VVD Rijswijk gestopt met gesprekken coalitievorming

Op 4 februari heeft de VVD Rijswijk zich teruggetrokken uit het College van B&W van Rijswijk. Aanleiding daarvoor was de behandeling van de energievisie van het College. De VVD Rijswijk verzocht de coalitiepartners de behandeling van deze energievisie uit te stellen tot na de doorrekening van het Klimaatakkoord door de Planbureaus, tot er een definitief Klimaatakkoord was vastgesteld door de Tweede Kamer en tot een akkoord tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de uitwerking op lokaal niveau. Die ruimte werd de VVD Rijswijk niet gegeven en daarom stapte de fractie van de VVD Rijswijk uit de Coalitie.

De fractie van de VVD Rijswijk koos bewust voor deze weg en niet voor het wegsturen van het College door middel van het indienen en laten aannemen van een motie van wantrouwen. Daarmee zou de stad moeilijk bestuurbaar worden gedurende de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. In de afgelopen weken is echter duidelijk geworden dat de resterende wethouders zich hebben opgesteld als een soort demissionair Kabinet. Het College heeft bijvoorbeeld veel stukken controversieel verklaard, waardoor deze als het ware aan de kant worden gezet en er niets aan wordt gedaan. Voor de VVD Rijswijk is dat absoluut niet aanvaardbaar. Ook de ambtenaren op het stadhuis lieten bij diverse gelegenheden blijken aan raadsleden -maar ook aan externen- dat de gemeente “op zijn gat lag” en dat ambtenaren in een vacuüm leefden. Een slechte zaak voor Rijswijk. Dit optreden van de resterende wethouders kan en mag geen gevolg zijn van ons besluit om op te stappen. Een besluit dat wij, zoals eerder aangegeven, niet zomaar hebben genomen.

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het vormen van een nieuwe coalitie onder leiding van de fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk, de grootste partij in de gemeenteraad. Wat de fractie van de VVD Rijswijk betreft waren er twee mogelijkheden: een coalitie van BVR, VVD, D66, CDA en GBR (18 zetels) of de VVD Rijswijk zal de komende jaren optreden als oppositiepartij in de gemeenteraad. Er is veel gesproken, helaas meer over personen en de relaties tussen personen en partijen dan over de inhoud. Er was namelijk al snel een akkoord op hoofdlijnen waar alle betrokken partijen het in grote lijnen over eens waren. Het CDA heeft daarbij als procesbegeleider een belangrijke rol gespeeld, maar de samenstelling kwam maar niet van de grond vooral omdat D66 eerst weken moest nadenken en praten over een samenwerking met BVR. Toen dat uiteindelijk wel mogelijk was, kwam daarbij de eis van D66 dat naast D66 ook GroenLinks, WIJ. Rijswijk of de PvdA in het College plaats moest nemen. Men vond het College anders te rechts worden. Dat was voor de VVD Rijswijk echter een brug te ver, omdat de VVD Rijswijk juist met name door de niet succesvolle samenwerking met GroenLinks en WIJ. uit het College was gestapt. Weer om tafel gaan met die partijen was daarmee voor ons niet te accepteren. Er zijn toen ook allerlei pogingen ondernomen om andere partijen te laten deelnemen en er ontstonden zelfs varianten met D66 en PvdA met zes wethouders. De VVD Rijswijk is van mening dat het besturen van de stad met vier wethouders heel goed mogelijk is, maar dat gelet op de versnippering in de gemeenteraad een eventuele vijfde wethouder acceptabel is. Zes wethouders voor een gemeente als Rijswijk is er echter één  teveel. Een variant met zes wethouders is voor de VVD Rijswijk niet acceptabel. Daarom is ook die variant niet doorgegaan, ook omdat de PvdA weer snel van het toneel verdween.

Deze week besloot D66 definitief om niet aan te sluiten bij BVR, VVD, CDA en GBR zonder deelname van een van de linkse partijen. Daarmee is er na zeven weken voor de fractie van de VVD Rijswijk een einde gekomen aan deze informatieronde. De VVD Rijswijk is altijd bereid om mee te werken aan andere pogingen die tot een door de VVD Rijswijk te steunen nieuw College kunnen leiden. Maar, de fractie van de VVD Rijswijk gaat zich ook voorbereiden op het voeren van drie jaar oppositie tegen een College in welke andere samenstelling dan ook. De VVD Rijswijk zal dat constructief doen. Goede voorstellen voor Rijswijk kunnen op steun van de VVD Rijswijk rekenen. Wij zullen de voorstellen kritisch beoordelen op nut en noodzaak en of de voorstellen haalbaar en betaalbaar zijn en niet gaan leiden tot hogere lasten voor burgers en bedrijven.

Rijswijk, 23 maart 2019

Coen Sleddering
Caroline de Mooij
Menno Ezinga
Udo Oelen