VVD Rijswijk in de commissies van 26 maart 2019

  • Het Huis van de Stad: Onze fractievoorzitter Coen Sleddering heeft het College nadrukkelijk verzocht om een raadsvoorstel met betrekking tot het Huis van de Stad zo snel mogelijk naar de Raad te sturen, inclusief alle onderliggende rekensommen. 

Het is belangrijk dit dit grote dossier goed en realistisch wordt aangepakt. De fractie van de VVD Rijswijk is altijd kritisch geweest met betrekking tot de kosten voor dit enorme project. Wij volgen dit op de voet en roepen het College op om zo snel mogelijk met een goed onderbouwd raadsvoorstel te komen, waarmee de Raad een goede en realistische afweging kan maken, gebaseerd op de feiten in plaats van op de emotie. 

  • De Prinses Beatrixlaan: Ons Raadslid Udo Oelen nam de handschoen op om hier weer kritische vragen over te stellen, helemaal na het nieuws dat de Rijksoverheid niet bereid is om mee te betalen aan de verlegging van de Beatrixlaan: een belangrijke voorwaarde waarvan wethouder Lugthart van Verkeer en Vervoer had gegarandeerd dat dit goed zou komen.  

De Beatrixlaan: er is al veel over gezegd en geschreven. Allemaal om de doorstroming te verbeteren en het leefklimaat te verhogen. En nu is er weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Want de subsidie van het Rijk om de Beatrixlaan te verleggen waar het College op had gerekend komt niet, omdat het plan niet voldoet aan eerdere afspraken. De fractie van de VVD Rijswijk is kritisch op dit hele proces en heeft vragen gesteld of het College dit niet had kunnen weten. En ook hoe we nu verder moeten. Veel antwoorden van de wethouder zijn uitgebleven. Dit wordt dus zeker vervolgd in een volgende Raadsvergadering. De VVD Rijswijk staat voor een goed leefklimaat en een goede bereikbaarheid van Rijswijk. Wij volgen dit op de voet. 

  • Verkeersveiligheid: Ons Raadslid Udo Oelen stelde vragen over dit onderwerp. Het actieplan verkeersveiligheid is een tijdje geleden door de wethouder toegezegd. Onder de voorwaarde dat er anders een motie zou worden ingediend, zegde de wethouder toe dat hij met een actieplan zou komen. Voor de zomer zou er resultaat liggen. Op dit moment lijkt er nog niet veel te zijn gedaan. De fractie van de VVD Rijswijk had de volgende vragen:

1. Hoe staat het met het Actieplan verkeersveiligheid? Wat is de status?

2. De wethouder heeft toegezegd acute verkeerssituaties in Rijswijk zo snel mogelijk aan te pakken (zoals de Geestbrugweg, Delftweg). Diverse fracties hebben hierom gevraagd. Hoe gaat het hiermee? Zijn er al stappen gezet? Op de Geestbrugweg bijv. zien wij nog geen resultaat, en tijdens onze gesprekken met inwoners langs de Delftweg, is ook daar aangegeven dat een aantal knelpunten nog niet zijn aangepakt.

De wethouder heeft toegezegd dat het Actieplan verkeersveiligheid volgende week in het College wordt behandeld en daarna naar de Raad wordt gestuurd. De fractie van de VVD Rijswijk is blij dat het plan er aan lijkt te komen, maar vind het jammer dat de acute verkeerssituaties in Rijswijk, ondanks de toezegging van wethouder Lugthart, nog niet zijn aangepakt. Wij zullen dit nauw blijven volgen. Een goede bereikbaarheid is belangrijk, maar deze moet wel veilig zijn. 

  • Integriteit: Onze fractieassistent Jordy Loof stelde naar aanleiding van het stuk over Integriteit binnen de gemeente Rijswijk de vraag waarom maar 74% van de ambtenaren heeft meegedaan met de ingekochte integriteitstraining.

