VVD Rijswijk in de commissies van 7 en 9 maart 2019

  • Het Huis van de Stad: Onze fractievoorzitter Coen Sleddering doet, om een goede afweging en keuze te kunnen maken, een dringend beroep op het College om in contact te treden met de eigenaar/verhuurder van het huidige stadhuis. De VVD Rijswijk is bereid om voor het HvdS te gaan, mits het niet duurder wordt dan wanneer we blijven zitten op de huidige locatie. 

Het standpunt van de VVD Rijswijk is al jaren bekend en blijft hetzelfde: leuk concept zo’n huis van de stad.

Om te kijken of het haalbaar en betaalbaar is, hebben we een businesscase nodig die het volgende vergelijkt: wat kost ons dat Huis van de Stad (HvdS) de komende 25 jaar (plan A); wat kost het om 25 jaar op de huidige locatie in de Bogaard te blijven (plan B). Die twee uitkomsten vergelijken we en wanneer het HvdS in plan A goedkoper is dan plan B, dan gaan we wat de VVD Rijswijk betreft voor het HvdS. 

Wat het College nu presenteert is een geactualiseerde businesscase van plan A, maar een niet-geactualiseerde versie van plan B. Dat is voor de VVD Rijswijk niet acceptabel, omdat een vergelijking tussen de twee plannen nu niet kan worden gemaakt.  

Het is nog vervelender, omdat de huidige verhuurder een nieuw plan heeft met het huidige pand, waaronder een lagere huur en een plan voor een betere raadzaal. De VVD Rijswijk vindt het jammer dat dit plan niet met het College wordt besproken, maar alleen met één partij, Onafhankelijk Rijswijk, uit de Raad. De VVD Rijswijk doet daarom een dringend beroep op het College om in contact te treden met de eigenaar/verhuurder van het huidige stadhuis en daarna plan B door te rekenen!

Los van die businesscase stelde de VVD Rijswijk nog twee vragen aan het College: wat zijn de gevolgen voor het vertrek van het stadhuis uit de Bogaard met betrekking tot de nieuwe plannen voor het winkelcentrum? Geven wij niet een verkeerd signaal als juist wij daar vertrekken?

Daarnaast ziet de VVD Rijswijk veel risico’s juist op het gebied van tegenvallende bouwkosten en tegenvallers bij de verbouwing van het oude stadhuis. Kan Rijswijk, gelet op de vele tegenvallers bij andere projecten, dit risico nog wel aan?

Ook vroeg de VVD Rijswijk zich af of een aanbesteding in twee fases niet het risico loopt dat de eerste fase goed uitkomt, maar dat bij de aanbesteding voor de tweede fase Rijswijk de rekening gepresenteerd krijgt, omdat Rijswijk na de eerste fase niet meer terug kan of nog kan stoppen met het HvdS. Immers, de bouw is dan al begonnen, het geld is al uitgegeven en de ontwikkelingen zijn dan al aan de gang. 

Het College zag geen problemen zoals gebruikelijk is bij mensen die maar één doel voor ogen hebben: verhuizen ten koste van alles om redenen anders dan gezond verstand. Alle vragen en tegenargumenten worden terzijde geschoven en het grootste voorbeeld van die tunnelvisie was het voorstel van sommige partijen, waaronder collegepartij D66, in de commissie om dit voorstel als hamerstuk akkoord te verklaren. Een onderwerp dat zo belangrijk en groot is kan je niet zomaar als akkoordstuk richting de Raad sturen! 

Het lijkt erop alsof het HvdS er gewoon moet komen. De VVD Rijswijk is daar nog niet van overtuigd. 

  • De bereikbaarheid van Rijswijk: Ons Raadslid Udo Oelen heeft op drie thema's, de Prinses Beatrixlaan, de Hoornbrug en de MRDH, kritische vragen gesteld aan het College. Wij willen weten wat voor gevolgen de plannen voor de Prinses Beatrixlaan hebben voor de ontwikkelingen in de Bogaard; waarom er binnen een paar jaar ineens nieuwe inzichten zijn gekomen met betrekking tot de verhoging van de Hoornbrug en hoe het College de MRDH wil bewegen er te zijn voor zijn inwoners via onder andere slimme investeringen in het OV. Ook de nieuwe huisvestigingsverordening kwam aan de orde en de VVD Rijswijk wil weten hoe het zit met het splitsen van woningen in Rijswijk. 

