VVD Rijswijk tijdens het Kaderdebat 2018

Inbreng Kaderdebat 3 juli 2018

* Meneer de Voorzitter, ik dank het College voor de uitvoerige beantwoording van onze vragen vorige week, zowel schriftelijk als mondeling. Een aantal punten zal ik hier niet herhalen. De VVD Rijswijk gaat ervan uit dat u die antwoorden ook waar gaat maken het komende jaar.

* Ik begin mijn verhaal met een beeld van Rijswijk zoals ik dat graag zou zien als ik morgen na deze korte raadsvergadering wakker word:

Dan zie ik Rijswijk, een stad met werkende moderne verlichting, fatsoenlijk onderhouden groenvoorzieningen, handhaving bij parkeren en ander overlast, geen belastingverhogingen, geen gezeur meer over zwervend afval want dat is opgeruimd, goed geregisseerde communicatie met burgers en bedrijven en een College met de handen stevig aan het stuur!

Nu, dat moet toch niet zo moeilijk zijn! De VVD Rijswijk zegt Doen en ik help u vanavond een beetje op weg!

* De meerjarenbegroting voor Rijswijk ziet er op het eerste gezicht zonnig uit. Dat is mooi, maar van de VVD Rijswijk klinkt nu al een waarschuwing voor de komende jaren. De cijfers lijken leuk, maar de marges zijn smal en met een beetje tegenwind kan het zo maar omslaan. De ruimte voor 2019 is zeker beperkt. En het wegvallen van het dividend van Eneco en het wegvallen van de opbrengsten van de precariorechten in de komende periode, vraagt om structurele maatregelen om dit op te vangen.

* Bij de start van een nieuw College zijn er natuurlijk allemaal leuke dingen bedacht en wordt er nieuw beleid aangekondigd. Althans in het hoofdlijnenakkoord, dat nog vertaald moet worden in een werkprogramma. In het hoofdlijnenakkoord staat gelukkig dat, en ik citeer:” …..ambities kosten tijd, geld en inzet. Daarom werken we prioriteiten verder uit in het collegewerkprogramma.'' De VVD Rijswijk kan er dus van uitgaan dat bij het opstellen van het werkprogramma dit College goed naar de beschikbare middelen kijkt?

* De VVD Rijswijk zet zich niet af tegen nieuw beleid, maar wil ook dat bestaand beleid wordt uitgevoerd. En wil ook dat achterstanden in bv. het groenbeheer en bij de aanpak van zwerfafval worden weggewerkt. Daarnaast moet de dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau gebracht worden. Met name de communicatie vanuit de gemeente moet beter, sneller en gerichter.

* Met andere woorden: Ambities voor de toekomst zijn mooi, maar de VVD Rijswijk vraagt vooral om een ambitie voor het nu! Een aanzienlijke investering in vernieuwing en verfrissing bij de medewerkers op het stadhuis is daarbij noodzakelijk. De VVD wil dat in de begroting van 2019 zichtbaar gaat worden dat het College serieus werk maakt van “de boel op orde brengen”.

* Als het financieel kan, dan is het mooi om ambities op korte en lange termijn allemaal tegelijk uit te voeren. Natuurlijk! Maar als die ruimte er niet is, dan moeten er een keuze gemaakt worden. Bij die keuzes geeft de VVD Rijswijk dus prioriteit aan de boel op orde brengen! En dat zien wij graag terug in de begrotingsvoorstellen voor 2019.

* Zijn er teveel plannen voor het beschikbare budget? Dan is de VVD Rijswijk - het zal u niet verbazen - geen voorstander van het dan maar verhogen van de belastingen. De VVD Rijswijk hoopt dat het College de lasten voor burgers en bedrijven laag gaat houden.

Denk daarbij bv het beperken van de stijging van de OZB (graag lijn voortzetten vorig College) en het afschaffen van de hondenbelasting. Ook lastenverlichting voor het bedrijfsleven ziet de VVD Rijswijk graag terug in de begroting voor 2019. Minder bureaucratie en minder vergunningen zouden daarbij kunnen helpen. Kan over de ontwikkeling van de lasten voor het bedrijfsleven een apart hoofdstukje komen in de begroting 2019 is onze vraag?

* Uiteraard is er bij dit College veel belangstelling voor participatie. In gesprek gaan met burgers en bedrijven is heel belangrijk. Maar niet alles hoeft onder het kopje participatie te vallen en vertaald te worden in sessies en bijeenkomsten met vaak dezelfde groep aanwezigen beroepsmeepraters. Gewoon goede proactieve communicatie naar burgers en bedrijven is in vele gevallen al voldoende om ze te informeren en te betrekken bij het beleid in de gemeente Rijswijk. Let daarbij goed op tweerichtingsverkeer (zenden en ontvangen). Laat burgers en bedrijven niet te lang in onzekerheid en laat daardoor hun informatie voorziening niet over aan de vrolijke meningsvorming op de sociale media. Neem het voorbeeld van de buitenplaats Overvoorde en de tramremise. Met normale communicatie had hier een hoop onrust voorkomen kunnen worden. En ook als er niets te melden is bij een project, dan moet ook dat gecommuniceerd worden. Stilte is de voedingsbodem voor ruis! En alle onzin op sociale media die burgers en bedrijven op het verkeerde been zet, moet met actieve webcare (actief ja, met de kennis dat het internet zich niet houdt aan de werktijden van het stadhuis) door de gemeente worden bestreden. Kan de VVD Rijswijk daar straks iets van terugzien in de begroting voor 2019?

* Zoals bekend is de VVD Rijswijk een warm pleitbezorger van handhaving. Niet of te weinig handhaven tast het draagvlak aan bij burgers en bedrijven om zich aan de regels te houden. Handhaving op het gebied van vervuiling van de buitenruimte en bij het parkeren is dringend gewenst. De VVD Rijswijk kan niet wachten op de scanauto voor het handhaven bij het parkeren. Is die al besteld of geleend van de Den Haag, vraag ik het College?

* De VVD Rijswijk durft de woorden Openbare Verlichting al bijna niet meer te noemen….wat een ellende levert die vervanging van de kasten op. Dit dossier ligt blijkbaar complex. De VVD Rijswijk is blij met het antwoord van de wethouder vorige week om naar dit weerbarstige probleem te kijken met een open blik naar ontwikkelingen op de markt.

Afsluitend voorzitter,

De basis ziet er goed uit in Rijswijk. Een actief College met de handen aan het stuur, een degelijk financieel kader en hopelijk straks een helder en betaalbaar collegewerkprogramma. De VVD Rijswijk is ervan overtuigd dat het College de juiste en verantwoorde keuzes gaat maken voor onze mooie stad, waar het goed wonen, werken en leven is. En dat moet zo blijven! En dan wordt ik straks een stuk vrolijker wakker...