Goed bestuur

Een goed bestuurde gemeente
De gemeente moet effectief, efficiënt en dienstbaar haar werk doen. Dat klinkt eenvoudig en als het aan de VVD ligt is het dat ook. Wij verwachten dat de gemeente helder communiceert in brieven, op haar website, op sociale media en ook in haar beleidsstukken. De VVD wil dat de gemeente zegt wat ze doet, maar vooral ook doet wat ze zegt. Bestuurlijke handhaving is voor de VVD de basis voor een goed stadsbestuur.

Iedere euro die wordt uitgegeven door de gemeente is direct of indirect opgebracht door inwoners en ondernemers in Rijswijk. Die moeten erop kunnen vertrouwen dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Door bijvoorbeeld bekend te maken welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente. Belastingen zijn een noodzakelijk kwaad. Niemand zit erop te wachten, terwijl iedereen snapt dat we allemaal moeten bijdragen om ervoor te zorgen dat het prettig wonen, werken en leven blijft in Rijswijk. Wat ons betreft moet de gemeente er alles aan doen om de lasten zo ver mogelijk te verlagen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het goede voorbeeld te geven en in de komende periode minder wethouders aan te stellen.

Daarom wil de VVD de komende jaren:
- Dat de gemeente belanghebbenden actief en slim betrekt bij de vorming en uitvoering van plannen.
- Dat de gemeente helder communiceert via alle mogelijke kanalen en ambtenaren aanmoedigt om achter het bureau vandaan te komen om met de inwoners in gesprek te gaan.
- Dat lokale lasten worden verlaagd voor inwoners en ondernemers. Rijswijk moet de laagste lokale lasten van de regio hebben.
- Dat de onroerendzaakbelasting voor particulieren wordt bevroren.
- Dat de gemeente scherp is op het weren van overbodige regels in de Algemene Plaatselijke Verordening.
- Dat de gemeente haar rekeningen tijdig betaalt.
- Dat voor vergunningen de maximale geldigheidsduur wordt gehanteerd om inwoners en bedrijven niet met onnodige lasten op te zadelen.
- Dat waar mogelijk vergunningen helemaal afgeschaft worden, of worden vervangen door een meldingsplicht.
- Dat de aanvraag van vergunningen zoveel mogelijk worden verwerkt via een digitaal loket.
- Dat de verruiming van de openingstijden van het stadhuis afgestemd is op de feitelijk behoefte van burgers, bedrijven en organisaties.
- Dat de afdeling economische zaken optimaal wordt toegerust om bestaande en nieuwe ondernemers beter van dienst te kunnen zijn.
- Dat Rijswijk een compact en kwalitatief hoogwaardige personeelsbezetting heeft en de inhuur van externen wordt teruggedrongen door in te zetten op voldoende kennis bij de gemeente zelf.
- Dat wordt onderzocht of een traineeship of talentprogramma kan helpen om jonge ambtenaren met frisse ideeën naar Rijswijk te krijgen.
- Dat het aantal fulltime wethouders wordt teruggebracht. De VVD streeft naar een maximum van 3 wethouders. Meer wethouders als gevolg van parttime wethouderschap is wel mogelijk.
- Dat opdrachten, waar mogelijk, aan lokale ondernemers worden verstrekt.
- Dat subsidies altijd tijdelijk worden verstrekt en dat duidelijke afspraken worden gemaakt met subsidieontvangers over de resultaten die daartegenover moeten staan.
- Dat subsidies niet op historische gronden worden voortgezet, maar de voortzetting jaarlijks wordt getoetst aan het maatschappelijk rendement en het beoogde effect van de subsidie. Voor grote gesubsidieerde instellingen is een toetsing na maximaal drie jaar gewenst. De gemeenteraad krijgt hier jaarlijks een rapportage over. In de subsidieverordening moet de rol van de gemeenteraad bij de afbouw, aanpassing of voortzetting van subsidies vastgelegd worden.
- Dat de VVD de terugkeer naar het oude stadhuis (aan de Generaal Spoorlaan) alleen ondersteunt als de kosten van renovatie en de exploitatie niet leiden tot hogere lasten voor de Rijswijkse burgers en bedrijven.
- Dat professioneel risicomanagement bij een eventuele terugkeer naar het oude stadhuis leidend en randvoorwaardelijk is voor de vervolgbesluiten.
- Dat de gemeente jaarlijks in een eenvoudig overzicht laat zien waar zij haar geld aan heeft besteed.
- Dat nieuwe regels een horizonbepaling krijgen zodat niet iedere keer op nieuw hoeft te worden onderzocht welke regels na verloop van tijd overbodig zijn of niet.
- Dat de gemeente zuinig met haar geld om gaat, er mogen niet te veel schulden zijn. Het weerstandsniveau van de gemeente Rijswijk moet op peil blijven.
- Dat meevallers en eenmalige inkomsten niet worden gebruikt voor structurele uitgaven.
- Dat tegenvallers, in principe, binnen hetzelfde beleidsterrein worden opgelost.
- Dat bij tegenvallers eerst wordt gekeken waar kan worden bezuinigd in plaats van het verhogen van de lokale lasten.
- Dat de gemeente de uitvoering van de nieuwe omgevingswet voortvarend moet oppakken. Deze wet schrapt tenslotte een hoop verouderde regels.
- Dat de gemeente haar informatiebeveiliging op orde heeft en ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van inwoners niet op straat komen te liggen.
- Dat de gemeente informatie die openbaar kan worden gemaakt actief op haar website plaatst en WOB-verzoeken die worden ingewilligd ook openbaar beschikbaar maakt.
- Dat het storingsnummer van de gemeente vierentwintig uur per dag beschikbaar is, storingen houden zich tenslotte niet aan de werktijden van ambtenaren.

Voor het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de VVD Rijswijk klikt u op de onderstaande bijlage.