Veiligheid

Een veilige gemeente
Je hebt niets aan een fijn huis of een goede baan als je jezelf niet veilig voelt. Dat begint in je eigen straat waar het schoon moet zijn, waar de verlichting moet branden, waar de kans op inbraak zo klein mogelijk is en waar je ook in het donker veilig de straat op moet durven.

Maar veiligheid is meer dan de verlichting in je straat. De gemeente moet er ook voor zorgen dat fietsendiefstal wordt aangepakt, dat hangjongeren niet zorgen voor een onveilig gevoel bij ouderen, dat drugsoverlast wordt aangepakt en dat je weet wie je wijkagent is en hoe je die snel kan bereiken als er iets aan de hand is.

Daarom wil de VVD de komende jaren:
- Dat er voldoende wijkagenten zijn en dat nieuwe taken voor de politie niet ten koste gaan van het aantal wijkagenten in onze gemeente.
- Dat de gemeente samenwerkt bij de aanpak van hennepteelt en dat de burgemeester zijn bevoegdheid om panden waar hennep is gekweekt te sluiten maximaal gebruikt.
- Dat de burgemeester zijn bevoegdheden bij het tegengaan van overlast in buurten maximaal inzet.
- Dat mobiel cameratoezicht wordt ingezet bij hotspots en bij grote bijeenkomsten of evenementen.
- Dat de gemeente consequent handhaaft en besluiten uitvoert.
- Dat buurtapps van bewoners worden aangemoedigd zonder de regie van mensen af te nemen. De gemeente en wijkagent moeten zich hier behulpzaam bij opstellen. Veel aandacht voor woninginbraak, auto-en fietsendiefstal.
- Dat de politie en maatschappelijke organisaties samenwerken om jihadisme en/of radicalisering vroegtijdig op te sporen en beter aan te pakken.
- Dat de gemeente samenwerkt met andere gemeenten bij de aanpak van criminaliteit, om te voorkomen dat problemen zich van de ene naar de andere gemeente kunnen verplaatsen.
- Dat de gemeenteraad intensiever betrokken wordt bij het veiligheidsbeleid en de inzet van de beschikbare politiecapaciteit. Met volledige erkenning van de verantwoordelijkheden en rol van de burgemeester.
- Dat het verkopen van tweedehandsauto’s langs de straat wordt aangepakt. Daarbij gaat het niet om een particulier die soms zijn of haar auto verkoopt, maar om hen die structureel auto’s vanuit huis verkopen.
- Dat asociaal gedrag hard wordt aangepakt en dat de gemeente de coördinatie op zich neemt om dit in goede samenwerking met politie en woningbouwcorporaties te bewerkstelligen.
- Dat wordt onderzocht of eigenaren, die panden bewust leeg laten staan en daarmee verloedering uitlokken, een hoger OZB-tarief kan worden opgelegd.
- Dat eigenaren van honden worden aangesproken als de hond zich misdraagt. Als dat niet helpt moeten verregaande maatregelen als een muilkorfplicht of inbeslagname tot de mogelijkheden behoren.
- Dat de gemeente gebruik maakt van de Wet BIBOB om vergunningen te weigeren of in te trekken als deze worden misbruikt voor criminele activiteiten.
- Dat schade, waar mogelijk, wordt verhaald op de daders.
- Dat bij overlast veroorzakende hangjongeren ook de ouders worden aangesproken op dit gedrag en hun rol als opvoeder sterk wordt benadrukt.
- Dat de gemeente bij draaideurcriminaliteit in overleg met de politie een gebiedsverbod oplegt.
- Dat de gemeente zich maximaal inspant om er voor te zorgen dat hulpdiensten altijd binnen de wettelijke geldende aanrijtijden ter plekke zijn.
- Dat mensen die afval dumpen hard worden aangepakt.
- Dat de gemeente zich maximaal inspant om ervoor te zorgen dat inwoners die niet naar het politiebureau kunnen om aangifte te doen, gebruik kunnen maken van internet of de wijkagent kunnen vragen bij hen thuis langs te komen.
- Dat de gemeente er alles aan doet om te voorkomen dat haatpredikers en andere  vertegenwoordigers van antidemocratische en/of ongewenste partijen/organisaties hun boodschap in Rijswijk kunnen verspreiden. De burgemeester mag het bewaren van de openbare orde daarbij wat ons betreft zo ruim als mogelijk uitleggen met uiteraard een goede blik op de vrijheid van vergadering en meningsuiting door deze niet onnodig te beperken.
- Dat de gemeente alleen haar medewerking bij de opvang van asielzoekers verleend als er ook  gezorgd wordt voor extra capaciteit bij de politie om problemen te voorkomen.
- Dat de gemeente actief beleid voert om de bewustwording voor cybersecurity bij de eigen organisatie en bij burgers en bedrijven in Rijswijk te bevorderen en cybercriminaliteit actief wordt bestreden.

Voor het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de VVD Rijswijk klikt u op de onderstaande bijlage.