Leven in Rijswijk

Een gemeente om in te leven
Een prettige leefomgeving is meer dan een huis en een baan. Als je kinderen hebt wil je dat die veilig kunnen buitenspelen of, als ze wat ouder zijn, een bloeiende sportvereniging voor hen beschikbaar is. Als je ouder wordt en zorg of ondersteuning nodig hebt dan wil je dit op maat aangeboden krijgen.

Daarom vinden wij als VVD het belangrijk dat we mensen de ruimte geven om zelf initiatieven te ontwikkelen die hun straat of wijk leefbaarder kunnen maken. We vinden het net zo belangrijk dat verenigingen de ruimte krijgen om te bloeien en bij de gemeente een luisterend oor vinden als ze aanlopen tegen problemen.

Soms is dat niet voldoende. Het kan zijn dat een van je kinderen problemen heeft en je een beroep op de jeugdzorg moet doen of omdat je ouder wordt en thuis wonen niet zo makkelijk meer gaat. In die gevallen moet de gemeente er voor jou zijn en niet andersom. Dan moet je op maatwerk kunnen rekenen, want mensen zijn belangrijker dan systemen.

Daarom wil de VVD de komende jaren:
- Dat vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzetten voor Rijswijk met regelmaat in het zonnetje worden gezet.
- Dat het niet meewerken aan de verplichte tegenprestatie in de bijstand leidt tot een korting op de uitkering.
- Dat nieuwkomers de taal leren en hun best doen om een baan te vinden. De gemeente kan hen helpen door actief te wijzen op de mogelijkheid van cursussen.
- Dat wordt voorkomen dat uitkeringen zo ver worden opgehoogd met toeslagen en extra bijdragen vanuit de gemeente dat werken niet langer loont. Als je een baan vindt moet je erop vooruit en niet achteruitgaan.
- Dat de werkloosheid in Rijswijk onder het gemiddelde in de regio komt te liggen door bedrijvigheid en ondernemerschap te stimuleren. Ondernemers zijn nodig voor het creëren van “echte banen”.
- Dat de vrijstelling van lokale belastingen betaald moet worden uit het budget voor bijzondere bijstand, armoedebestrijding en/of andere begrotingsposten binnen het sociaal domein. Die kosten mogen niet worden verdeeld over de rest van de inwoners.
- Dat frauderen met uitkeringen of subsidies hard wordt aangepakt.
- Dat er wordt gekeken in samenwerking met de regio of het aanbod van basis- en voortgezet onderwijs in Rijswijk kan worden verbeterd.
- Dat bij scholen waar mogelijk ook ruimte wordt gemaakt voor naschoolse activiteiten op het gebied van sport en cultuur, bij voorkeur in samenwerking met verenigingen.
- Dat scholen helpen bij het signaleren van kinderen die in de problemen dreigen te komen of het slachtoffer dreigen te worden van criminelen en/of mensen die misbruik van hen willen maken.
- Dat ontwikkelingskansen voor jonge kinderen worden vergroot door taalachterstanden actief weg te werken, bijvoorbeeld al op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
- Dat je zelf kan kiezen naar welke school je kinderen gaan.
- Dat de gemeente scholen die zich niet aan de regels houden daarop aanspreekt.
- Dat het aanbod van praktisch en praktijkgericht onderwijs optimaal aansluit bij de behoefte.
- Dat het uitgangspunt is dat vervoer naar speciaal onderwijs wordt vergoed.
- Dat schoolkeuze weliswaar vrij is, maar als die door religie is gedreven je zelf verantwoordelijk bent voor het wegbrengen en ophalen van je kinderen en de daarbij komende kosten.
- Dat zorg en ondersteuning waar mogelijk samen met andere gemeenten wordt ingekocht.
- Dat jeugdzorg en ondersteuning in de WMO worden ingekocht op uitkomstcriteria. Het enige dat telt is dat de hulp ook echt helpt.
- Dat de gemeente ervoor zorgt dat alle zorgaanvragen van de burgers via één loket en op een adequate manier worden behandeld.
- Dat de gemeente haar best doet om mantelzorgers te ondersteunen, met  bijvoorbeeld coaching en het actief wijzen op de bestaande ondersteuningsmogelijkheden.
- Dat bij de invoering van het abonnementstarief voor de WMO in 2019 de gemeente dit tarief voor alle gebruikers van een WMO voorziening zal hanteren.
- Dat de gemeente stimuleert dat goed wordt samengewerkt door GGZ-instellingen, de huisarts en andere zorgverleners zodat de zorg voor verwarde personen niet onnodig bij de politie terecht komt.
- Dat de zorg voor probleemgezinnen door één casemanager wordt gecoördineerd.
- Dat de Stichting Welzijn Rijswijk meer openheid geeft over haar werkwijze en effectiviteit zodat de gemeente kan beoordelen of mensen ook echt de hulp krijgen die ze nodig hebben.
- Dat de positionering van Stichting Welzijn Rijswijk wordt heroverwogen in het licht van kwalitatief optimale, transparante en efficiënte bedrijfsvoering.
- Dat bij de inrichting van wijken voldoende ruimte voor speeltuintjes en trapveldjes wordt ingeruimd.
- Dat er, om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, afstemming plaatsvindt in de regio tussen onze buurgemeenten.
- Dat voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten in Nederland geen plaats is. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. De gemeente werkt bij uitzetting samen met de landelijke overheid.
- Dat het Asielzoekerscentrum (AZC) in Rijswijk niet wordt uitgebreid en zo mogelijk wordt afgeschaald.

Voor het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de VVD Rijswijk klikt u op de onderstaande bijlage.