Privacy & Cookie Protocol

Privacy & Cookie Protocol.

Algemeen

In dit Privacy & Cookie Protocol informeert de VVD, te weten: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (de vereniging), u over de wijze waarop de VVD persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de VVD persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe de VVD omgaat met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat (1) alle informatie (2) over (3) een geïdentificeerde of identificeerbare (4) natuurlijke persoon.

Het Privacy & Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van de VVD inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden en andere personen in overeenstemming met deze wetgeving. Wilt u informatie over cookies, klik dan hier.


Om het Privacy & Cookie Protocol leesbaar te houden, is elk onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. De eerste laag geeft een overzicht van het betreffende onderwerp. Als u daarop klikt, ziet u een korte samenvatting van de belangrijkste zaken van dat onderwerp. Als u meer informatie wilt, kunt u klikken op de link ‘details’.

De VVD

De VVD is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy & Cookie Protocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met de VVD, gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Privacy & Cookie Protocol zijn opgenomen.

Voor welke doeleinden verzamelt de VVD uw persoonsgegevens?

De VVD verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het beheren van financiële administratie, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagne en om gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden, het beheren van een database voor scouting en talentmanagement, alsmede ten behoeve van handelingen in het kader van bevordering van de betrokkenheid van de leden.
De VVD verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan de wettelijke verplichting voortvloeiende uit de Wet financiering politieke partijen.

Leden

Als u lid bent van de VVD worden de volgende gegevens verwerkt:
• Persoonlijke gegevens, te weten: NAW-gegevens, titulatuur, geslacht, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, klikgedrag ten behoeve van de permanente campagne en meer in het bijzonder om u:
• Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.
• Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, het soort lidmaatschap, de eventuele functie die u uitoefent of heeft uitgeoefend voor de VVD).
• Bijzondere persoonsgegevens: politieke voorkeur.

Meer in detail, verwerkt de VVD uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, lidnummer, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum voor:
• Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
• Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
• Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
• Het beheren van de ledenadministratie;
• Het beheren van de financiële administratie;
• Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement;
• (geanonimiseerd) Statistisch onderzoek.

Leden, donateurs en belangstellenden

De VVD gebruikt het door u verstrekte e-mailadres en uw postcode om:
• Te inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken;
• U gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw zorgen;
• Gericht terug te koppelen wat met de inventarisatie en mening gedaan is;
• U gericht te informeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen in uw directe omgeving;
• Doelgroepen aan te maken om potentiële VVD leden te benaderen via social media.

De VVD gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden om u:
• Gericht te informeren over uw aandachtsgebieden;
• Gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw aandachtsgebieden;
• Gericht terug te kunnen koppelen wat met uw input over de aandachtsgebieden gedaan is;
• Gericht te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne;
• Het bevorderen van de betrokkenheid van leden.

Overige personen

Personen die niet onder de categorie leden, donateurs en belangstellenden vallen worden aangemerkt als “overige personen”. Deze categorie kan zich aanmelden voor specifieke acties, zoals bijvoorbeeld de “Mark Mail”. Van deze personen wordt het e-mailadres verwerkt.

Welke persoonsgegevens verzamelt de VVD?

De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs. De VVD verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die de VVD verwerkt zijn:
• Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum);
• Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
• Lidmaatschap gegevens (zoals gegevens betreffende functies binnen de VVD, aandachtsgebieden en het lidnummer).

Voor kandidaten gebruikt de VVD uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om uw sollicitatie te kunnen verwerken.
• Om u op te nemen op de kandidatenlijst
• Om uw gegevens in portefeuille te bewaren voor een mogelijke toekomstige kandidaatstelling. (portefeuille).
• Om u geschiktheid te beoordelen voor een functie die vacant is of vrij kan komen.
• Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures.
• Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Voor sollicitanten en kandidaten verzamelt de VVD:
• Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, bankrekeningnummer.
• Een administratienummer (o.a. BSN).
• Nationaliteit en geboorteplaats.
• Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages.
• Gegevens over de functie waarnaar gesolliciteerd is.
• Gegevens over de aard, inhoud van huidige en vorige dienstverbanden en beëindiging van vorige dienstverbanden.
• Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn verstrekt of die hem of haar bekend zijn (testen, assessments, etc).
• Verklaring omtrent gedrag indien het lid een serieuze kandidaat voor de functie is.
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist vanwege de toepassing van een wettelijke regelgeving.

