Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan

Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan voorzichtige eerste stap richting ondertunneling

De Rijswijkse VVD is voorstander van het ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan. Niet alleen is dit nodig om Rijswijk bereikbaar te houden, ook sluit dit aan op de ontwikkelingsimpuls die nodig is voor In de Bogaard.

Op 8 januari heeft het College een bestuursakkoord over de Prinses Beatrixlaan gepresenteerd. Met dit akkoord worden een aantal problemen op de korte termijn opgelost. Ook wordt concreter onder welke voorwaarden we een tunnel kunnen realiseren. Toch ontbreekt het vooralsnog aan een concreet besluit over de tunnel zelf en dat vinden wij jammer.

­Als Rijswijkse VVD stemmen wij in met het akkoord. Zowel om door te werken aan een mooier In de Bogaard, omdat het autoverkeer nu al onnodig hinder ondervindt en omdat we een stap zetten naar ondertunneling. Dit doen we niet alleen, maar in goede samenwerking vanuit de regio.

Wij zullen er scherp op zijn dat de wethouder zich houdt aan zijn afspraken. De randvoorwaarden voor ondertunneling moeten duidelijker, het financiële plaatje moet degelijker en de bereikbaarheid moet zichtbaar verbeteren.


Lees hier de inbreng van ons Raadslid Udo Oelen tijdens de extra Raadsvergadering van 8 januari: 

Voorzitter, ik wil allereerst de standpunten die de VVD Rijswijk eerder heeft ingenomen hier herhalen. Want dat is immers het toetsingskader waarlangs we het nu voorliggende bestuursakkoord moeten bekijken. 

Want met die zakelijke beoordeling komen we, naar het oordeel van de VVD Rijswijk, een stuk verder dan wanneer we vanuit de emotie gaan reageren. 

De VVD Rijswijk heeft altijd ingezet op een lange tunnelvariant. Of, als dat niet mogelijk is, op varianten die om Rijswijk heen gaan.

En de VVD Rijswijk heeft benadrukt dat er geen geld weggegooid moet worden aan varianten die op de langere termijn ingehaald kunnen worden door meer wenselijke varianten: lees de lange tunnel.

Deze uitgangspunten gelden voor de VVD Rijswijk nog steeds. En ja, wat betreft de VVD Rijswijk geldt ook nog steeds dat liever vandaag dan morgen de schop in de grond gaat om die tunnel te realiseren.

Er is evenwel ook een bestuurlijke en politieke realiteit die maakt dat die schop vandaag of morgen helaas de grond nog niet ingaat.

Onze bestuurlijke partners in de regio, ze lezen wij in de stukken, vinden het op basis van de cijfers en verwachtte ontwikkelingen het nu nog niet nodig om te investeren in de tunnel.  Misschien in de toekomst, maar, nu nog niet. 

Eigenlijk vinden ze ook het verleggen van de wegen, zoals nu wordt voorgesteld, ook niet nodig maar gelet de ambitie van Rijswijk rondom In de Bogaard, accepteren ze dit en dragen ze er ook aan bij, zij het beperkt.

Dit alles geeft wel te denken over de positie die Rijswijk heeft in de regio: de lange tunnel krijgen we niet. En als doekje voor het bloeden, maar met tegenzin, mag er een weggetje worden verlegd. Wil de wethouder ons zo meteen wat meer gevoel en kleuring geven bij de gesprekken die er met partners zijn gevoerd en die tot dit resultaat hebben geleid? En hoe beoordeelt u zelf dit resultaat: is dit iets wat u voor uw gevoel voor de poorten van de hel heeft weggesleept als meest maximale resultaat? Of had het nog wel mooier voor Rijswijk kunnen worden als het College er een tandje bij had gezet?

En ook in dit verband, om welke redenen heeft het College geen gebruik gemaakt van het aanbod om langs de lijn van de landelijke politieke partijen in deze raadszaal invloed uit te oefenen op de uitkomsten? Ik meende dat er vanuit het stadhuis daartoe een gecoördineerd plan zou komen? En naar de toekomst toe: op welke wijze wil het College, maar dat is misschien eerder een vraag aan de burgemeester dan aan de wethouder, gaan bewerkstelligen dat de positie van Rijswijk in de regio kan worden verbeterd?

Dan het bestuursakkoord zelf. Het College maakt in de oplegger al een vergelijking met de behaalde resultaten en de tekst van de motie die door de VVD Rijswijk is voorbereid in november en raadsbreed is aangenomen.

