Graaien in de portemonnee van de Rijswijkse burger? Nee, tijd voor echte actie!

Inbreng van de VVD Rijswijk bij het forum van 27 oktober 2020 over de 2e halfjaarrapportage en de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Alleen al tijdens het lezen van de 2e halfjaarrapportage van dit college werd de fractie van de VVD Rijswijk diep bedroefd. Niet enkel van de slechte cijfers en de dramatische financiële positie van de gemeente Rijswijk, maar ook van het slappe optreden van dit college. Slap optreden zogenaamd om het tij te keren. Het hield niet op, bij het raadsvoorstel over de gemeentelijke belastingen en heffingen werd die droefenis nog erger en sloeg deze zelfs om tot ergernis. Want hoe makkelijk grijpt dit college naar het graaien in de portemonnee van de Rijswijks burger in plaats van de hand op de knip houden van de eigen portemonnee. Neem alleen al de voorstellen van dit college voor de verhoging van de afvalstoffenheffing met 32% en het verhogen van een tweede parkeervergunning van €45 naar €180. Het is graaien in de portemonnee van de Rijswijkse burger.

Het gevoel van ergernis werd nog groter toen de fractie van de VVD Rijswijk de antwoorden las van het college op onze schriftelijke vragen. Ik lees voor uit uw eigen werk:

‘Het sociaal domein werkt aan een actieplan om een bijdrage te leveren aan bezuinigingen.’

Ja, geacht college, het staat er letterlijk! Al jaren lopen de tekorten in het sociaal domein op. Nu pas gaat het college een actieplan maken. Voor u zegt dat die tekorten voor een groot deel ontstaan als gevolg van beleid uit Den Haag zeg ik dat dit het college niet ontslaat van de plicht om ook in het sociaal domein de tering naar de nering te zetten.

Ik lees er nog één voor:

‘Het College heeft besloten geen nadere ombuigingsmaatregelen te treffen om het tekort op te vangen. ’

De gemeente staat onder water maar het college weigert de kraan te sluiten en de brandweer te bellen!

Dit kan echt niet. De fractie van de VVD Rijswijk doet een dringend beroep op u om zo snel als mogelijk een uitgave- en  verplichtingenstop voor de rest van 2020 af te kondigen. Is het college bereid dit te doen?

Ook een vacaturestop is gewenst. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om de ambtelijke organisatie te behoeden voor het aantrekken van medewerkers op wel heel rare gronden.


Een paar voorbeelden:

• Waarom bezuinigt u eerst het budget voor het Smartcity-project weg, maar neemt u wel een beleidsmedewerker aan voor datzelfde Smartcity-project?
Daarnaast, is het college bekend met de regel dat een medewerker niet alleen achter zijn bureau zit, maar ook dingen gaat doen en dus een budget moet hebben? De VVD Rijswijk vraagt u of u het eens bent met onze stelling: ‘Geen Budget, geen medewerker’?

• Er komt een externe projectleider voor het organiseren van de verkiezingen van de Tweede Kamer, omdat de verantwoordelijk ambtenaar met pensioen is gegaan en de opvolger nog niet is ingewerkt. Hoe durft u het op te schrijven. In Nederland vinden verkiezingen steeds om de vier jaar plaats en dat is enkel voor de Tweede Kamer! Zeker de laatste jaren waren er verschillende verkiezingen. Had het college deze organisatie niet al lang moeten regelen voor het pensioen van de voormalig verantwoordelijke ambtenaar?

Op onze vraag over het budget onderzoek Sociale Veiligheid kregen wij het ontluisterende antwoord dat dit budget is gebruikt, of beter is misbruikt, voor het opzetten van het participatieproces met betrekking tot de intocht Sinterklaas. Weet u nog, dat volledig mislukte proces met de mooie naam ‘dialoog’. Kan het college de VVD Rijswijk aangeven wat die dialoog te maken heeft met sociale veiligheid? Of bedoelt het college dat de sociale veiligheid van Sinterklaas onder druk staat? Verklaar u nader.

De VVD Rijswijk kreeg geen antwoord op onze vraag over het gelijkstellen van de tarieven voor sport- en beweegcoaches. Ik lees daarover dat de tarieven gelijk zijn gesteld omdat de werkzaamheden werden verminderd. Kunt u dat uitleggen? Wij lezen namelijk dat u de coaches meer bent gaan betalen, omdat er minder uren werden gemaakt?

Er staat ook in de antwoorden dat er geen zicht is op de kostenontwikkeling bij de Jeugdwet. Ongelooflijk. We wachten dus maar af wat het gaat kosten? Ik herhaal mijn vraag uit het kaderdebat: wilt u stoppen met die open einderegelingen? En wilt u eindelijk ‘op=op’ als u motto gaan voeren met betrekking tot de financiën?

Een ander voorbeeld hiervan is de campagne over plaagdieren. Wij lezen dat er een campagne komt, maar dat er geen budget voor is? Hoe is dit logisch volgens u? Geen budget, dan geen campagne zou de VVD Rijswijk zeggen. Bent u dat met ons eens?

De VVD Rijswijk nam kennis van een tegenvaller van €41.000 door een hogere huur, te weten van 2%, van de parkeergarage Hoogvoorde. Was die huurverhoging niet te voorzien? En voor wie huurt u die parkeergarage eigenlijk?

Het zal het college duidelijk zijn dat de fractie van de VVD Rijsiwjk niet blij is met deze halfjaarrapportage. Het zijn veel woorden, maar te weinig daden.

De VVD Rijswijk zal in de Begrotingsraad komende dinsdag moties indienen om wel te bezuinigen op het sociaal domein en om de afvalstoffenheffing niet te verhogen met 32%, maar deze te beperken tot maximaal 1,7% en het schrappen van de verhoging van de tweede parkeervergunning.

Dank u wel voorzitter.