Daadkracht op het woningdossier! Oplossingen voor de ontstane impasse: meer diversiteit in het woningaanbod.

De wethouder Wonen, Armand van der Laar (D66), weigert een motie, gesteund door een meerderheid in de raad, uit te voeren, zelfs nadat hij deze zelf heeft overgenomen en had toegezegd deze uit te voeren. Er is een impasse ontstaan, mede door het gebrek aan daadkracht bij dit college. Lees hier de gehele motie met wat de VVD Rijswijk voorstelt!

De gemeenteraad van Rijswijk in openbare vergadering bijeen op 12 mei 2020, gehoord de beraadslaging;

gelet op de behandeling van IB 20032 en de eerder verstuurde reactie van vijf fractievoorzitters van de VVD Rijswijk, OR, RB, CDA en BvR;

overwegende, dat

a. in de Woonregio Haaglanden is geconstateerd dat Rijswijk met een percentage van 52% woningen in het bereikbare huursegment koploper in de regio is en daarom terug kan schroeven in dit percentage, ten gunste van de vrije sector;

b. daarmee de motie ‘Onderhoud in plaats van Nieuwbouw’, die vorig jaar na brede steun in de raad door het college is overgenomen, extra belang krijgt;

c. een meerderheid in de raad geheel wil stoppen met nieuwbouw in de sociale sector, maar dat andere partijen dit nog in beperkte mate voor bepaalde doelgroepen zouden willen toestaan;

d. het voor de wijk Rijswijk Buiten acceptabel zou zijn om toch nog een aantal sociale woningen toe te voegen wanneer in andere wijken, Te Werve en de Muziekbuurt, juist sociale woningen kunnen worden vervangen door goedkope vrije sector, middenhuur, huurwoningen waar een enorme vraag naar is;

verzoekt het college,

-  daarom met de Rijswijkse corporaties te overleggen over een breed in de raad gedragen beleidslijn, als volgt:

-  naast de 50 al gerealiseerde woningen in het sociale segment worden in Rijswijk Buiten naast de al in gang gezette projecten voor speciale doelgroepen: ‘De Entree’ (28) en ‘Our House’ (16) nog eens maximaal 100 appartementen, voor starters, in de sociale sector gebouwd;

-  de realisatie van deze 100 appartementen wordt aan de Rijswijkse corporaties aangeboden volgens de daarvoor geldende afspraken met corporaties, maar met een zo min mogelijk negatief effect op de grondexploitatie;

-  om de diversificatie per wijk te vergroten zal dit aanbod worden gedaan onder gelijktijdige afspraken over het bouwen van eenzelfde aantal huurwoningen in de vrije sector middenhuur (€730-1000 p/m) door de betreffende corporatie op plaatsen waar sterk verouderde sociale woningbouw in Rijswijk wordt gesloopt (zoals de wijk Te Werve of in de Muziekbuurt);

-  naast de 70 woningen in Rijswijk Buiten welke in IB 20032 worden genoemd, wordt ook het dan nog resterende aantal geplande sociale woningen van ruim 100 omgezet naar de vrije sector middenhuur, hetzij door de gemeente zelf, hetzij door particuliere beleggers met een langdurig beding over de huurgrens van deze woningen;

verzoekt het college deze beleidslijn te vertalen in een nieuw prestatiecontract met de woningcorporaties en het bod aan de regionale woontafel;

en gaat over tot de orde van de dag.

Coen Sleddering           

Caroline de Mooij         

Menno Ezinga     

Udo Oelen

VVD Rijswijk