De VVD Rijswijk tijdens de begrotingsraad 2019

Inbreng begroting 2019

Het is voor een partij altijd goed om bij de behandeling van de begroting terug te kijken naar de inbreng bij het kaderdebat.

De VVD Rijsiwjk zei op 3 juli het volgende:

“De meerjarenbegroting voor Rijswijk ziet er op het eerste gezicht zonnig uit Dat is mooi, maar van de VVD Rijswijk klinkt nu al een waarschuwing voor de komende jaren! De cijfers lijken leuk, maar de marges zijn smal en met een beetje tegenwind kan het zomaar omslaan”

Ik wil niet zeggen dat de Rijswijkse VVD voorspellende gaven heeft ,maar die tegenwind is er wel gekomen, in de vorm van een orkaan! De septembercirculaire uit Den Haag over de uitkering van het gemeentefonds betekent veel onheil voor Rijswijk: groot tekort voor 2018 en geen sluitende begrotingen voor 2019 en 2020. Nu kunnen wij natuurlijk gezellig gaan praten over alle plannen voor 2019, en alle ideeën zonder plannen voor de komende jaren,  zonder rekening te houden met het nieuws uit de september circulaire. Nee zo zit de VVD Rijswijk niet in elkaar. De VVD Rijswijki wil dat het College de boodschap uit de circulaire oppakt en voor sluitende meerjarenbegroting gaat zorgen. En mag ik iets kwijt over het laatste kwartaal van 2018? Iedereen in ambtelijk gemeenteland zegt mij: Ja zo werkt het nu eenmaal.je hoort in oktober hoeveel geld de gemeente ontvangt in het lopende jaar.Is het meer dan hou je over, krijg je minder dan heb je pech. En daar is het weerstandsvermogen voor. De VVD heeft daar moeite mee. Natuurlijk ligt er op dit moment al veel vast in lopende zaken, maar je maakt ons niet wijs dat het niet mogelijk is de komende twee maanden bepaalde zaken niet uit te geven of te temporiseren. De VVD wil van het College de toezegging dat er alles aangedaan wordt om de uitgaven in de rest van 2018 op een verstandige manier te beperken? En ook de toezegging dat de meerjarenbegrotingen zsm sluitend worden gemaakt?

En ja in zo’n situatie goed naar plannen en budgetten kijken. De VVD ziet te veel budgetten staan in de begroting zonder onderbouwing en concrete plannen inclusief tijdspaden. Neem als voorbeeld de energietransitie. Hoezo en waarvoor? Is de VVD tegen de voorbereiding op een aankomende energietransitie of  tegen klimaatadaptatie maatregelen? Zeker niet die processen zijn onvermijdelijk, maar zoals fractievoorzitter Dijkhoff al zei in de 2e Kamer We moeten niet als een malle geld gaan uitgeven.  De VVD is een partij van Oranje, maar ook een partij van pragmatisch groen en pragmatisch blauw.

De VVD had in deze begroting liever het zo zien staan : een budget voor 2019 om plannen te maken en uit die plannen komt dan het budget naar voren die de komende jaren nodig zijn. Ik hoor graag de overwegingen van het College om dit niet te doen.

De VVD gaat er wel bij voorbaat van uit dat budgetten die in de meerjarenbegrotingen staan zonder onderbouwing pas uitgegeven worden als die onderbouwing met plannen en agenda beschikbaar zijn. Kan het College deze opvatting bevestigen?

De VVD wil graag de lasten voor burgers en bedrijven laag houden. Maar de VVD begrijpt ook dat het moment dat er veel minder geld binnenkomt uit het gemeentefonds niet het meest geschikte moment is om over verlaging of beperking van belastingen te beginnen. Bij onze voorbereiding voor deze begroting hebben wij daar rekening mee gehouden en ons mbt de lasten beperkt tot een tweetal. In de VVD inbreng voor kader debat van juli zei ik daarover:

“Denk daarbij bv aan het beperken van de OZB(graag lijn voortzetten vorig College) en het afschaffen van de hondenbelasting”

En wat lezen wij in de begroting: De OZB wordt verhoogd met het inflatiepercentage(dat is de maximaal afgesproken stijging) en de Hondenbelasting wordt nog niet afgeschaft. Dat is teleurstellend te noemen

Met betrekking tot de OZB komt daarbij dat oa door deze  verhoging wij qua woonlasten duurder zijn geworden dan Voorburg Leidschendam. En dat past niet in het beleid om de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Kan het College ons vertellen hoeveel het stijgingspercentage voor de OZB naar beneden moet worden bijgesteld om die positie van Voorburg Leidschendam weer terug te pakken?

