Fractie in Actie: november 2015

Op 3 en 10 november is in de gemeenteraad de begroting 2016 besproken.

De titel, die de inbreng van de VVD bevatte, was Winstwaarschuwing. De VVD constateert dat alles goed gaat, een sluitende begroting en diverse meevallers.Toch vindt de VVD, dat er niet moet worden overgegaan tot het grote uitgeven. Pas op de plaats is een goed streven.

Merkwaardig vindt de VVD het ook, dat als er meevallers en overschotten zijn, de burgers in Rijswijk daarvan niet meeprofiteren. Ook is er weinig zicht op de grote subsidie ontvangers en het klakkeloos verstrekken van subsidies aan allerlei instellingen. Ook op het gebied van duurzaamheied en cultuur zijn weinig concrete plannen of overzichten.

De VVD had een motie klaar om aan het college te vragen om bij meevallers of overschotten bij volgende begrotingen te kijken naar lastenverlichting voor de burger.Deze toezegging kregen we van de wethouder financien.

Ook pleitte de VVD ervoor om de 4 grootste subsidie ontvangers, de Bibliotheek, Schouwburg, Trias en Welzijn Rijswijk, ieder jaar in een forum, rekening en verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Na wat stevig aandringen van onze fraktievoorzitter Arthur Sterk, werd ook op deze wens na enige aarzeling door wethouder Borsboom een toezegging gedaan.

Kortom, de VVD had weer een stevige en resolute inbreng in deze beschouwingen.

Overigens is de inbreng van de VVD in eerste en tweede termijn, via dit medium te lezen.

Nog even kort iets over de bedreiging van gemeenteraadsleden via anonieme brieven.Iedereen in de raad vindt dit onaanvaardbaar. Onze burgemeester heeft naar aanleiding hiervan de nodige stappen ondernomen en er is voor raadsleden een voorlichtingbijeenkomst geweest met justitie.Verder is er afgesproken om over deze zaak zo min mogelijk in de publiciteit te treden. De zaak is bij onze burgemeester en justitie in goede handen.

Komende weken gaan we in het kader van het sociaal domein, spreken over de Armoedenota en de Participatienota.

Ton Henskens