De VVD bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten en kandidaten voor maximaal de duur van 4 weken na de kandidaatstellingsprocedure of sollicitatieproces, tenzij uitdrukkelijke toestemming is verleend om de persoonsgegevens voor een langere periode op te nemen in de database van de VVD.

Leden en donateurs

Van leden en donateurs verzamelt de VVD:
• Persoonlijke gegevens (zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres);
• Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
• Lidmaatschap gegevens (gegevens betreffende functies binnen de VVD, aandachtsgebieden en het lidnummer).
Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van het individu. Ook kan de VVD beeldmateriaal (foto’s, geluid- en video opname) registeren waar u mogelijk herkenbaar in beeldstaat, danwel hoorbaar bent in de geluidsopname.

Belangstellenden

Van belangstellenden verzamelt de VVD de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie.


Wie hebben toegang tot de ledenadministratie van de VVD?   

De medewerkers op het algemeen secretariaat hebben toegang tot de ledenadministratie van de VVD. De medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met de VVD. Tevens hebben de leden van Hoofdbestuur toegang tot de ledenadministratie. De leden van het Hoofdbestuur zijn benoemd door de Algemene Vergadering.

Voor de regio’s en de lokale netwerken geldt dat de secretaris van de regio / het lokaal netwerk toegang heeft tot de ledenadministratie van de regio / het lokaal netwerk via MijnVVD. Tevens heeft de penningmeester toegang tot bepaalde delen van de ledenadministratie die nodig zijn voor de financiële administratie van de regio / het lokaal netwerk. De secretaris en penningmeester worden benoemd door de ledenvergadering van de regio / het lokaal netwerk.


Voor de thematische netwerken geldt dat de secretaris van het thematische netwerk toegang heeft tot de ledenadministratie van het thematisch netwerk via MijnVVD. De secretarissen van de thematische netwerken zijn benoemd door het Hoofdbestuur.


Voor de VVD Bestuurdersvereniging geldt dat het bestuur en de voorzitters van bestuurdersnetwerken toegang hebben tot de ledengegevens van combinatie-leden, dat wil zeggen personen die zowel lid zijn van de VVD als van de VVD Bestuurdersvereniging. Zij worden benoemd door de ledenvergadering van de VVD-Bestuurdersvereniging.

Het bestuur van de Ivo Opstelten Foundation heeft op aanvraag toegang tot de ledengegevens.


Voor de JOVD geldt dat dat de secretaris toegang heeft tot de ledengegevens van combinatie-leden, dat wil zeggen personen die zowel lid zijn van de VVD als van de JOVD. Tevens heeft de penningmeester toegang tot bepaalde delen van de ledengegevens die nodig zijn voor de financiële administratie van de JOVD. De secretaris en penningmeester worden benoemd door de ledenvergadering van de JOVD.

Hoe gaat de VVD om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?

De VVD legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Binnen de VVD bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de VVD en statutair specifiek met de VVD verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquêtes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.
Wanneer de VVD persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten verwerker), dienen de VVD en de verwerker te allen tijde een verwerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt de VVD de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Wat doet de VVD met cookies?

De VVD gebruikt cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt om u later sociale media berichten en -advertenties te laten zien over onderwerpen die u interessant vindt, het uitvoeren van campagne analyses en het benaderen van doelgroepen.
De VVD plaatst ook cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.
JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Voor welke doeleinden plaatst de VVD cookies?