Dat de Hondenbelasting niet wordt afgeschaft in 2019 is voor de VVD een grote teleurstelling. In verkiezingsprogramma’s, in moties van de Raad en in diverse publicaties is duidelijk naar voren gekomen dat er een grote meerderheid in de Raad is voor afschaffing van deze ouderwetse en achterhaalde belasting. Het College beroept zich op de gemaakte afspraak dat eerst de evaluatie van het hondenbeleid moet plaatsvinden en dat daarna besloten kan worden over afschaffing hondenbelasting. Door die opstelling betekent dat dus – nu de evaluatie nog niet klaar is- dat wij tot de volgende begrotingsbehandeling zouden moeten wachten . En daar is de VVD niet blij mee. De datum van de begrotingsbehandeling was bekend en het had het College gesierd die evaluatie voor deze begrotingsbehandeling afgerond te hebben. De VVD zal via een amendement samen met D66 en WIJ. het College verzoeken om de verordening Hondenbelasting voor 2019 in te trekken.. Als er geïnterrumpeerd zou kunnen worden dat was nu de vraag gekomen: en VVD waar is de financiële dekking? En inderdaad die hebben wij gezocht. En dat was niet eenvoudig. Veel zat strak in de begroting en schrappen leidt ook vaak tot een mindere dienstverlening aan de burger. Ook waren sommige voorstellen politiek niet haalbaar. Uiteindelijk hebben wij die eenmalige en incidentele dekking gevonden. Er is een enorme reserve ontstaan bij het parkeerbeleid. De VVD heeft altijd gezegd dat die reservering noodzakelijk is voor de kosten bij het parkeerbeleid. Het gaat om de parkeerinfrastructuur, het gaat om handhaven en het gaat om het laag houden van de tarieven. In de begroting zien wij dat er extra parkeer automaten worden bijgezet, er komen meer handhavers en een scan auto en de parkeertarieven zullen in 2019 –in tegenstelling tot alle andere belastingen en heffingen- niet worden verhoogd. En ondanks die goede beslissingen blijft de parkeerreserve maar groeien. Op enig moment moet een deel van die reserve gewoon terug naar de burgers en/of naar de algemene middelen. Om de hondenbelasting voor 2019 te schrappen is het voor de VVD aanvaardbaar om eenmalig de dekking te vinden uit de extra meeropbrengsten bij het parkeerbeleid. Zijn wij blij met deze oplossing? Nee , maar het stelt ons wel in staat om een stevig punt uit ons verkiezingsprogramma te realiseren zonder schade toe te brengen aan de dienstverlening naar de burgers en bedrijven.

Bij het Kaderdebat stelde de VVD dat het belangrijk is dat er hard gewerkt wordt aan het wegwerken van achterstanden bij het onderhoud van de infrastructuur en het groen. Ook de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven moet intensiever worden aangepakt. De VVD noemt dat “eerst de boel op orde maken” 

In de begroting zien wij wel veel woorden en er komen ook veel bedragen voorbij. Maar de VVD wil graag zien hoeveel geld nu besteedt gaat worden aan het op orde brengen van de boel. Met andere woorden kan het College inzichtelijk maken  hoeveel geld naar het wegwerken van achterstanden bij bestaande activiteiten gaat en hoeveel geld aan nieuwe activiteiten wordt uitgegeven? Het antwoord op onze schriftelijk vraag hierover heeft niet echt dat inzicht gegeven.


Voor de VVD is bereikbaarheid belangrijk. dat is geen nieuws. Dat kent vele facetten. De bereikbaarheid per auto om te beginnen. Het is een illusie om te denken dat de auto uit het straatbeeld gaat verdwijnen, in tegendeel, de automobiliteit zal alleen maar toenemen. Dat betekent dat we daar rekening mee moeten houden. In de uitwerking van de evaluatie parkeerbeleid ,bij de keuzen met betrekking tot de Beatrixlaan , bij herontwikkeling van gebieden en ontsluiting van nieuwe wijken.

Met betrekking tot de Beatrixlaan het volgende. Het standpunt van de VVD zal een ieder duidelijk zijn. De VVD gaat vol en met overtuiging voor ondertunneling. En conform de afspraak in het coalitieakkoord is het die tunnel of het verkeer moet om Rijswijk heen. Maar het is absoluut belangrijk om met elan en positivisme de weg naar die ondertunneling op te gaan. Niet alleen als College maar als Rijswijk breed. Dat geeft de meeste kans op een succesvolle lobby richting Regio en Rijk. Wij hebben daar in het Forum duidelijk gesproken, maar het lijkt de VVD gewenst om dat ook nog eens vast te stellen in een raadsvergadering en daarom zal de VVD, mede namens de coalitiepartijen in de 2e termijn een motie met deze strekking indienen.

