Vragen aan het college over de besluitvorming over het hondenlosloopgebied Endezant

Democratische besluitvorming in de raad omzeild en buitenspel gezet?

Vragen aan het college over de besluitvorming over het hondenlosloopgebied Endezant.

Op 7 juli heeft het college via (Beter voor Rijswijk)-wethouder Bentvelzen een motie overgenomen van Beter voor Rijswijk over het verwijderen van de hekken bij het hondenlosloopgebied Endezant.

Op 23 juli wordt in de rubriek RegelRecht onjuist geplaatst dat de gemeenteraad deze beslissing heeft genomen. In dezelfde krant stond tevens een artikel van de initiatiefnemers van het hondenlosloopgebied waarin zij stellen dat ze niet begrijpen waarom de hekken worden weggehaald. Voor de geïnteresseerden: https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/algemeen/994471/hek-hondenlosloopgebied-moet-weg-

De VVD Rijswijk heeft vragen gesteld aan het college over deze gang van zaken. Een aantal punten waar wij antwoord op willen:

- Er wordt een motie overgenomen die in strijd is met eerdere besluitvorming door de raad.

- Verdere discussie in de raad lijkt buitenspel te worden gezet door het overnemen van de BvR-motie door de BvR-wethouder.

- Wil het college deze toezegging herzien in het licht van eerdere discussies in en besluitvorming van de gemeenteraad?

- Gaat het college snel in gesprek met de initiatiefnemers van het plaatsen van het hek in Endezant en hoe staat het college tegenover hun standpunten?

- Waarom wordt er ineens zo snel gehandeld door de wethouder terwijl de vraag over het hek nog op dit moment voorlicht bij de rechter?

De gehele tekst van onze vragen:

Schriftelijke vragen aan het College van B&W van Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

‘Besluitvorming omtrent hekken bij hondenlosloopgebied Endezant’

De VVD Rijswijk heeft kennis genomen van de formele bekendmaking door de gemeente op 23 juli in de rubriek RegelRecht in Groot Rijswijk ten aanzien van de hekken van het hondenlosloopgebied Endezant. In dit bericht geeft het college aan dat de gemeenteraad op 7 juli 2020 heeft besloten tot het weghalen van de hekken in het gebied.

Naar de VVD Rijswijk zich herinnert heeft Beter voor Rijswijk een motie ingediend waarmee het college werd verzocht om over te gaan tot het weghalen van de hekken. Bij monde van (Beter voor Rijswijk-)wethouder Bentvelzen heeft het college aangegeven de motie over te nemen. De motie is daarmee niet in stemming gebracht, waardoor de gemeenteraad er zich niet over heeft uitgesproken. Verder heeft de VVD Rijswijk kennis genomen van een artikel in Groot Rijswijk waarin de initiatiefnemers van de hekken worden geïnterviewd en waarbij zij aangeven niets te begrijpen van het besluit van het college en van de klachten. Daarom stelt de VVD Rijswijk de volgende vragen.

1. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat er geen sprake is van een besluit van de gemeenteraad om de hekken bij het losloopgebied weg te halen? Is het college bereid deze berichtgeving te rectificeren? Zo ja, op welke termijn, zo nee om welke redenen niet?

2. Om welke reden heeft het college, ondanks eerdere beraadslagingen in de raad over de evaluatie van het specifieke losloopgebied en meer in algemene zin over het hondenbeleid, besloten om zonder nadere discussie in de raad een motie over te nemen die strijdig is met eerdere besluitvorming in de raad? Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat door deze handelswijze verdere discussie in de raad, mede gelet de eerdere geuite wens van de raad in dit dossier, feitelijk buitenspel is gezet? Overweegt het college de toezegging te herzien in het licht van de eerdere discussies en besluitvorming in de raad? Zo nee, is het college het dan eens met de VVD Rijswijk dat hiermee de democratische besluitvorming in de raad wordt omzeild en buitenspel wordt gezet? De situatie doet zich tenslotte voor als volgt: één partij dient een motie in, een wethouder afkomstig van diezelfde partij neemt de motie over, en de rest van de raad kan zich hier niet meer over uitlaten?

3. Hoe waardeert het college het interview in Groot Rijswijk met de initiatiefnemers van het plaatsen van het hek in Endezant? Hoe verklaart het college de discrepanties in de berichtgeving ten opzichte van de onderbouwing van de motie zoals ingediend door Beter voor Rijswijk en overgenomen door (Beter voor Rijswijk)-wethouder Bentvelzen? Is er met deze initiatiefnemers inmiddels contact geweest over het overnemen van deze motie?

4. Het vraagstuk van het omheinen van het gebied ligt nog voor bij de rechter. Om welke reden heeft het college de motie niet ontraden c.q. op zijn minst Beter voor Rijswijk niet gevraagd de motie aan te houden tot na de gerechtelijke uitspraak? En kan het college beloven dat het bij de rechter niet zal inbrengen dat de raad heeft besloten om de hekken te verwijderen, aangezien hier dus geen sprake van is?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Udo Oelen