapport ‘Feiten en Cijfers 2015’ laat zien dat de woonvoorraad van Rijswijk te eenzijdig is en gezien de vergrijzing en het gemiddeld lage inkomen draagt daaraan niet in positieve zin bij. Er is behoefte aan eengezinswoningen in het midden- en hogere segment en de VVD rekent erop dat dit in de Woonvisie tot uiting komt.

Nog zorgelijker is dat er in Rijswijk meer en (gewelds) misdrijven, vernielingen, beschadiging en slachtoffers van misdrijven waren. De VVD vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in veiligheid, en zeker ook meer handhaving. Ook ten aanzien van het parkeerbeleid moet er gehandhaafd worden om het parkeerbeleid geloofwaardig te laten zijn.

Omdat de detailhandelsleegstand in Rijswijk boven de landelijke trend blijft hangen en ook de kantorenleegstand nog steeds zorgwekkend is wil de VVD dat in de komende begroting onverminderd krachtig wordt ingezet op verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Het is goed om te zien dat de leegstand in de Plaspoelpolder afneemt en een groeiend aantal startende ondernemers zich elders in Rijswijk vestigt, maar we hebben in Rijswijk nog steeds een behoorlijke inhaalslag te maken.

De VVD complimenteert het College met de Jaarrekening, wordt niet verrast door de 1e halfjaarnota en herkent daarin de keuzes uit het Collegeprogramma.  De VVD ziet uit naar een innoverende Cultuurvisie en een evenwichtige Woonvisie en wil in de begroting van 2016 impulsen zien op het vlak van Openbare orde, veiligheid en handhaving, stadsbeheer en –onderhoud en op het vlak van vestigingsklimaat voor bedrijven.

 

 

De volledige redevoering is te vinden in de bijlage.