Maar de VVD is niet alleen een partij van de auto’s. Ook fietsen en OV zijn belangrijk voor de Rijswijkers. De VVD constateert dat in de begroting bespiegelingen staan over het creëren van meer en veiliger fietsenstallingen in Oud Rijswijk. De VVD zegt hoe eerder hoe beter!  Het succes daarvan heeft de Bogaard bewezen. Tegen verrommeling, tegen fietsendiefstal.

Ten aanzien van het OV, de omleiding van lijn 23, gelooft de VVD niet in het pompen van geld om de bushalten te redden. We betalen al mee aan het OV, dus nu extra betalen is belonen voor slechtere dienstverlening en zet Rijswijk de deur open naar nog meer bezuinigingen want Rijswijk plust wel bij! Dus het omkijken naar alternatieve en innovatie vormen, juicht de VVD van harte toe. De VVD wil op voorhand het College meegeven dat het hecht aan goede ontsluitingen van nieuwe wijken, bereikbaarheid van belangrijke regionale voorzieningen zoals het Reinier de Graaf ziekenhuis en het vliegveld, en aandacht voor kwetsbare groepen als ouderen.

Op het gebied van het Sociaal Domein zien wij dat wethouder vd Poll goed bezig is. Helaas komen ook hier via het landelijk beleid flink wat financiële tegenvallers de Rijswijkse kant op. De VVD ziet dat er hard gewerkt wordt om die tegenvallers te verwerken met een kritische blik op de uitgaven zonder dat dit kostte gaat van de zwaksten. En de grote nadruk die de wethouder legt bij het weer of voor het eerst  aan het werk gaan heeft onze volle steun en waardering!

Ik moet hier ook het woord Participatie noemen. omdat dit woord zo veel betekenissen heeft. Bij het sociaal domein gaat het over meedoen in de maatschappij, deelgenoot zijn van de samenleving. Prima, volle kracht vooruit zou ik zeggen. Bij andere beleidsterreinen is het een modewoord geworden voor een fenomeen wat wij vroeger inspraak noemden. En daar heeft de VVD veel meer moeite mee. Hier moet participatie geen doel op zich zijn ,maar een middel dat moet bijdragen aan het realiseren van een beleidsdoel. Ik noem als goed voorbeeld de betrokkenheid van bewoners bij de herinrichting van Park Hofrust. Succesfactor bij dit soort projecten is voor de VVD dat de gemeente van te voren inzichtelijk en meetbaar maakt wat zij met het participatietraject  wil bereiken. En hou scherp de verantwoordelijkheid van de Gemeenteraad in de gaten.

De VVD is van mening dat wij in Rijswijk een paar duren lessen hebben geleerd met dit soort trajecten, denk aan Endezant,Rijswijk maken wij samen /CWP en de Generaal Spoorlaan. Effectiviteit, verwachtingsmanagement en kostenbeheersing vragen om een bezinning door het College.Is zij bereid dit snel te doen alvorens nieuwe trajecten in te zetten?

Ik zou hier nog vele onderwerpen willen aanstippen maar de tijd is kort. Ik zou nog iets willen zeggen over de verkoop van de Eneco aandelen, Avalex  en over de verkeers – en sociale veiligheid. Voor de VVD belangrijke onderwerpen ,maar die komen in de komende raadsperiode gelukkig nog veelvuldig langs.

Nee, ik begon met tegenwind bij de financiën en daar wil ik mee eindigen. In de begroting wordt een beeld geschetst van ontwikkelingen van de grondexploitatie.

Als gevolg van de vertraging door het bezwaar van DSM, kostenstijgingen en aanpassingen in de bouw, wordt verwacht dat de risico’s niet meer kunnen worden opgevangen binnen de grondexploitatie. Verwacht wordt dat in de jaarrekening 2018 de risicobuffer in de algemene reserve daadwerkelijk moet worden ingezet en een verliesvoorziening moet worden ingesteld. In de raadsvergadering van januari 2019 zal de raad de herziening van de grondexploitatie vaststellen. Dat is dus ook het moment om de plannen voor Rijswijk Buiten aan te passen aan de financiële positie van de gemeente. Voor de VVD is daarbij niets uitgesloten. Grondprijzen, soort woningen, ruimtebeslag enz enz Geen dogma’s aub want daar zijn de betrokken bedragen te hoog voor.

De VVD wenst het College veel succes  bij het vertalen van deze begrotingsvoorstellen naar concrete activiteiten. Van mooie spreadsheets en 200 pagina’s vol met financiële orgasmen naar gewoon Doen!