Verbetering van leefbaarheid in Rijswijkse wijken: pak verkamering aan!

Schriftelijke vragen aan het College van B&W van de Gemeente Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Maatregelen tegen verkamering van panden in Rijswijk

De VVD Rijswijk heeft kennis genomen van de aangenomen motie in de gemeente Den Haag die ziet op een verbod op verkamering van panden in heel Den Haag. De reden van dit verbod is dat het leidt tot een verslechtering van de leefbaarheid in wijken.

In Rijswijk hebben we eerder te maken gehad met waterbedeffecten als gevolg van besluiten in Den Haag. De VVD Rijswijk vreest dat ook in deze situatie hier weer sprake van kan zijn. Vandaar dat de VVD Rijswijk de volgende vragen stelt:

- Is er overleg tussen de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk over het verbod op verkamering in Den Haag? Zo ja, geef daar graag inhoudelijke tekst en toelichting over. Zo nee, waarom niet en zou het niet in de rede liggen dit overleg wel te hebben?

- Voorziet de huidige Rijswijkse regelgeving in afdoende mogelijkheden om verkamering van panden tegen te gaan? Zo ja, waar en hoe is dat geregeld en op welke wijze is de handhaving hierop ingeregeld? Zo nee, is het college voornemens op korte termijn met aanvullende regelgeving te komen om verkamering tegen te gaan? Wanneer kan de raad die voorstellen dan tegemoet zien? En als het college dit voornemen niet heeft, wat is daarvan dan de reden.

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Udo Oelen