De collegetrein dendert door op het foute spoor. De VVD Rijswijk over de begroting.

Fractievoorzitter van de VVD Rijswijk Coen Sleddering bij de begrotingsraad van 3 november 2020.


Voorzitter,

Bij de voorbereiding van onze inbreng droomde ik weg naar een topfilm van Denzel Washington, een van mijn favoriete acteurs. Nee, het was niet The Equalizer want dit college zorgt niet voor het gelijkmaken van onze inkomsten en uitgaven. Het was ook niet Training Day, want geoefend heeft dit college al genoeg! An American Gangster gaat echter weer te ver voor de vriendelijke wethouder van Financiën in het college. Nee, ik dacht aan Unstoppable waarin Denzel in een op hol geslagen trein zit. Datzelfde gevoel kreeg ik bij het lezen van de stukken van dit college. Het college dendert maar door met onverantwoord geld uitgeven terwijl alle seinen langs het spoor op rood staan. Of het nu om de reguliere uitgaven gaat of over ‘investeringen’ in ambitieuze projecten zoals het Huis van de Stad, salamanderpaden over de A4 of ‘olympische sportparken’. De collegetrein is niet te stoppen!

De trein van dit college kreeg bij de start een naam: ‘de boel op orde’. Financieel en organisatorisch bestuurlijk komt daar in de praktijk niets van terecht. De boel is niet op orde.

Het college geeft in zijn stukken aan dat ondanks alle tekorten en tegenvallers er dit jaar geen extra bezuinigingen worden doorgevoerd. Zelfs een mogelijke bezuiniging van €2,8 miljoen in het sociaal domein, de veroorzaker van de grootste tekorten/tegenvallers, laat dit college liggen. Nee, geen bezuinigingen van dit college, maar wel lastenverhogingen voor onze burgers met absurde tariefstijgingen die voor normale mensen niet te bevatten zijn. Dit college grijpt met grote klauwen in de portemonnee van de burger en ondernemer en stopt het geld in de eigen portemonnee. Een portemonnee waar helaas de bodem ontbreekt. Weg vloeit het geld van onze burgers. Dat alles in deze moeilijke tijd, waarin mensen minder inkomen hebben, hun werk verliezen en hun onderneming niet of met moeite open kunnen houden. Geacht college dat geld moeten onze burgers en ondernemers niet naar u brengen, maar naar de economie!

Bij de schriftelijke vragen van de VVD Rijswijk over deze begroting kregen wij van dit college ontluisterende antwoorden: het sociaal domein werkt aan een actieplan om een bijdrage te leveren aan bezuinigingen. In de forumvergadering sprak de VVD Rijswijk duidelijke taal over het gebrek aan lef en daadkracht om tekorten c.q. overschrijdingen juist op te vangen binnen het sociaal domein. De wethouder zei in de forumvergadering dat de VVD Rijswijk moest wachten op het actieplan van het college. Echter is ook dit stuk weer een bevestiging voor de VVD Rijswijk voor het gebrek aan daadkracht en lef van dit college. Het actieplan is meer een uitnodigingsbrief om te gaan werken aan een actieplan. Geen verrassing met dit college, te laat en te weinig dus!

Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen van zaken waarbij de boel niet op orde is:

