Wonen

Een gemeente om in te wonen
Je huis, of je dat nu koopt of huurt, moet meer zijn dan vier muren en een dak. Het is de plek waar je jezelf thuis moet kunnen voelen. Waar je tijd doorbrengt met je gezin na een lange dag werken, waar je je huiswerk maakt als je uit school komt of waar de wijkverpleegkundige langs komt om je te helpen er zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Daarom vinden we het als VVD belangrijk dat er ook de komende jaren voldoende betaalbare koop- en huurwoningen bijkomen in Rijswijk. Dat kan door nieuwe woningen te bouwen, bijvoorbeeld in Rijswijk Buiten, of door oude kantoorgebouwen een tweede leven te geven als appartementencomplex. Bij een dergelijke transformatie van gebouwen moet goed worden gelet op het behoud van de primaire functie, namelijk de bedrijvigheid, in de omgeving van die transformatie objecten.

Bovendien willen we voorkomen dat de belastingen onnodig stijgen, die betaal je tenslotte niet voor je lol. Daarom willen we onder andere kijken of we het ophalen van afval goedkoper en beter kunnen organiseren.

Daarom wil de VVD de komende jaren:
- Dat de ruimte voor de bouw van nieuwe woningen maximaal gebruikt wordt, door marktpartijen de ruimte te geven om te blijven bouwen in Rijswijk Buiten en op andere plaatsen waar ruimte is voor woningbouw.
- Dat het woningaanbod in Rijswijk evenwichtig en divers is. Gelet op het grote aandeel van sociale woningbouw in Rijswijk, moet de norm van 30% voor sociale woningbouw bij nieuwbouw worden losgelaten.
- Dat voorzieningen en woningaanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen voor ouderen vlot en efficiënt worden ingezet.
- Dat er extra aandacht komt voor betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en doorstromers.
- Dat er extra aandacht komt voor de midden categorie huurwoningen met een huur tussen de €800 en €1200.
- Dat oude kantoorpanden een nieuwe bestemming krijgen door ze om te bouwen naar kluswoningen, startersappartementen of zorgwoningen.
- Dat deze transformatie van kantoorpanden geen verstoring oproept van de lokale economie.
- Dat deze transformatie geen bijdrage levert aan het nog meer uit balans raken van de scheve verhouding tussen sociale-en vrijesectorwoningen in Rijswijk.
- Dat je makkelijk en snel op kan zoeken aan welke regels je moet voldoen als je bijvoorbeeld een eigen dakkapel of schuur gaat bouwen.
- Dat de inrichting van wijken zoals bijvoorbeeld Leeuwendaal wordt gemoderniseerd uiteraard zonder gevolgen voor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken. Het is belangrijk dat de bewoners daarbij intensief worden betrokken. In zijn algemeenheid geldt dat bij groot onderhoud het verkeersbeleid zwaarwegend moet zijn in de vormgeving van de bovengrondse inrichting.
- Dat je de auto zo gemakkelijk mogelijk in de buurt van je eigen huis kwijt kan, door te zorgen voor zoveel mogelijk parkeerplekken en alleen te kiezen voor vergunningen als dat echt niet anders kan.
- Dat parkeervergunningen in woonwijken nooit worden gebruikt om de gemeentekas te spekken.
- Dat er, samen met marktpartijen, woningcorporaties en zorginstellingen, wordt gekeken naar nieuwe woonvormen waar wonen en zorg beter met elkaar kunnen worden gecombineerd.
- Dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen als je woning moet worden aangepast om zo lang mogelijk in je eigen huis te kunnen blijven wonen, ook als dat niet makkelijk binnen de bestaande regels past.
- Dat woningcorporaties en gemeente meer doen om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen worden toebedeeld aan burgers die ze echt nodig hebben en het zogenaamde scheefwonen wordt teruggedrongen. In de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties moet hieraan aandacht worden gegeven.
- Dat de gemeente statushouders geen voorrang geeft bij het verkrijgen van een sociale huurwoning.
- Dat de gemeente alternatieve huisvesting creëert voor statushouders met de financiële middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
- Dat de gemeente het splitsen van woningen slechts toestaat als dit geen nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt heeft.
- Dat de gemeente samen met andere gemeenten in de regio een woonvisie opstelt, om sociale huurwoningen over de regio te verdelen.
- Dat waar eigen vuilcontainers geen oplossing zijn zoveel mogelijk voor ondergrondse depots wordt gekozen.
- Dat de rotzooi op straat bestreden wordt, door zwerfvuil, graffiti en andere vervuiling snel op te ruimen en, indien mogelijk, de kosten te verhalen op de dader.
- Dat wordt onderzocht of nascheiding van afval goedkoper en beter voor het milieu is dan voorscheiding. Daarbij moet ook worden gekeken of duurzaam bruikbare materialen gerecycled kunnen worden. Ook moet gekeken worden wat de economische meest rendabele variant van afvalscheiden waarbij ook de samenwerking met andere gemeenten betrokken wordt.
- Dat wordt gekeken of het ophalen van huisafval efficiënter en goedkoper kan dan nu het geval is.
- Dat wordt onderzocht of Avalex op termijn wel de juiste partij is voor het ophalen en verwerken van afval in Rijswijk.
- Dat de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op het aantal mensen dat op een adres is ingeschreven omdat het niet eerlijk is dat kleinere gezinnen net zo veel betalen als grotere gezinnen.
- Dat de kosten voor rioolheffing eerlijk over alle inwoners en bedrijven worden verdeeld.

Voor het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de VVD Rijswijk klikt u op de onderstaande bijlage.