Vragen over wonen in Rijswijk: beleidslijn wonen, zelfbewoningsplicht en verkamering

Vragen over wonen in Rijswijk: beleidslijn wonen, zelfbewoningsplicht en verkamering

Schriftelijke vragen aan het College van B&W van Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

De VVD Rijswijk heeft kennis genomen van berichtgeving  dat steeds meer gemeenten overgaan tot een zelfbewoningsplicht die kopers van nieuwbouwwoning verplichten zelf in het huis te gaan wonen. Dit om tegen te gaan dat deze worden gekocht door beleggers om enkel te verhuren aan o.a. starters.

De VVD Rijswijk stelt in dat verband de volgende vragen:

1. Wanneer stuurt het college de lang geleden toegezegde beleidslijn wonen naar de raad zodat deze behandeld kan worden?

2. Komt in die beleidslijn ook een bepaling te staan met betrekking tot een zelfbewoningsplicht? Zo nee, overweegt het college een dergelijke plicht dan op een andere wijze in te voeren?

3. Rijswijk kent reeds een vergunningplicht voor het splitsen van wonen. Hoeveel splitsingsvergunningen zijn er in 2019 en 2020 aangevraagd en afgegeven of afwezen?

4. In antwoord op eerdere vragen van de VVD Rijswijk over de problematiek van verkamering heeft het college aangegeven hierover in gesprek te gaan met de gemeente Den Haag om zodoende informatie in te winnen om een oordeel te vormen of een aanvullende beleidslijn op dit punt nodig is. Wat is hiervan de stand van zaken?

5. Hoeveel adrescontroles zijn er in 2019 en 2020 geweest naar aanleiding van signalen over illegale verkamering en illegale splitsing? En hoeveel signalen zijn er bij de gemeente binnen gekomen in die jaren?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Udo Oelen