  • De woonvisie wordt niet opgenomen in een beloofde beleidslijn flexwonen waardoor goede economische initiatieven stil blijven liggen. Wel dendert men op de trein, na een wissel van de machinist, door met een woonfonds waarvoor de Eneco-gelden gebruikt moeten worden
  • Het college belooft wel vaker van alles, maar komt die beloftes niet na. Het college doet zelfs aan een beetje jokkebrokken over de gang van zaken bij het losloopgebied Endezant. Er zou een rectificatie komen op de foute communicatie van dit college, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd.
  • Het college belooft dat de gemeenteraad mag meepraten over het aanbod naar de provincie m.b.t. de woningbouw. Vervolgens dient dit college het bod in zonder overleg met de gemeenteraad.
  • De beloofde herijking van het subsidiebeleid op basis van de nieuwe subsidieverordening is er nog steeds niet, ondanks dat dit al zo vaak is toegezegd door dit college. College, u wilt niet of u durft niet?
  • Er komt een economische visie die niet op brede steun in de gemeenteraad kan rekenen. Niet zo gek overigens, want het zijn oude voorstellen die al eerder niet hebben gewerkt in een nieuw jasje.
  • Smartcity wordt eerst als project wegbezuinigd, maar het college trekt wel een ambtenaar aan om hiervoor stukken te schrijven. Daar zitten ondernemers niet op te wachten. Waarom ligt er nog steeds geen glasvezelnetwerk in heel Rijswijk? Zeker in deze tijd met veel thuiswerkende burgers, ondernemers, ZZP’ers en noem maar op is dat een must. De VVD Rijswijk wil het college echter wel een steuntje in de rug geven en dient hierover een motie in.
  • Het college komt met een nieuwe mobiliteitsvisie. Uiteraard kan de gemeenteraad daar volop bij meepraten, maar ook hier is het weer een participatiesmoes i.p.v. echt meepraten. Weet u het nog? We zouden in de mobiliteitsvisie gaan praten over het parkeerbeleid en dan met name de relatie tussen parkeerdruk en tariefregelingen. Voordat dit gesprek heeft plaatsgevonden staat in deze begroting doodleuk vermeld dat de prijs voor een parkeervergunning voor de 2e, 3e, en 4e auto verhoogd gaat worden van €45 naar €180. Een stijging van meer dan 300%! Het is ongepast en niet volgens afspraak. Dit alles ook nog eens zonder onderzoek en nadenken over het effect van deze absurde verhoging. Hoeveel mensen in bepaalde wijken zullen hun tweede auto wegdoen? In de meeste gevallen zijn die twee auto’s noodzakelijk voor de werkende partners in deze huishoudens. De VVD Rijswijk schat in dat men, terecht, mopperend die €180 euro betaalt, de parkeerdruk niet wijzigt en het geld dus weer in de bodemloze gemeentelijke portemonnee verdwijnt. De VVD Rijswijk dient samen met OR en RB een motie in om dit onzalige plan te laten sneuvelen.

  • Het college negeert de roep van onze burgers en het jarenlange hameren van de VVD Rijswijk-fractie op het belang van stevige handhaving en bezuinigt op deze zo belangrijke post. Onaanvaardbaar voor de VVD Rijswijk. Kan het college aangeven welk deel van de inzet van de handhavers direct is gerelateerd aan de parkeerhandhaving?

Als klap op de vuurpijl komt dit college met de volgende graaitruc: een stijging van de afvalstoffenheffing van 32%! Hoe is het mogelijk? Het beleid van voorscheiding van het afval mislukt, zoals wij hadden voorspeld, en de burger betaalt hiervoor de rekening.

Het is verstandig om eens scherp naar de opbouw van deze tariefstijging te kijken. Let u wel op? We hebben het hier over €2,3 miljoen!

Die 2,3 miljoen bestaat uit

- Een kostenstijging van €550.000 bij Avalex voor dezelfde dienstverlening als dit jaar. Hoezo? Kan Avalex zelf ook niet bijdragen aan lastenbeperkingen voor onze burgers? Waarom moet de Rijswijkse burger zoveel meer betalen voor hetzelfde product?

- €300.000 vanwege minder ontvangen subsidie omdat het afval niet zuiver genoeg is.

- €300.000 vanwege eerdere afspraken over het kostendekkend maken van de heffingen/leges.

- En dan, of die €1,1miljoen al niet genoeg is, gaan wij dit jaar nog een stap zetten naar 100% kostendekking en wel in één keer met ruim €1 miljoen!

