'Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding' Rijswijk en de A4: samenwerking, verbreding en aanpak geluidsoverlast en luchtkwaliteit

Vanavond is er een extra raadsvergadering over het voorstel van het college over de ‘meekoppelkansen’, een aansluiting bij de plannen van het ministerie. Het ministerie wil de A4 verbreden. In plaats van samen sterk te staan met de buurgemeenten richting het ministerie heeft het college besloten om solo te gaan. Geen toezeggingen over geluidsschermen en een verbetering van de luchtkwaliteit, maar een paar ‘groene’ ecoducten die Rijswijk zelf moet onderhouden. Volstrekt onvoldoende en niet in het belang van Rijswijk. Als de raad met dit voorstel instemt schaadt dat de positie van Rijswijk in de regio, zoals blijkt uit de inbreng van onze partners in de regio, en kost dat de gemeentekas miljoenen. Wij roepen de raad op om vooral niet in te stemmen met dit voorstel, maar om samen met elkaar tot oplossingen te komen voor onze inwoners! 

Ook onze collega’s in de provincie en de buurgemeenten volgen dit dossier op de voet.

Erwin Hoogland, statenlid Zuid-Holland: “De doorstroming van het verkeer in Zuid-Holland, met name rond A4, is een uitdaging. Daarom juicht de VVD Zuid-Holland de verbreding van de A4 toe. Hierbij moet het Rijk rekening houden met de consequenties voor de omwonende, zoals geluidshinder en fijnstof. Bovendien moet het Rijk oog hebben voor de belasting voor het onderliggende wegennet en dit meenemen in de projectplanning. Zo pleit de VVD Zuid-Holland al tijden voor ongelijkvloerse kruisingen om de doorstroming te verbeteren zoals bij de N14 Leidschendam-Voorburg.”

Udo Oelen, raadslid Rijswijk: ‘De VVD Rijswijk is van mening dat de verbreding van de A4 nodig is voor een betere doorstroming. Rijswijk moet zich wel inzetten voor o.a. geluidsschermen en stil asfalt. Het plan van het Rijswijkse college om miljoenen uit te geven aan ‘ecoducten’ over de A4 is een brug te ver. De wethouder heeft zich door het Rijk laten inpakken met valse zoethoudertjes en de ondertunneling van de Beatrixlaan uit het oog verloren. Samenwerking met onze partners in de buurgemeentes, de MRDH en de provincie levert het meeste op voor Rijswijk!’

Det Regts, raadslid Den Haag: ‘De Haagse VVD is niet te spreken over het voornemen van Rijswijk om de meekoppelkans te gebruiken. Het is jammer dat er geen duidelijke samenwerking is tussen de gemeenten om de verbreding van de A4 op de best mogelijke manier doorgang te laten vinden. De verbreding van de A4 is enorm belangrijk voor de toekomstige bereikbaarheid van alle drie de gemeenten. We moeten juist in deze crisistijd de kansen benutten die voor ons liggen! We moeten wel zorgen dat de luchtkwaliteit en geluidsoverlast na de verbreding beperkt wordt.’

Gerco van der Wal, raadslid Leidschendam-Voorburg: ‘De VVD Leidschendam-Voorburg deelt de opvatting van onze collega’s dat samenwerking loont. Ook in Leidschendam-Voorburg kijken we kritisch naar extra kosten en zijn we als buurgemeente op zoek naar oplossingen die goed zijn voor onze inwoners en de regio!’

De verbreding van de A4 en alle maatregelen rondom geluidsoverlast en luchtvervuiling zijn hard nodig. Het Rijswijkse college had dit in alle discussies over een akkoord over meekoppelkansen binnen moeten halen. Het college had een kans om bij de onderhandelingen over de verbreding geluidsbeperkende schermen etc. eruit te halen, maar het is niet gebeurd. Het is zelf nog treuriger. Daar waar alles en iedereen om ons heen, van omliggende gemeenten tot individuele fractievoorzitters en raadsleden van de coalitiepartijen in de Rijswijkse raad zienswijzen tegen het Ontwerptrace A4 inbrengen, volstaat dit college met een bestuurlijke brief. Een brief die wij tijdens de behandeling in het forum hebben gekwalificeerd als liefdesbrief, want het is een softe brief van het college dat zich heeft laten inpakken met een vals zoethoudertje vanuit het ministerie.

Het ministerie heeft geld in een potje om bepaalde zaken op te leuken. Door bepaalde viaducten breder te maken en daaraan groen toe te voegen die vervolgens in het voorstel het predicaat ecoduct meekrijgen.

Ik denk dat we het met zijn allen erover eens zijn dat de voorstellen die ons worden gepresenteerd het predicaat ‘ecoduct’ niet mogen hebben. Het zijn fiets- en voetgangersviaducten die het Rijk sowieso moet aanleggen, alleen dan met een stukje groen ernaast. En wat we daarnaast niet mogen vergeten is dat in dit voorstel ook nog eens feitelijk minder functionaliteit terugkomt. Het voetpad bij de Vlietbrug, de A4 over de Vliet, wordt opgeofferd en er is één viaduct minder, de Van Rijnweg, om Rijswijk Buiten voor auto’s te ontsluiten.

‘Het ministerie steekt geld in de bredere viaducten. Er wordt wel een bijdrage gevraagd van de gemeente Rijswijk. Volgens het voorkeursscenario van het college hebben we het over bijna tien miljoen euro, althans volgens de huidige indexatie. Daarvoor krijgt de gemeente terug, een vrij besteedbaar bedrag van €2,25 miljoen die ingezet kan worden om het financieringstekort voor de bovengrondse verstedelijkingsvariant Prinses Beatrixlaan op te lossen.’ Dit staat zo in het raadsvoorstel, we verzinnen het niet. Gedurende twee sessies heeft de VVD Rijswijk gevraagd naar de logica van deze redenering. De gemeente maakt €10 miljoen over naar het Rijk, het Rijk pompt €2,25 miljoen terug naar Rijswijk. En zo hebben we het financieringstekort voor de verlegging van de Prinses Beatrixlaan opgelost, want die €7,75 miljoen in de min zijn we als Rijswijk gewoon vergeten? Dat dit college niet uitblinkt in de financiële boekhouding was al duidelijk, maar dit slaat alles.

Het college heeft nog een conceptovereenkomst meegezonden waarin enkele bijzondere dingen staan. De conclusie kan echter niet anders zijn dat de VVD Rijswijk met dit slechte onderhandelingsresultaat niet kan instemmen.