Artikel 44 vragen, ook tijdens het reces: Buurtpreventie; Q-Park; 'Zweedse drempels' en buslijn 37

  • Dankzij signalen van het buurtpreventieteam Steenvoorde-Noord heeft de fractie de volgende vragen gesteld aan het College:

'Buurtpreventie verdient steun van de gemeente, zonder bureaucratische rompslomp of een persprotocol.'

De fractie van de VVD Rijswijk ziet een enorme waarde in buurtpreventieteams zoals die in Steenvoorde-Noord. Deze teams moeten gesteund worden en niet vanuit het stadhuis regels en protocollen opgelegd krijgen. De VVD Rijswijk wil juist aanmoediging vanuit de gemeente wanneer mensen de handen uit de mouwen steken om Rijswijk nog mooier, schoner en veiliger te maken.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft aan de hand van het volgende bericht  van burgerparticipatie Team Steenvoorde-Noord de volgende vragen aan het College: 

1. Is de situatie zoals in het bericht geschetst wordt juist? 

2. Zo ja, kunt u ons aangeven waarom de gemeente zo omgaat met dit soort goede en daadkrachtige initiatieven van burgers? Kunt u tevens aangeven welk onderdeel van de werkwijze van buurtpreventieteam Steenvoorde-noord niet strookt met het huidige beleid van de gemeente?

3. Is het College het met de VVD Rijswijk eens dat buurtpreventieteams niet onderhevig moeten zijn aan bureaucratische rompslomp vanuit het stadhuis? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het College het met de VVD Rijswijk eens dat het opleggen van een persprotocol aan burgers die zich inzetten voor een mooier, schoner en veiliger Rijswijk onverstandig, ongepast en ongewenst is? Zo nee, waarom niet? 

5. Deelt het College de mening van de VVD Rijswijk dat dit soort buurtpreventieteams blijvend gesteund moeten worden waar nodig, signalen goed en voortvarend moeten worden opgepakt en deze vooral niet af te schrikken met bureaucratische regels vanuit het stadhuis? Zo nee, waarom niet? 

6. Is het College bereid in gesprek te gaan met het desbetreffende buurtpreventieteam om tot een oplossing te komen zodat zij zich in kunnen blijven zetten voor een schoner en veiliger Rijswijk? En is het College tevens bereid te stoppen met de geschetste maatregelen op te leggen vanuit het stadhuis? Zo nee, waarom niet?


  • Tijdens het reces is de gemeenteraad door het College geïnformeerd over een verloren kort geding tegen Q-Park. Dit jammerlijke nieuws vroeg om meer uitleg en daarom stelde de VVD Rijswijk de volgende vragen aan het College. 

De fractie van de VVD Rijswijk heeft kennisgenomen van de informatiebrief IB 19086 van het College inzake het vonnis in kort geding tegen Q-Park en heeft daarover de volgende vragen. 

1.    De gemeente heeft dit kort geding aangespannen om de betreffende parkeerterreinen op korte termijn ontruimd te krijgen. De rechtmatigheid van het opzeggen de huurovereenkomst is niet beoordeeld in dit kort geding. Loopt er inmiddels wel een (bodem)procedure waarin deze rechtmatigheid wel wordt getoetst dor de rechter? 

2.    Om welke redenen heeft het College besloten om dit kort geding aan te spannen? Welk spoedeisend belang was hierbij? 

3.    Heeft het College bij het nemen van het besluit tot aanspannen van een kort geding het advies van de externe advocaat gevolgd? Wilt u in uw beantwoording weergeven hoe diens advies luidde? 

4.    Wat heeft deze uitspraak voor consequenties voor de ontwikkeling van het Bogaard terrein? 

5.    Hoe kijkt het College aan tegen de resultaten van de gemeente bij het voeren van juridische procedures? Is het College tevreden over het juridisch advies dat men van externen ontvangt? Zo nee, welke consequenties is het College voornemens hieraan te verbinden?  