Dit kan je echt niet uitleggen. De VVD Rijswijk is het eens met het streven naar kostendekkende tarieven, maar gelet op de huidige tijden moet het college dat maar even een tijdje doorschuiven. Daarnaast, college, klopt het dat deze tariefstijging direct tot het gevolg heeft dat voor €900.000 wordt kwijtgescholden bij burgers die het niet kunnen betalen? Waarom kiest Rijswijk direct voor kwijtschelding van 100%? U kunt toch ook kiezen voor bijvoorbeeld 10% of 50% kwijtschelding? Of bijvoorbeeld alleen kwijtschelding van deze exorbitante verhoging voor de nieuwkomers in de grote verdeelcarrousel van dit college? Zoals bekend is de VVD Rijswijk al jaren van mening dat kwijtschelding moet worden ondergebracht onder het begrotingsonderdeel Armoedebestrijding. Is het college het niet met de VVD Rijswijk eens dat dit nu eens voorgoed geregeld moet worden?

De VVD Rijswijk wil dat de stijging beperkt gaat worden tot maximaal het inflatiepercentage van 1,7% en dient hier samen met OR en RB een motie over in.

De VVD Rijswijk is van mening dat het college niet ontkomt aan het direct ingrijpen in de uitgaven. Is het college bereid per direct een uitgave- en vacaturestop in te voeren? Is het college bereid zelf het goede voorbeeld te geven en gehuurde parkeerplekken in de parkeergarage bij het stadhuis voor de wethouders van €9100 per jaar op te geven? U komt maar met de fiets of gaat lopen en anders betaalt u gewoon voor het parkeren aan de straat zoals iedere burger! Is het college tevens bereid om echt in te grijpen in het sociaal domein? Uiteraard met de door het college zelf al aangegeven bezuinigingen van €2,8 miljoen, maar daarnaast ook nog een einde te maken aan allerlei openeinderegelingen in het sociaal domein? Is het college bereid de op=op filosofie in te voeren in het sociaal domein? Indien dit onmogelijk is uit te voeren binnen één bepaalde begrotingspost, dan kan er toch ergens anders op de rem worden getrapt? Kan het college aangeven hoeveel geld er bespaard kan worden door het percentage van 130% van het minimum bestaansinkomen als grens voor allerlei voorzieningen te verlagen van 130% naar 120% respectievelijk 110%? Want zijn dit soort regelingen niet de oorzaak dat werken niet loont?

Op basis van uw antwoorden overweegt de VVD Rijswijk ook hier een motie over in te dienen.

Ik heb nog niet veel gezegd over de coronaproblemen. Die zijn groot, zeker voor mensen die zelf ziek worden of zelfs komen te overlijden. De VVD Rijswijk heeft veel respect voor de werkers in de zorg die wij allemaal het soms niet makkelijker maken door ons eigen gedrag. Uiteraard hebben wij ook medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van de coronapandemie.

In mij betoog heb ik dit niet steeds willen aanhalen, want los van de coronaproblemen moet het college ingrijpen in de boekhouding. Het vreselijke coronavirus mag niet als excuus gebruikt worden om mislukkend beleid te verbergen, iets wat u nu wel constant doet.

Ik sluit af met Denzel uit het begin van mijn betoog. Zijn trein stopte net op tijd, maar uw collegetrein dendert maar door. De VVD Rijswijk heeft u in de forumvergadering vorige week en nu in deze raadsvergadering gewezen op de noodrem. Tot onze verrassing, en ook wel verbazing, hebben uw coalitiepartijen onze waarschuwingen wel overgenomen in een aantal opvallende moties en amendementen gesteund door alle vijf de coalitiepartijen. De VVD Rijswijk is natuurlijk verheugd over het feit dat de coalitiepartijen ook op zoek zijn naar de reparatie van de voorstellen van hun eigen college, al kun je wel vragen stellen bij de hierbij aangegeven dekkingsvoorstellen. Wat is dualisme toch mooi, al heeft dit optreden van de coalitiepartijen meer te maken met een collectieve schrobbering van dit college.

Dank u wel voorzitter.