De burgemeester en de gemeentesecretaris kwamen met het duidelijke en heldere antwoord dat dit te maken heeft met het feit dat een deel van de training in de vakantie is uitgevoerd. Echter zijn er later één op één gesprekken gevoerd met andere ambtenaren en worden er op dit moment stappen gezet om ervoor te zorgen dat de gehele ambtelijke organisatie mee heeft gedaan met de training. De VVD Rijswijk staat voor integriteit, zowel binnen als buiten het stadhuis. Dit is belangrijk voor iedereen. Het doet ons goed om te zien dat de gemeente hier de nodige aandacht aan besteed. 

  • Rijswijk Buiten komt als nieuwe woonwijk vaak aan de orde, zo ook vanavond. Naar aanleiding van gesprekken met inwoners van Rijswijk Buiten door ons Raadslid Caroline de Mooij had de fractie van de VVD Rijswijk de volgende vragen over de veiligheid in Rijswijk Buiten:

Campagneleider Marco Dijkstra en Raadslid Caroline de Mooij zijn tijdens hun campagneronde voor de Provinciale Statenverkiezingen in Rijswijk Buiten door bewoners veelvuldig gewezen op onveilige situaties in de nieuwbouwwijk. Er wordt bijvoorbeeld op verschillende wegen erg hard gereden en er zijn al meerdere auto’s in in het water terechtgekomen door ontbrekend hekwerk. Ook zijn speelvoorzieningen voor kinderen niet op een veilige manier te bereiken. De VVD Rijswijk vindt dit onacceptabel. Bij een wijk in aanbouw is het begrijpelijk dat er nog werkzaamheden plaats moeten vinden. Echter, het gebrek aan speelvoorzieningen, of het veilig kunnen bereiken daarvan, in een aantal delen van Rijswijk Buiten is een breed gedeelde zorg. Verschillende bewoners hebben hier vragen over gesteld bij het programmabureau en klachten ingediend bij de gemeente. Helaas nog zonder resultaat. De beantwoording van deze vragen laat doorgaans lang op zich wachten en bewoners krijgen tegenstrijdige antwoorden of worden van het kastje naar de muur gestuurd . Volgens wethouder Borsboom bestaat er een gedetailleerd speelplan voor de wijk. Dit plan is echter niet bekend bij de bewoners dus de VVD Rijswijk gaat er op toezien dat dit wel bekend wordt en dat het plan wordt uitgevoerd in samenspraak met de bewoners. Ten slotte heeft de VVD Rijswijk de wethouder gevraagd om een oplossing voor het ontbreken van hekwerk langs sloten, waardoor meerdere auto’s al te water zijn geraakt. De wethouder heeft aangegeven dat hekwerk niet is voorzien en ook niet geplaatst zal worden. De VVD Rijswijk wil een oplossing voor deze situatie en zal daar aandacht voor blijven vragen.

  • Als laatste kwam grondwater aan de orde: Onze fractieassistent Paul Picauly stelde vragen over het onderwerp grondwater binnen de 'Nieuwe Wateragenda'. Onze vragen hadden betrekking tot problematiek met grondwaterstanden. De oorzaak van wateroverlast bij perceeleigenaren kan vaak namelijk volgen uit gemeentelijke keuzes, ook al geeft het College aan dat de grondwaterzorgplicht over het algemeen bij de perceeleigenaren ligt. Als deze overlast groot wordt, dan verschuift de regierol naar de gemeente. Rijswijk is hiervoor verantwoordelijk om maatregelen te nemen. 

1. Wordt de genoemde problematiek met grondwaterstanden nog op een andere wijze geborgd door het college, zo ja waar?

2. Kan de wethouder inzichtelijk maken bij welke projecten dit mogelijk gaat spelen voor de duur van deze nieuwe wateragenda (2019-2020)

De fractie van de VVD Rijswijk vindt het fijn dat de 'Nieuwe Wateragenda’ er ligt, maar het College bij monde van wethouder Borsboom kan geen antwoord geven op onze vragen over grondwateroverlast perceeleigenaren bij nieuwe projecten. We beraden ons op vervolg.