Deze week was de bereikbaarheid van Rijswijk een belangrijk thema in de commissievergadering. Bij drie agendapunten kwam dit belangrijke onderwerp terug, te weten de Beatrixlaan, de Hoornbrug en de strategische visie van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) waar Rijswijk onderdeel van uitmaakt. De MRDH is opgericht om het openbaar vervoer te stimuleren en te coördineren in de regio, alsmede om economische bedrijvigheid te stimuleren. Tot ongenoegen van de VVD Rijswijk meent de MRDH haar werkgebied uit te moeten breiden naar de woningmarkt en de energietransitie. Schoenmaker blijf bij je leest; dat is al ingewikkeld genoeg. Dat blijkt onder meer uit de andere twee onderwerpen: de verhoging van de Hoornbrug en de Beatrixlaan. 

De verhoging van de Hoornbrug gaat niet door, want nieuwe cijfers geven aan dat het opeens niet meer nodig zou zijn. De VVD Rijswijk is er niet rouwig om, maar heeft wel de wethouder gevraagd uitleg te geven hoe het kan dat er binnen een paar jaar nieuwe inzichten zijn die maken dat zo’n belangrijke infrastructurele investering niet meer nodig is. Het geeft namelijk wel te denken, ook voor andere belangrijke beslissingen die op basis van dit soort cijfers genomen moeten worden. De VVD Rijswijk heeft de wethouder ook gevraagd om maatregelen te treffen om negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit te beperken. Want als de brug open staat, dan staat het autoverkeer stil en dat is sterk verontreinigend. In ieder geval moet de wethouder, en dat heeft hij ook toegezegd, met de provincie de afspraken over het dicht houden van de brug tijdens de spits nogmaals bevestigd. Want helaas gaat de brug tegen de afspraken in nog steeds open in de spits, zo bleek nota bene ook weer de dag na de behandeling in de commissie. 

In januari is er een bestuurlijk akkoord gesloten tussen onder andere, wederom, de MRDH en de gemeente Rijswijk voor het verleggen van de Beatrixlaan in afwachting van de gewenste tunnel. Het Rijk, zo was de gedachte bij de MRDH, en de gemeente zou 5 miljoen bijdragen. Dat doet het Rijk evenwel niet, want het voorstel van de MRDH en de gemeente voldeed niet aan de eisen van het Rijk. Zeer verrassend en zeer pijnlijk voor de MRDH en de gemeente, waardoor het nu onduidelijk is wat er dan wel met de Beatrixlaan gaat gebeuren. De VVD Rijswijk wilde van de wethouder weten hoe het nu verder gaat en ook of het uitstel, of afstel, gevolgen heeft voor het masterplan rondom de Bogaard; het plan om de Bogaard van het enigszins troosteloze winkelcentrum wat het nu is, nieuw leven in te blazen. Die negatieve gevolgen zijn er niet, aldus het College. Hoe het verder gaat met de Beatrixlaan kon de wethouder nog niet aangeven. 

Dan over de strategische visie van de MRDH. De VVD Rijswijk heeft er voor gepleit dat de gemeente in de zienswijze over de visie ook opneemt dat de MRDH meer innovaties in het OV gaat stimuleren en bedrijven als de HTM moet verplichten om, als ze een buslijn willen schrappen of verkorten, zoals lijn 23 in Rijswijk, ze dit altijd moeten doen met een voorstel hoe bewoners nog wel gebruik kunnen maken van alternatieve vormen van OV. Tot slot heeft de VVD Rijswijk de gemeente opgeroepen zich te verzetten tegen het plan van de MRDH om tariefsdifferentiatie in de bus en tram in te gaan voeren. Dat zou er namelijk waarschijnlijk op neer komen dat er meer in de spits betaald moet gaan worden. De MRDH zou naar oordeel van de VVD Rijswijk beter moeten nadenken over capaciteitsverbeteringen in plaats van werkenden te straffen met hogere tarieven. De VVD Rijswijk is wel blij om te zien dat bijna al onze punten zijn overgenomen en worden opgenomen in de stukken. 

