Zorg, sociaal werk, sociale zekerheid en ouderen

De VVD vindt het belangrijk dat de (oudere) inwoners van Rijswijk zich thuis blijven voelen in hun eigen woonomgeving. De nieuwe taken op het gebied van thuiszorg bieden een kans om maatwerk te bieden. Zo wil de VVD graag de wijkverpleging terug. Vaste, vertrouwde verzorg(st)ers die alles zien en per persoon kijken wat nodig is. Iemand die je kent. Als iemand een rolstoel of rollator nodigheeft, die men niet zelf kan bekostigen moet deze snel kunnen worden geregeld.
Aan de andere kant vindt de VVD dat financiële middelen zorgzaam besteed moeten worden. Hergebruik van middelen is vanzelfsprekend

Niet iedereen is handig met internet. Daarom vindt de VVD dat aanvragen bij en contact met de gemeente ook anders dan via de elektronische weg een must is. De burger is er immers niet voor de gemeente, de gemeente is er voor de burger. Serviceverlening en dienstverlening heeft de VVD hoog in het vaandel staan.

De VVD juicht het toe als mensen gezamenlijk en/of voor een specifieke doelgroep iets organiseren, zoals bijvoorbeeld de ouderenbonden dat doen.
Nu veel taken op het gebied van sociale voorzieningen van het Rijk volledig naar de gemeenten komen, zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg, en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, komt ook de controle op de naleving en correcte gebruik van deze voorzieningen, bij de gemeente te liggen.
Voor sommige mensen zal altijd een vangnet nodig zijn, als blijt dat men niet meer - volledig - voor zichzelf kan zorgen. Op zo'n moment moet die opvang er ook zijn! Om dat te granderen, is een rechtvaardige, maar strenge controle nodig op het juiste gebruik van sociale voorzieningen.

Wie kan werken, behoort te werken. Dat is ook de achterliggende visie van de Participatiewet en de 'work-first-aanpak'. Van mensen die een uitkering krijgen, mag een tegenprestatie gevraagd worden.

De VVD vindt het normaal dat mensen werk en zorg voor kinderne moeten kunnen combineren. Daarom is het belangrijk te blijven investeren in kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en overblijfvoorzieningen van goede kwaliteit. De VVD wil dat in nieuwbouwprojecten levensloopbestendig wordt gebouwd. Dus ook aangepaste woningen voor ouderen. ZO kunnen senioren langer zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen.

Als allerlei 'zorgtaken' naar de gemeente komen, wil de VVD de volgende lijn aanhouden:

  • Vraaggericht werken is het uitgangspunt
  • Eén loket en één aanspreekpunt
  • Taken centraal geregeld en georganiseerd
  • Lage(re) administratieve lasten
  • Minder formulieren
  • Professioneel opdrachtgevers- en opdrachtnemerschap

Waar mogelijk moet de gemeente regels maken die de uitvoering vergemakkelijken. Regelmatig moet worden getoetst of de regels van de gemeente nog wel actueel zijn en voldoende effect (blijven) hebben.

Subsidies worden betaald met gemeenschapsgeld, daarom moeten subsidies op een goede wijze worden ingezet. Juist in de huidige moeilijke financiële tijden moet worden nagegaan of verstrekte subsidies nog hun doel bereiken.
De VVD neemt als uitgangspunt dat de inwoners van Rijswijk en de verenigingen zichzelf (financieel) redden. In de kern komt het er op neer dat alleen een subsidie kan worden verleend, als de aanvraag voldoet aan de volgende criteria:

  • Voldoende draagvlak voor de desbetreffende vereniging/organisatie
  • intensief en massaal gebruik wordt gemaakt van de activiteiten van de vereniging/organisatie
  • de vereniging/organisatie zelf een substantieel deel van de kosten zelf draagt.