De VVD Rijswijk tijdens de tweede termijn begrotingsraad 2019

Inbreng begrotingsbehandeling VVD Rijswijk 

Tweede termijn

Fractievoorzitter Coen Sleddering 

Dank aan het College voor de antwoorden in de eerste termijn. De antwoorden waren kort en krachtig, wellicht soms iets te kort.

De VVD Rijswijk is blij dat het College ook inziet dat de zonnige meerjarenbegroting moet worden bijgesteld na de slechte boodschap uit de septembercirculaire. Met name is de VVD Rijswijk blij dat er zeker gekeken gaat worden om het onheil in 2018 nog te beperken, hoe lastig dat ook is in de resterende twee maanden.

De VVD Rijswijk kijkt erg uit naar de uitgewerkte plannen met onderbouwing op een aantal terreinen waar die nu nog ontbreken. En de VVD Rijswijk heeft met instemming genoteerd dat budgetten uiteraard pas worden uitgegeven na presentatie van de plannen aan de Raad.

In de eerste termijn van de VVD Rijswijk sprak ik onze zorgen uit over de ontwikkeling bij de grondexploitatie RijswijkBuiten. Uiteraard komen wij nog te spreken over de herziening van de grondexploitatie en wel in de Raad van januari 2019. Maar namens de fractie van de VVD Rijswijk wil ik nogmaals benadrukken dat de uitdagingen hierbij heel groot zijn en dat hier met een open geest en zonder dogma’s naar een oplossing moet worden gezocht.

De VVD Rijswijk is blij met dit solide financieel beleid van het College. Ik heb het in de eerste termijn niet goed gehoord of verstaan, maar ik ga ervan uit dat ook kostenbeheersing een belangrijk aspect (en een geleerde les) is bij nieuwe participatietrajecten.

De VVD Rijswijk is tevreden met het aan duidelijkheid niets te wensen over latende antwoord van het College over het nu al besteden van de Eneco-gelden. Laten wij vooral alles volgtijdelijk behandelen. Eerst een mogelijke verkoop met een daarbij horende mogelijke opbrengst, dan het oplossen van het probleem van het wegvallende dividend. En zoals de wethouder Financiën terecht zei: ook goed kijken naar de financieringscapaciteit van de gemeente.

Ik kom nu bij het amendement over het intrekken van de verordening Hondenbelasting zoals aangekondigd in mijn eerste termijn en reeds geplaatst op iBabs.

Mede namens WIJ. en D66 dien ik dit amendement in.

In de eerste termijn sprak ik ook over de bereikbaarheid en zei ik dat automobiliteit alleen nog maar zal toenemen Zie vanmorgen het bericht van het CBS. En wij moeten dus oplossingen bedenken voor de mobiliteit en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid. Daarin past een heldere strategie van Rijswijk met betrekking tot de Beatrixlaan. De VVD Rijswijk heeft namens de coalitiepartijen geprobeerd die strategie neer te leggen in een motie over de ondertunneling van de Beatrixlaan.

Maar, ook oppositiepartijen hebben meegedacht over deze motie. Ik dank alle ondertekenaars voor hun medewerking bij het tot stand komen van deze motie

Rest mij nog, in de tijd die ik heb, kort te reageren op moties ingediend door andere partijen. Allereerst de motie over het parkeerbeleid van OR. De VVD Rijswijk gaat ervan uit dat na de beleidsevaluatie het College nu aan zet is om met voorstellen te komen om het parkeerbeleid aan te passen en vooral te vereenvoudigen. Ik zou het College daarom willen verzoeken goed naar de motie van OR te kijken, want er staan prima suggesties in. De VVD Rijswijk is echter niet voor een gratis eerste vergunning, maar zeker wel bereid om de opgebouwde overreserves (dus niet de reserves die nodig zijn voor infrastructuur en handhaving) terug te geven aan de burgers d.m.v. lagere tarieven. Ik weet niet of ik het goed begrepen heb, maar ik hoorde zeggen dat vergunninghouders door heel Rijswijk mogen parkeren. Sympathiek, maar ik kan het effect hiervan niet beoordelen op de parkeerdruk in sommige gebieden. Ik hoop dat het College bij hun voorstellen hierover duidelijkheid kan verschaffen. Dan de motie over de weekendschool van onze vrienden in het College en de PvdA. De VVD Rijswijk is van mening dat genoemde activiteiten in de motie voor ieder kind in het reguliere onderwijs moeten plaats vinden. En kinderen die aantoonbaar achterstanden en daardoor mindere kansen hebben moeten gericht geholpen worden. Het gaat hier dus over een specifieke groep leerlingen en in de motie vind ik dat niet terug . Het gaat om een groep kinderen die “ hiermee thuis niet vanzelfsprekend in aanraking komen”. Niet echt een smart criterium. Ik vrees voor een, volgens de VVD Rijswijk, ongewenste uitwerking van dit plan, namelijk dat wij hier een extra buitenschoolse kinderopvang aan het organiseren zijn. Maar, de wethouder heeft gezegd een onderzoek te willen doen naar de weekendschool. En dat is geen probleem. Laat hem ook vooral kijken naar de mogelijkheden op de markt en ik zou ook willen zeggen: gun kinderen ook hun vrije en sportieve weekend!

En dan tot slot de motie van het CDA over de OZB. Heel goed dat het CDA dit jaarlijks verzoek van de VVD Rijswijk overneemt. Ook de VVD Rijswijk is kritisch over de voorgestelde verhoging, zeker nu Rijswijk door Leidschendam-Voorburg is ingehaald wat betreft woonlasten. Maar, de door het CDA opgegeven dekking, het beperken van de inhuur, maakt, op een moment dat wij de ambtelijke organisatie opzadelen met heel veel opdrachten en projecten en ook de kwaliteit van de dienstverlening verder willen verbeteren, inhuur onvermijdelijk vrees ik. De VVD Rijswijk heeft ook zelf gekeken naar dekking voor een lagere stijging. Maar helaas, de ruimte is daar op dit moment niet voor, maar wij komen daar- zoals elk jaar- volgend jaar weer op terug.

Dan wil ik mij nog tot u richten, voorzitter. De veiligheid, een favoriet thema van de VVD Rijswijk. Wij hebben het volste vertrouwen dat u ervoor gaat zorgen dat de veiligheid goed gewaarborgd blijft en de politie op goede sterkte blijft opereren. 

Dank u voorzitter!