De column van Coen (22): weer fysiek bijeen met een nieuwe burgemeester

De VVD Rijswijk in de gemeenteraad van 6 oktober 2020

Ja, toen zaten we opeens weer fysiek in de raadszaal voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis. Er was veel veranderd. De zaal was coronaproof ingericht, er waren nieuwe beeld- en geluidinstallaties, inclusief een goedwerkend systeem voor de stemapplicaties en er was een nieuwe, zij het waarnemend, burgemeester. Wat de VVD Rijswijk betreft zijn ons deze veranderingen goed bevallen. Het was fijn weer fysiek met alle fracties, met uitzondering van Wij., te vergaderen. Dat komt de samenwerking en de discussies in de gemeenteraad ten goede. Waarnemend burgemeester Verkerk nam strak de leiding en slaagde erin de uitgebreide agenda toch vrij snel en gedisciplineerd door de vergadering te loodsen. Prima, de raadsleden weten waar zij nu aan toe zijn. Kort en bondig met inhoud graag, dat was en is het devies van Verkerk. De gemeenteraad liet afgelopen dinsdag zien dat dit mogelijk is.

De VVD Rijswijk stelde mondelingen vragen over het niet-nakomen van toezeggingen door het college aan de gemeenteraad. De VVD Rijswijk vroeg of hier sprake is van onwil of onmacht?

Een paar voorbeelden:

  • De Eneco-gelden. Het college heeft ruime tijd geleden, de zomer van 2019, aangekondigd dat er een speciale bijeenkomst zou worden georganiseerd met de gemeenteraad om de besteding van de opbrengst van de verkochte Eneco-aandelen gezamenlijk te bespreken en niet in de achterkamers van de coalitie. Deze bijeenkomst is nog steeds niet georganiseerd. Niet voor de Begrotingsraad 2019, niet voor het Kadernotadebat 2020 en nu dus ook niet voor het opstellen van de begrotingstukken van 2021. Wat er wel is gebeurd is dat het college €20 miljoen van de opbrengsten heeft toegevoegd aan de reserves om tekorten af te dekken. Ook gaven diverse wethouders aan dat zij ter dekking van hun plannen de Eneco-gelden aangeven. Denk hierbij aan de Prinses Beatrixlaan, de oprichting van een Woonfonds, een parkeergarage bij het Huis van de Stad etc. etc. Rupsje nooit genoeg heeft de Eneco-gelden gevonden. De fractie van de VVD Rijswijk heeft herhaaldelijk om deze bijeenkomsten gevraagd, tijdens de vergaderingen en hierbuiten.
  • Het Huis van de Stad. De financiële rampspoed m.b.t. het Huis van de Stad is groot. Een overzicht van de stand van zaken is toegezegd aan de gemeenteraad. Eerst in juli 2020, toen rond het zomerreces, toen eind september. Die toelichting is er nog steeds niet. De fractie van de VVD Rijswijk heeft gevraagd om deze toelichting en deze te bespreken voor de begrotingsbehandeling van 2021 komende november.
  • De herijking van het subsidiebeleid. Al jaren vraagt de gemeenteraad om een herijking van het subsidiebeleid. Het vorige college heeft een nieuwe subsidieverordening opgesteld welke is aangenomen door de gemeenteraad. De volgende stap die dit college meer dan een jaar geleden heeft beloofd is het analyseren van de effecten op de huidige subsidieverlening als gevolg van deze nieuwe verordening. Dit is nog steeds niet gebeurd, maar hier is wel regelmatig om gevraagd onder andere door de VVD Rijswijk. Blijkbaar wil het college hier niet aan, ondanks de wens van de gemeenteraad.

Het college gaf als antwoord dat het er binnenkort allemaal aankomt. Tja, dat zijn we wel gewend ondertussen.

Tijdens de vergadering is ook uitgebreid gesproken over het ambitieuze plan van wethouder Lugthart met sportpark Elsenburg aan de Lange Kleiweg waar De Rijswijksche Hockey Club en De Spartaan zitten. De plannen van de wethouder behelzen een extra veld voor de hockeyclub, een aangepaste wielerbaan voor de Spartaan en de toevoeging van de Fietscrossclub FCC, welke nu nog in de Hoekpolder zit, op deze locatie. Daarnaast de bouw van een gedeeld clubhuis voor alle drie de verenigingen inclusief maatschappelijke c.q. welzijnsvoorzieningen. En dit alles natuurlijk zonder voldoende financiële dekking.

De VVD Rijswijk gaf als oordeel dat dit plan te ambitieus, te duur en ondoordacht is. De uitgangsposities van de verschillende verenigingen is te verschillend om dit tot een succes te maken. Cultuur, verdienmodel en de financiële posities van de clubs staan ver van elkaar af. De VVD Rijswijk diende daarom een motie in om het iets soberder aan te pakken en de plannen vooralsnog te beperken tot het opknappen van hockeyveld drie en het aanleggen van een vierde veld voor RHC en het aanpassen van de wielerbaan inclusief verlichting. Daarnaast raadde wij aan nog  eens goed na te denken over de verhuizing van de Fietscrossclub. Een gezamenlijk clubhuis en buurthuis voor RijswijkBuiten op deze locatie moeten we zo snel mogelijk vergeten. De motie werd niet aangenomen, omdat de coalitie een gesloten blok bleef ondanks de kritische inbreng van D66 en CDA. Dat zijn we ondertussen wel gewend. Coalitiebelang gaat bij deze partijen structureel boven het belang van Rijswijk.

Het was weer een drukke en lange vergadering, fijn dat het weer kon na de zomer! We gaan nu richting de begrotingsraad in november wat een belangrijk en vol debat gaat worden. We kijken er naar uit! Tot dan!