En het College komt, terecht, tot de conclusie dat het bestuursakkoord zoals dat nu voorligt de letter van de motie nakomt. Ik zeg de letter van de motie. En ik zeg met nadruk niet ‘de geest’ van de motie. Want als het College het sentiment tijdens de behandeling in het Forum goed had geproefd, had men kunnen begrijpen dat het nu voorliggende resultaat toch wel als mager kan worden ervaren. Want, het sentiment was toch echt: hoe eerder die tunnel er is, hoe liever ons dat is.

De VVD Rijswijk begrijpt dat bij uitvoering van de bestuursovereenkomst er sprake zal zijn van verlegging van wegen die de doorstroming moeten gaan verbeteren. Zou de wethouder willen toelichten in hoeverre deze 'Bogaard-variant' gaat bijdragen aan verbetering van de doorstroming en de verbetering van de leefbaarheid van die omgeving?

De VVD Rijswijk begrijpt voorts dat de verschillende partijen pakketten met flankerende maatregelen gaan ontwerpen ter verlichting van de verkeersdrukte op de Beatrixlaan. We begrijpen dat die plannen in het tweede kwartaal van dit jaar in het bestuurlijk overleg tussen partijen zal worden besproken. Wil de wethouder hier toezeggen dat die plannen alvorens ze de besluitvorming in gaan, ook aan onze Raad worden aangeboden?

Voorzitter, de schop gaat vandaag of morgen nog niet in de grond. Dat is jammer. Maar, het is goed dat die tunnel nog niet op de lange baan is geschoven; we houden er nog het zicht op als de verkeersontwikkelingen dat nodig maken. De VVD Rijswijk zou wel graag zien dat de wethouder concreter gaat maken wanneer we met allen vinden als die noodzaak zich wel gaat voordoen. Nu wordt gesproken over de beleidsuitgangspunten van de verschillende participanten. Maar, het is voor de VVD Rijswijk onvoldoende duidelijk of dit smart genoeg is om hier daadwerkelijk op te kunnen sturen en om de partners aan afspraken te kunnen houden. Wat zijn die beleidsuitgangspunten? En komen de uitgangspunten van de verschillende partijen overeen? In hoeverre wordt met die uitgangspunten rekening gehouden met ontwikkelingen zoals rondom de A4, extra woningen in Den Haag Zuid-West de ontwikkelingen rondom In de Bogaard? De VVD Rijswijk wil, kort en goed, keiharde indicatoren terugzien, aan de hand waarvan we in de toekomst een besluit kunnen nemen over de tunnel. Zodat we hier en nu met zijn allen borgen dat dit uitstel geen afstel is. Graag uw reactie hierop. 

De VVD Rijswijk constateert dat de discussie rondom de Beatrixlaan niet los gezien kan worden van de ontwikkelingen in het hele gebied. Met name de ontwikkeling van het zieltogende In de Bogaard. We hebben gehoord dat de ondernemers nu willen investeren om er iets moois van te maken. De VVD Rijswijk begrijpt zeer wel dat om dat een succes te laten zijn, er maatregelen nodig zijn rondom de Beatrixlaan. En dat we nu het moment, van economische groei, van woningnood en de wil van ondernemers, moeten grijpen om door te pakken. Laten we dat dan gewoon doen.

We hebben daarbij overigens nog geen oordeel over de plannen rondom In de Bogaard zelf. Immers, pas vanavond hebben we daarover een eerste presentatie gehad. Maar de wens en de wil om daar nu vol op in te zitten steunt de VVD Rijswijk.

Voorzitter, alles overziend komt de VVD Rijswijk tot de conclusie dat er hier nu een bestuursakkoord ligt wat op onze steun kan rekenen. Het akkoord voert datgene uit waarom is gevraagd in de motie. Naar de letter, en niet naar de geest. Het College hoeft daarmee dus ook niet al te trots te zijn op het behaalde resultaat. Want de ambitie lag hoger dan het realiseren van datgene wat er nu ligt. 

Zoals ik al eerder zei gaat het College nog wel in overleg met de partners om de verschillende indicatoren scherp te krijgen die voor de komende jaren bepalend zullen zijn voor nadere besluitvorming. Betekent een dergelijk overleg dat het College weer moet onderhandelen over het gehele bestuursakkoord, zoals de aanvragers van dit spoeddebat beogen? Nee. Wat betreft de VVD Rijswijk niet. Dat maakt Rijswijk bestuurlijk nog meer ongeloofwaardig. En het gaat er echt niet toe leiden dat we wel een tunnel krijgen. Sterker nog, dan is er een reëel risico dat er helemaal niets gaat veranderen, ook niet in het grotere geheel.

Voorzitter, ik rond af. Een gezegde luidt: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Succes daarmee.