Bereikbaarheid

Een bereikbare gemeente
Dankzij al het groen in Rijswijk zou je soms bijna vergeten dat we met veel mensen op een klein oppervlak wonen, werken en leven. Maar als je op de fiets stapt, naar de bus of tram loopt of de auto pakt dan merk je al snel dat het druk is in Rijswijk. Dat merk je bijvoorbeeld als je vanaf de snelweg richting het oude centrum of De Bogaard rijdt waar, zeker in de spits en in het weekend, grote opstoppingen ontstaan. Je merkt het net zo goed in Rijswijk Buiten, waar het ontbreken van goede aansluitingen op het openbaar vervoer ervoor zorgt dat mensen vaker de auto moeten pakken.

Het is belangrijk dat we de komende jaren de grootste knelpunten in Rijswijk voortvarend aanpakken. Voor sommige wegen zullen we dat samen met omliggende gemeenten moeten doen, dat geldt ook voor betere aansluitingen op het openbaar vervoer en het doortrekken van tramlijn 1 in de richting van Rotterdam. Maar de gemeente kan zelf ook veel doen. Het parkeerbeleid moet eerlijk en voor iedereen eenvoudig te begrijpen zijn. Fietspaden moeten op tijd worden onderhouden en, waar mogelijk, zo worden ingericht dat de fiets een reëel alternatief is voor de auto.

Daarom wil de VVD de komende jaren:
- Dat bij het aanleggen of herinrichten van straten de verkeersveiligheid expliciet wordt meegenomen als uitgangspunt. Hierbij wordt rekening gehouden met alle weggebruikers.
- Dat bij het aanleggen of herinrichten van straten rekening wordt gehouden met de wensen en zorgen van bewoners.
- Dat wegbeheerders duidelijke informatie geven als er aan de weg wordt gewerkt. Veel overlast kan namelijk worden weggenomen door omleidingen op tijd en duidelijk aan te geven.
- Dat onderzocht wordt of tramlijn 1 vanuit Den Haag kan worden doorgetrokken naar Rotterdam Airport en de Diergaarde Blijdorp.
- Dat de leefbaarheid rondom en de doorstroming van de Prinses Beatrixlaan voortvarend wordt aangepakt in samenwerking met omliggende gemeenten, de provincie, de Metropoolregio en het Rijk. Volwaardige ondertunneling of overkluizing zijn daarbij mogelijkheden die bij voorkeur verder moeten worden onderzocht.
- Dat auto’s voorrang krijgen in de spits door bruggen, waaronder de Hoornbrug en de Geestbrug, zo veel mogelijk te openen buiten spitsuren, de gemeente moet daar afspraken over maken met de provincie.
- Dat fietspaden worden ingericht met het oog op de doorstroming en de toename van het aantal elektrische fietsen.
- Dat er voldoende stallingsruimte is op plaatsen waar veel fietsers komen zoals het oude centrum, In de Bogaard en het station.
- Dat de gemeente zich maximaal inspant dat nieuwe wijken, waaronder Rijswijk Buiten, zo snel mogelijk op goed openbaar vervoer worden aangesloten.
- Dat de gemeente inzet op de realisatie van een goede openbaar vervoersverbinding met het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.
- Dat de inzet van kleinschalig vervoer wordt vergroot als goedkoper alternatief dan de traditionele OV bus, met name voor ouderen.
- Dat wordt gekeken of er extra parkeerruimte kan worden gecreëerd in Oud Rijswijk en Leeuwendaal.
- Dat bij de vernieuwde ruimtelijke inrichting van de wijk Leeuwendaal het stratenplan en de verkeerscirculatie worden verbeterd.
- Dat parkeergeld ten goede komt aan het verbeteren van de parkeervoorzieningen.
- Dat het parkeerbeleid eerlijk en eenvoudig te begrijpen is, knelpunten in het bestaande parkeerbeleid moeten voortvarend worden opgelost.
- Dat rekening wordt gehouden met een toename van het aantal elektrische auto’s door voor voldoende oplaadpunten te zorgen en de bijbehorende vergunningverlening snel en soepel verloopt.
- Dat bij (nieuwe) scholen een afzet en ophaalplek wordt gerealiseerd zodat kinderen veilig gebracht en opgehaald kunnen worden.
- Dat er duidelijke informatie aan inwoners wordt verstrekt over de maatregelen die genomen zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.
- Dat de gemeente zich maximaal inspant om het beheer en de uitstraling van het station Rijswijk te verbeteren.

Voor het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de VVD Rijswijk klikt u op de onderstaande bijlage.