De column van Coen (18): Rijswijk in financieel zwaar weer

Rijswijk in financieel zwaar weer

Rijswijk heeft het jaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat van €7,5 miljoen. Dit negatieve resultaat is vooral veroorzaakt door tegenvallers in het Sociaal Domein en dan met name de jeugdzorg en de verliesnemingen bij de grondexploitatie Rijswijk Buiten, zoals onder andere de vertragingsschade bij de procedures DSM.

Bij het opstellen van de eerste halfjaarrapportage bleek dat ook 2019 met een tekort zal worden afgesloten. Als er geen maatregelen worden getroffen is de prognose dat Rijswijk het jaar 2019 zal afsluiten met een tekort van afgerond €3 miljoen. In de raadsvergadering van september zijn een aantal bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd ter grootte van zo’n €2 miljoen waardoor in 2019 nog een tekort van ruim 8 ton open staat. Echter stuurde deze week de wethouder Financiën een brief naar de Raad dat er als gevolg van de septembercirculaire van het Rijk na Prinsjesdag nog een miljoen extra tekort zal ontstaan.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft grote zorgen over deze negatieve ontwikkelingen, maar ook over de geringe wil en moed bij de fracties in de Raad om harde keuzes te maken. De tegenvallers bij de jeugdzorg zijn geen specifiek Rijswijks probleem, maar komen in alle gemeenten voor. Dat wil echter niet zeggen dat je er niets aan hoeft te doen. De fractie van de VVD Rijswijk is van mening dat de tegenvallers in het Sociaal Domein in eerste instantie moeten worden opgevangen in datzelfde Sociaal Domein. Het kan en moet allemaal wel een beetje minder in deze krappe tijden. Verder is de VVD Rijswijk van mening dat de gesubsidieerde instellingen in Rijswijk ook een steentje moeten bijdragen aan het weg werken van de tekorten. Rijswijk houdt niet op bij de deur van het stadhuis!

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 september dienden GroenLinks en de PvdA een amendement in om de financiële reserve bij het parkeren in te zetten om de bezuinigingen op het Sociaal Domein en leefbaarheid te voorkomen. De fractie van de VVD Rijswijk heeft hier ernstig bezwaar tegen gemaakt en vanzelfsprekend tegen het amendement gestemd. De reserves bij het parkeren zijn opgebouwd door de parkerende automobilisten in Rijswijk en dat geld moet dan ook absoluut gebruikt worden voor het aanleggen en verbeteren van de parkeerinfrastructuur, de handhaving, neem de scanauto, en het laag houden en/of het verlagen van de tarieven.

Op 8 oktober discussieert de Raad over een vereenvoudiging van het parkeersysteem in Rijswijk. Er zijn een aantal mogelijkheden op een rijtje gezet en ja, ook daar is geld voor nodig. De fractie van de VVD Rijswijk is van mening dat het geld hiervoor uit de parkeerreserve kan worden gehaald. Het is dus raadzaam om dit potje niet voor andere, lees oneigenlijke, doelen te gebruiken. Gelukkig waren ook een aantal coalitiepartijen dat met de VVD Rijswijk eens, zodat dit linkse amendement werd verworpen.

De VVD Rijswijk zal blijven strijden voor een sluitende begroting in 2019, maar zal ook zeker strijden voor sluitende begrotingen voor de komende jaren. Daarbij is het natuurlijk vanzelfsprekend dat een automatische greep naar het verhogen van de belastingen en lasten voor de burgers en bedrijven wat de VVD Rijswijk betreft geen optie is. Het College streeft naar ‘de boel op orde maken’ en dat geldt zeker voor de financiën! Echter voor de VVD Rijswijk hebben we het dan wel vooral over de uitgaven en niet over de inkomsten!

Een goed weekend allemaal! De VVD Rijswijk gaat hard aan de slag richting de begrotingsraad om te werken aan een mooier Rijswijk. Gewoon doen!