Fractie in Actie: februari 2015

Sinds 01 januari 2015 zijn er veel uitvoerende taken van het Sociaal Domein bij de gemeente terecht gekomen.
Als fraktie volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en houden de vinger aan de pols, hoe het in Rijswijk gaat met de uitvoering van de taken.

Wij worden regelmatig door de wethouder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen maar vooralsnog lijkt alles soepel te verlopen.

Zaken die de afgelopen tijd speelden, zijn natuurlijk het parkeer beleid en het al of niet slopen van de de oude TH locatie in de Plaspoelpolder.

Wat het parkeren betreft wordt het gebied waar belanghebbende parkeren uitgebreid.
Ook is in de gemeenteraad besloten de tijden te verruimen.
De tijd wordt veranderd van 18.00 uur tot 22.00 uur naar van 18.00 uur tot 24.00 uur.

De gebouwen van de oude TH locatie worden gesloopt. Een grote meerderheid van de raad, alleen de PvdA was tegen,heeft besloten om het al vele jaren leegstaande schoolgebouw te slopen, omdat verhuur of verkoop onmogelijk zijn.
De kosten om het gebouw in stand te houden wegen niet op, tegen het verkrijgen , na sloop, van een aantrekkelijk stuk grond, dat mogelijkheden biedt tot herontwikkeling.

Zorgen hebben wij nog steeds over de ontwikkeling van de Boogaard, de leegstand neemt toe en zittende winkeliers hebben moeite om het hoofd boven water te houden.
Onze wethouder Rene van Hemert doet er alles wat mogelijk is aan om samen met eigenaars en winkeliers tot een plan van aanpak te komen. Aan inzet van hem en het college ligt niet.

Gelukkig gaat het in de Plaspoelpolder beter. De nieuwbouw van het EPO vordert gestaag en de aantrekkingskracht die uitgaat van dit gebouw en deze organisatie zal de ontwikkeling van de Plaspoelpolder alleen maar versterken.

De VVD fraktie heeft vragen aan het college gesteld met betrekking tot de vergunningsplicht en het handhaven van de regels bij massagesalons.
Sinds de gemeente Den Haag een strenger beleid voert wijken salons uit naar Rijswijk en onze fraktie vindt dat er in deze salons geen aktiviteiten plaats mogen vinden die niet rechtmatig.
Vandaar onze vragen betreffende handhaving en veiligheid.

Ook hebben wij vragen gesteld over de brand in Wateringen, waarbij asbest vrijgekomen is.
Rook stopt niet bij de gemeentegrens en hoe wordt er in Rijswijk gehandeld bij voorkomende gebeurtenissen.

We gaan op naar de Statenverkiezingen, laten we met z'n allen in Rijswijk ons best doen om deze verkiezingen tot een goed eind te brengen.

Uw VVD fraktie in Rijswijk is altijd bereikbaar als u vragen heeft over zaken, die in Rijswijk spelen.
Samen met het bestuur en U vormen we de afdeling.

Ton Henskens
fractielid