Vragen aan het college: Stop de overlast langs en aan de Van Rijnweg.

Schriftelijke vragen aan het College van B&W van Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Van verschillende buurtbewoners, en uit eigen ervaring, hebben wij vernomen dat er op de parkeerplaatsen op het Oude Zwethpad langs de Van Rijnweg in Rijswijk Buiten regelmatig sprake is van overlast. De parkeerplaatsen liggen vaak vol met capsules voor het gebruik van lachgas, de omgeving voelt onveilig en er is regelmatig sprake van mensen die hier in het donker rondhangen.

De VVD Rijswijk heeft hierover de volgende vragen:

1. Is de problematiek omtrent de parkeerplaatsen op de Van Rijnweg bekend bij de burgemeester en het college?

2. Hoeveel incidenten zijn er geregistreerd met betrekking tot overlast op de Van Rijnweg?

3. Welke maatregelen zijn er tot op heden genomen om deze problematiek tegen te gaan (een eventueel later, en door de VVD Rijswijk afgewezen, aan te leggen ecoduct valt voor ons niet onder een op korte termijn werkbare maatregel), indien er geen maatregelen zijn genomen, waarom niet?

4. Zijn de burgemeester en het college bereid om de mogelijkheden te verkennen om het terrein beperkt toegankelijk te maken en/of slechts voor belanghebbenden? Denk hierbij aan een slagboom, hek of afsluiting. Is er een mogelijkheid om verlichting, die de dieren in het bos niet stoort, te plaatsen zodat het minder aantrekkelijk wordt om hier rond te hangen?


Namens de fractie van de VVD Rijswijk,


Caroline de Mooij