Wat ook nog aan de orde kwam was de nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente Rijswijk. Hierin wordt onder andere geregeld waar bewoners aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Er worden echter ook regels in gesteld om onder meer het splitsen van huurwoningen aan regels te onderwerpen. De VVD Rijswijk heeft de wethouder gevraagd deze regels niet alleen voor huurwoningen te laten, maar ook voor koopwoningen. Het splitsen van een woning in meerdere woningen kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid in een wijk en dient uit die overwegingen voorafgaand getoetst te worden om uitwassen te voorkomen: uitwassen die we inmiddels kennen uit Den Haag waar nu ook nadere regels worden gesteld. Dus Rijswijk kan dit, wat de VVD Rijswijk betreft, maar beter voor zijn. De wethouder heeft toegezegd uit te zoeken of, en zo ja op welke wijze, dit geregeld kan gaan worden.

  • Rijswijk Buiten komt als nieuwe woonwijk vaak aan de orde, zo ook vanavond. Naar aanleiding van een tekort aan ruimte voor Montessorischool Parkrijk heeft ons Raadslid Caroline de Mooij vragen gesteld over hoe het niet was voorzien dat er zoveel schoolruimte nodig zou zijn in Rijswijk Buiten, waarom de tijdelijke huisvesting € 3.449.630,00 moet kosten en vooral waar dit geld vandaag wordt gehaald.

Montessorischool Parkrijk heeft een tekort aan ruimte voor de vele leerlingen die Rijswijk Buiten rijk is. De VVD Rijswijk vindt het raar dat er niet voorzien kon worden dat een woonwijk als Rijswijk Buiten veel jonge gezinnen zou aantrekken en dat er daarom niet is gezorgd voor voldoende schoolruimte. Nu wordt er tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor een aardig bedrag. De VVD Rijswijk wil graag dat dit niet ten koste gaat van overige investeringen in het onderwijs in Rijswijk en dat het geld niet zomaar vanuit de algemene reserves wordt geplukt zonder ergens dekking te vinden. 

  • Onze fractieassistent Paul Picauly stelde vragen over de afvalinzameling in Rijswijk. Wij blijven benadrukken dat de tarieven omlaag moeten en we zijn kritisch over de resultaten die op dit moment worden behaald.

Over de afvalinzameling in Rijswijk blijft de VVD Rijswijk benadrukken dat als bewoners zelf meer afval moeten scheiden, dit ook moet betekenen dat ze daar minder voor gaan betalen. Afval zou immers een waardevolle grondstof zijn. De voorstellen die er nu liggen vragen juist meer inzet van bewoners bij het scheiden van o.a. plastic afval en brengen extra investeringskosten met zich mee: € 300.000 om ‘het nieuwe inzamelen’ in te voeren in twee buurten.

Bovendien zijn we kritisch over het resultaat dat nu wordt behaald. Het College geeft aan dat de manier waarop we nu afval inzamelen heeft geleid tot tegenvallende scheidingsresultaten en dat daardoor de kosten verder zijn gestegen met € 204.465; een fors bedrag.

De VVD Rijswijk zet daarmee vraagtekens bij de ingeslagen weg. Samen met het College willen we dan ook onderzoeken of het niet slimmer is om achteraf het plastic uit het afval te halen in plaats van dit aan de mensen zelf te vragen. Er zijn al bedrijven die dat doen en dan niet voor een paar proefwijken, maar voor hele gemeenten. Het College heeft dit onderzoek in haar coalitieprogramma opgenomen (“We onderzoeken daarnaast of en wanneer nascheiden goedkoper is”) en de VVD Rijswijk ziet hiervoor graag de voorstellen tegemoet van verantwoordelijk D66-wethouder Van der Laar.