Een veiliger Rijswijk: acties tegen ondermijnende activiteiten!

Schriftelijke vragen aan het College van B&W van de Gemeente Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Een veiliger Rijswijk: acties tegen ondermijnende activiteiten!

Twee mei jongstleden heeft het Aanjaagteam Ondermijning, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een handreiking APV en ondermijning aangeboden aan gemeenten. Zie onderstaand bericht voor deze handreiking.

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf.

De handreiking dient ter inspiratie voor gemeenten die hun APV willen inzetten om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

De VVD Rijswijk heeft hierover de volgende vragen:

- Heeft het college kennis genomen van de handreiking APV en ondermijning?

- Kan het college aangeven of, en zo ja, welke onderdelen van de handreiking bruikbaar zijn voor de APV en de APV dan ook naar wens aan te passen?

- De APV is recentelijk nog aangepast ten aanzien van vergunningen in de automotive sector. In hoeverre sluit deze aanpassing aan bij de handreiking?

- In hoeverre biedt de handreiking mogelijkheden om andere vormen van ondermijning tegen te gaan in de gemeente, zoals hennepplantages?

De fractie van de VVD Rijswijk.