De column van Coen (15)

Na een trage start is het College van B&W nu eindelijk aan de slag gegaan met concrete beleidsvoornemens en voorstellen voor de Gemeenteraad. De opstelling van het College Werkprogramma heeft veel tijd gevraagd, mede dankzij een intensief -en ook kostbaar- participatieproces. Het College heeft beloofd lessen te trekken uit de eerste ervaringen met participatie. De resultaten van de participatie bij het CWP en de uit de hand gelopen kosten voor het participatieproces bij de vernieuwing van de Generaal Spoorlaan, zijn voor de fractie van de VVD Rijswijk aanleiding om nog eens goed na te denken over de wijze waarop betrokkenheid van de burger moet worden georganiseerd: Wie participeert mee? Wat is de verantwoordelijkheid van de Raad? En ja, natuurlijk ook: hoeveel budget moet hiervoor beschikbaar zijn?

Maar goed, het College kwam ook met een concreet besluit naar de Raad over de bouw van een nieuw sportcomplex in Rijswijk. De sportverenigingen hebben er lang op moeten wachten, maar de Raad ging met een ruime meerderheid akkoord met de plannen, inclusief een hoger budget. Het is niet verwonderlijk dat als je lang doet over het maken van plannen de bouw steeds duurder wordt. Zeker nu met stijgende bouwkosten, maar ook nieuwe inzichten van de sportbonden en nieuwe milieutechnische eisen voor de bouw van overheidsgebouwen, zorgen voor extra kosten. Gelukkig kunnen wij nu aan de slag en investeert Rijswijk weer eens in goede voorzieningen in onze stad.

Ook heeft het College de begroting voor 2019 opgesteld en later naar de Raad gestuurd. De begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting sluiten af met een positief resultaat en dat is iets wat de VVD Rijswijk natuurlijk altijd wil. De begroting voor 2019 is echter wel krap en kent flink wat tegenvallers. Bovendien is de hoogte van de uitkering van het gemeentefonds aan Rijswijk nog niet bekend. Dat betekent dus geen gekke dingen gaan doen en goed rekening houden met mogelijke tegenvallers. VVD Rijswijk-wethouder Jorke van de Pol heeft met deze sluitende begroting goed werk geleverd. Het resultaat mag er zijn, maar er zitten ook wel een aantal zaken in waarover de fractie van de VVD Rijswijk bij de begrotingsbehandeling op 6 november vragen zal stellen en, zo nodig, aanpassingen zal voorstellen. Om een voorbeeld te noemen: er wordt heel veel geld gereserveerd voor een aantal activiteiten de komende jaren zonder onderliggende uitgewerkte en doorgerekende plannen. Daar houden wij bij de VVD Rijswijk niet van: eerst een plan, dan geld!

Ook na de begrotingsbehandeling gaat de Raad concreet aan de slag met het nemen van beslissingen. Over de Prinses Beatrixlaan, over het Huis van de Stad en hopelijk ook over het wegwerken van achterstanden bij het onderhoud van de infrastructuur, zoals de wegen en het groen, en het investeren in een betere dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Kortom, na een kort herfstreces weer hard aan de slag voor Rijswijk en de boel op orde brengen.

Ik zeg: Doen!