Economie, ondernemerschap en inkomen

Rijswijk biedt veel werkgelegenheid binnen zijn gemeentegrenzen. De Plaspoelpolder, Hoornwijck en Broekpolder zijn binnen de regio grote locaties waar kleine en grote bedrijven zijn gevestigd, zoals
Shell, het Europees Octrooibureau, Emmerson en het ANP.
Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Werk biedt onze inwoners de mogelijkheid om zich te ontplooien.

De VVD zet in op economische groei en het versterken van het vestigingsklimaat. Daartoe faciliteren we ondernemers groot én klein. De VVD kiest er voor om samen met eigenaren en gebruikers in de werkgebieden ontwikkelingen te stimuleren voor het vestigen van nieuwe bedrijven.
De banden met grote en kleine(re) ondernemers worden aangehaald. Ook de ingezette samenwerking met omliggende gemeenten wordt geïntensiveerd. De eerder vastgestelde Economische visie dient daarbij als basis, de VVD is positief over de samenwerking met de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR).

De VVD zet hard in op de bestrijding van leegstand. Daarbij moet er aandacht zijn voor de verbetering van de leefomgeving in de Plaspoelpolder en het afbreken van verouderde kantoorpanden. De ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie de Landtong in de Plaspoelpolder moet worden gestimuleerd.
Samen met de marktpartijen van de diverse winkelcentra wil de VVD de leegstand bestrijden. De winkelmanagers spelen hier een essentiële rol in. De gemeente zal haar faciliterende rol blijven vervullen.

De VVD wil ruim baan voor innovatie en voor startende ondernemers! ’Faciliteren’ is hierbij het sleutelwoord. Initiatieven moeten zo min mogelijk worden belemmerd door regels. Uitgangspunt voor de VVD is dat regels een middel zijn en geen doel. Kortom, men moet zich graag willen vestigen in Rijswijk. Nieuwe startende ondernemers kregen de afgelopen periode ruim baan om in Rijswijk aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door de introductie van een startershuis in de wijk Leeuwendaal en een integraal startersbeleid dat in samenwerking met de Kamer van Koophandel tot stand is gekomen. De VVD wil verder gaan met dit beleid.