Onze website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:
• Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.
• Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan of om het inloggen op onze website te vergemakkelijken.
• Analytische cookies. De VVD gebruikt Google Analytics en Hotjar om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De VVD kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.
• Advertentie of tracking cookies. De VVD maakt gebruik van de Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag en soortgelijke technieken voor promotionele doeleinden. Wij kunnen de gegevens die Facebook, Snapchat en LinkedIn voor ons bijhouden analyseren. Daardoor weten wij bijvoorbeeld in welke van onze standpunten u geïnteresseerd bent. Facebook en Snapchat kunnen ervoor zorgen dat onze advertenties gezien worden door mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap. Zo kunnen wij u later Facebook- en Snapchatberichten en -advertenties laten zien over onderwerpen die u interessant vindt.
De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op de website, al dan niet van externe partijen.

Wij krijgen van Facebook, Snapchat en LinkedIn geen informatie over uw bezoek aan andere websites dan die van ons. De VVD krijgt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook, Snapchat en LinkedIn. Facebook, Snapchat en LinkedIn zelf zijn gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Voor het plaatsen van de Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag vragen we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking). Op de (persoons)gegevens die door Facebook, Snapchat en LinkedIn worden verzameld en gebruikt, zijn de privacy verklaringen van Facebook, Snapchat en LinkedIn van toepassing. De VVD heeft daar geen invloed op.

Welke (persoons)gegevens verzamelt de VVD via cookies?

Via cookies verzamelt de VVD uw
• Geanonimiseerd IP adres
• Surf en klikgedrag op VVD websites
• Het type browser welke u gebruikt op geaggregeerd niveau
• Het aantal bezoekers per uur en de duur per bezoek
• Welke pagina’s u bezoekt op de VVD website

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics en Hotjar, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) en Hotjar via uw browser te weigeren of door hier en/of hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices.


Hoe lang bewaart de VVD uw persoonsgegevens?

De VVD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Welke online tools gebruikt de VVD?

De Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag

De VVD gebruikt de Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag. Wij geven daar graag duidelijkheid over.

Wat zijn de Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag?

De Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag zijn kleine stukjes code die zijn ingebouwd in onze website. Wanneer je onze website bezoekt, werken de Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag als hulpmiddel waarmee Facebook, Snapchat en LinkedIn kunnen bijhouden wat jij op onze website doet. Op die manier kunnen wij een duidelijker inzicht krijgen in de activiteiten van bezoekers op de VVD-website.

Waarom gebruikt de VVD de Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag?

Wij kunnen de gegevens die Facebook, Snapchat en LinkedIn voor ons bijhouden analyseren. Daardoor weten wij bijvoorbeeld in welke van onze standpunten je geïnteresseerd bent. Zo kunnen wij jou later Facebook- en Snapchatberichten en -advertenties laten zien over onderwerpen die jij interessant vindt. En Facebook en Snapchat kunnen ervoor zorgen dat onze advertenties gezien worden door mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap. Op LinkedIn is adverteren door een politieke partij niet toegestaan. De LinkedIn Insight tag wordt alleen gebruikt om gegevens die LinkedIn bijhoudt te analyseren.

Mag de VVD de Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag zonder mijn toestemming gebruiken?

Nee. Voordat de VVD de Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag mag gebruiken, moet jij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geven. Bij het openen van onze website informeren wij je welke cookies en soortgelijke technieken er op onze website geplaatst worden. Je geeft alleen toestemming als je op ‘ik ga akkoord’ klikt, anders niet. Als je niet akkoord gaat, gebruiken wij de Facebook pixel, Snapchat pixel en LinkedIn Insight tag niet voor jouw bezoek aan onze website.

Hoe zit het met mijn privacy?

We vergelijken gegevens die ingevuld zijn bij een aanmelding voor een mailing met gegevens van Facebook om zo de mensen die we al kennen op Facebook te vinden. In een aangepaste doelgroep worden gegevens gecodeerd om klantrelaties te beschermen.
Wij krijgen van Facebook, Snapchat en LinkedIn geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Facebook, Snapchat en LinkedIn zelf zijn gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Om te weten wat Facebook, Snapchat en LinkedIn met je persoonsgegevens doen, verwijzen we je dan ook naar de privacyverklaringen van Facebook, Snapchat en LinkedIn. FacebookSnapchat en LinkedIn bieden de optie om de cookies te blokkeren. Dit geldt meteen voor alle websites die je bezoekt.

