Fractie in Actie: maart 2015

Op dit moment zijn er veel onderwerpen die de aandacht van de VVD-fractie vragen.
In de afgelopen weken is er natuurlijk campagne gevoerd in de aanloop naar de PS- en de waterschapsverkiezingen. Het geeft voldoening om te merken dat onze inspanningen resultaat hebben gehad. De VVD behaalde in Rijswijk voor de PS-verkiezingen van alle partijen de meeste stemmen: 3276! En ook bij de waterschapsverkiezingen konden we een uitstekend resultaat noteren.

De gesprekken met mensen op straat zijn altijd heel informatief: vaak inspirerend, soms botsen de standpunten, maar de fractie krijgt graag te horen wat onze kiezers bezighoudt en welke oplossingen er worden aangedragen. Suggesties kunnen altijd worden doorgegeven aan fractie@vvdrijswijk.nl

Dinsdagavond heeft de raad unaniem de Startnotitie Armoedebeleid aanvaard. Een goede zaak. De VVD heeft er de nadruk op gelegd dat er vooral sprake moet zijn van maatwerk en van preventie. Maatwerk omdat de verschillen wat mensen met hun inkomen kunnen doen erg groot zijn. Er zijn mensen die nauwelijks aanspraak maken op voorzieningen omdat ze het prima zelf rooien en mensen die in armoede en schulden vervallen ook al hebben ze wellicht meer te besteden. Het hoeft dan ook geen probleem te zijn dat diverse voorzieningen niet integraal worden gebruikt door iedereen die daar recht op zou hebben. Dat is immers geen doel op zich. Het wordt pas een probleem als het daardoor niet lukt om te bereiken dat mensen zoveel mogelijk naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. Daarom pleiten wij voor het vertrekken van voorzieningen in natura; dat geeft immers de beste garantie dat ook daadwerkelijk aan de bestaande behoefte wordt voldaan.

De werkgroep Sociaal Domein komt inmiddels zeer regelmatig bij elkaar. Wanneer het daarbij gaat om werkbezoeken en gesprekken met betrokkenen is dat een goede zaak. Wel moeten we alert zijn dat het streven van het college om zeer velen te betrekken bij de ontwikkeling en de vormgeving van het beleid gericht moet blijven op praktische informatie-uitwisseling: graag zo resultaatgericht mogelijk!

De VVD houdt ook de vinger aan de pols hoe de parkeersituatie zich in Rijswijk ontwikkelt. Op 29 maart as. gaat er in Oud Rijswijk weer een nieuwe situatie in. Wij zijn ons ervan bewust dat iedereen aan die situatie zal moeten wennen. Er zijn immers veel auto’s, en niet overal is dezelfde ruimte beschikbaar. De wethouder komt voor de zomer met zijn visie. De VVD heeft gevraagd daarin ook het plaatsen van parkeerautomaten of bijv. elektronische vormen van betaald parkeren mee te nemen. Op die manier kan op een efficiënte manier gebruik worden gemaakt van de beschikbare ruimte.

En ten slotte besprak de Raad dinsdagavond de gang van zaken rondom de bijeenkomst die de Stichting Romahaa organiseerde. De landelijke aandacht en de ontstane commotie maakten het noodzakelijk het hoofd koel te houden, duidelijk te zijn over het afwegingsproces en contact te zoeken met andere organisaties en landelijke bestuurders. De VVD heeft aandacht gevraagd voor de lessen die uit de gang van zaken kunnen worden getrokken voor de toekomst. Ook hebben wij gevraagd naar de verantwoordelijkheid van de eigenaar van Event Plaza, en van de stichting Romahaa zelf voor het uitnodigen van sprekers met een dubieuze reputatie. Het kan geen kwaad om pro-actief met stichtingen als Romahaa in gesprek te gaan om toekomstige verrassingen te voorkomen. Ten slotte werd er brede waardering uitgesproken voor het optreden van de burgemeester in deze hectische aangelegenheid.