  • Verkeersveiligheid staat hoog bij de VVD Rijswijk in het vaandel. Al maanden roepen wij het College op om met concrete stappen te komen met betrekking tot het verbeteren van de verkeersveiligheid. Als extra zetje en omdat wij mee denken om Rijswijk nog veiliger te maken, stelde we het College de volgende vragen over een nieuwe innovatie: 

Verkeersveiligheid voorop: ‘Zweedse drempel’ voor Rijswijk.   

In het Algemeen Dagblad van 5 juni 2019 verscheen een artikel over een ‘put in plaats van verkeersdrempel’, de Actibump ontwikkeld in Zweden, en tegenwoordig wat beter bekend als “de Zweedse drempel”. De verkeershindernis betreft een stalen plaat die 6 centimeter in de grond wegzakt zodra een automobilist te hard komt aanrijden. Een bijbehorende radar die de snelheid meet, zorgt ervoor dat alleen hardrijders ermee geconfronteerd worden. Voertuigen zoals fietsen en dergelijke kunnen de drempel makkelijk vermijden, waardoor ook deze weggebruikers er geen last van hebben. Hulpdiensten kunnen daarnaast eventueel een aparte zender krijgen waardoor ook deze groep geen onnodig last meer heeft van drempels.  

De fractie van de VVD Rijswijk ziet hierin een interessant en veelbelovend concept dat we graag in Rijswijk zouden willen proberen. Denk aan plekken als de Delftweg, de Haagweg, de Beatrixlaan en de Geestbrugweg, waar wij vaak klachten krijgen dat er te hard wordt gereden en er (bijna) ongelukken gebeuren. Maar ook in verschillende woonwijken zou dit een mogelijke toepassing kunnen zijn. De VVD Rijswijk wil een mooier, veiliger en fijner Rijswijk en heeft daarom de volgende vragen voor het College: 

1. Is het College het met de VVD Rijswijk eens dat de Zweedse drempel veelbelovend is? Zo nee, waarom niet? 


2. Kan de Zweedse drempel worden ingevoerd zonder landelijke regelgeving en/of bijbehorende waarschuwings- of verkeersborden?


3. Wat kost een Zweedse drempel naar schatting? Kan het College een berekening maken van wat er nodig is om dit eventueel in te voeren in Rijswijk?


4. Is het College bereid om innovatief aan de slag te gaan met de verkeersveiligheid en een proef te starten in Rijswijk of samen met omliggende gemeenten (Den Haag) die hetzelfde idee hebben? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen wij stappen verwachten?


5. Kan het College met een lijst komen van plekken waar de Zweedse drempel zou kunnen worden toegepast? Op welke termijn kunnen wij deze lijst verwachten?


  • EBS neemt het streekvervoer over van Connexxion en voegt daar buslijn 37 aan toe, een rechtstreekse verbinding van Den Haag, via Wateringsveld, Delft naar Rotterdam-The Hague airport. Het is bekend dat een rechtstreekse verbinding vanuit Rijswijk naar het vliegveld een langgekoesterde wens is van de VVD Rijswijk. Dit standpunt is ook over genomen in de zienswijze op de MRDH door het College. Er lijkt nu echter sprake van een gemiste kans.

Vandaar de volgende vragen aan het College:


1. De concessie aan EBS is verleend door de MRDH. Is het College geïnformeerd over deze voorgenomen concessie, en specifiek over de gewijzigde route van lijn 37?


2. Zo nee, hoe komt het dat het College niet geïnformeerd wordt over deze wijzigingen die ook Rijswijk raken? En welke stappen is het College voornemen te nemen om ervoor te zorgen dat het College wel geïnformeerd wordt, en op welke termijn worden die stappen gezet?


3. Zo ja, heeft het College actie ondernomen om ervoor te zorgen dat lijn 37 alsnog via Rijswijk zou gaan rijden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit verzoek niet gehonoreerd.


4. Heeft het College plannen om ervoor te zorgen dat lijn 37 in de nabije toekomst alsnog via Rijswijk zal gaan reizen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wil het College de Raad over de voortgang binnen zes maanden nader informeren?


5. Hoe waardeert het College zelf de hele gang van zaken rondom lijn 37 en het gegeven dat deze niet Rijswijk aandoet?


Voor een fijner, veiliger en mooier Rijswijk. VVD Rijswijk: Gewoon Doen!