Google

De VVD gebruikt Google Ads en Analytics. Wij geven daar graag duidelijkheid over.

Wat zijn Google Ads en Analytics en waarom wordt het door de VVD gebruikt?

Google Ads verzorgt de advertenties die zichtbaar zijn in Google zoeken en YouTube. Met de functie ‘Conversies bijhouden’ kunnen wij nagaan hoe effectief advertentieklikken zijn in het genereren van waardevolle acties op de website. Google Analytics wordt gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De VVD kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Mag de VVD Google Ads en Analytics zonder mijn toestemming gebruiken?

Nee. Voordat de VVD Google Ads en Analytics mag gebruiken, moet jij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geven. Bij het openen van onze website informeren wij je welke cookies en soortgelijke technieken er op onze website geplaatst worden. Google Ads en Analytics staan daarbij. Je geeft alleen toestemming als je op ‘ik ga akkoord’ klikt, anders niet. Als je niet akkoord gaat, gebruiken wij Google Ads en Analytics niet voor jouw bezoek aan onze website.

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij krijgen van Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Google zelf is gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Om te weten wat Google met je persoonsgegevens doet, verwijzen we je dan ook naar de privacyverklaring van Google.

Hotjar

De VVD gebruikt Hotjar. Wij geven daar graag duidelijkheid over.

Wat is Hotjar en waarom wordt het door de VVD gebruikt?

Hotjar wordt gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De VVD kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Mag de VVD Hotjar zonder mijn toestemming gebruiken?

Nee. Voordat de VVD Hotjar mag gebruiken, moet jij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geven. Bij het openen van onze website informeren wij je welke cookies en soortgelijke technieken er op onze website geplaatst worden. Je geeft alleen toestemming als je op ‘ik ga akkoord’ klikt, anders niet. Als je niet akkoord gaat, gebruiken wij Hotjar niet voor jouw bezoek aan onze website.

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij krijgen van Hotjar geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Om te weten wat Hotjar met je persoonsgegevens doet, verwijzen we je dan ook naar de privacyverklaring van Hotjar.

Piwik PRO

De VVD gebruikt Piwik PRO. Wij geven daar graag duidelijkheid over.

Wat is Piwik PRO en waarom wordt het door de VVD gebruikt?

Piwik PRO wordt gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De VVD kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Mag de VVD Piwik PRO zonder mijn toestemming gebruiken?

Nee. Voordat de VVD Piwik PRO mag gebruiken, moet jij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geven. Bij het openen van onze website informeren wij je welke cookies en soortgelijke technieken er op onze website geplaatst worden. Je geeft alleen toestemming als je op ‘ik ga akkoord’ klikt, anders niet. Als je niet akkoord gaat, gebruiken wij Piwik PRO niet voor jouw bezoek aan onze website.

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij krijgen van Piwik Pro geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Om te weten wat Piwik Pro met je persoonsgegevens doet, verwijzen we je dan ook naar de privacyverklaring van Piwik PRO

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VVD kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (Amal Achbab) via vereniging@vvd.nl.

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe de VVD uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

Wijzigingen in het Privacy & Cookie Protocol

De VVD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy & Cookie Protocol. Wij adviseren u het Privacy & Cookie Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De VVD streeft ernaar om het Privacy & Cookie protocol zo actueel mogelijk te houden. Aanpassingen aan het privacybeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd via het Privacy & Cookie Protocol op de website van de VVD. Tevens geldt dat dit Privacy & Cookie Protocol te allen tijde wordt geactualiseerd teneinde te voldoen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving en andere vereisten. Indien deze aanpassingen voor u van significant belang zijn informeren wij u daar specifiek over.


Dit Privacy & Cookie Protocol is voor het laatst aangepast op 22 februari 2022.