Vragen aan het college: strengere handhaving en toezeggingen nakomen

Strengere handhaving en juiste communicatie

Vragen aan het college over afvaldumpingen en hondenlosloopgebied Endezant.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft een aantal vragen gesteld aan het college. Wij willen een strengere handhaving op illegale afvaldumpingen en stellen voor om hiervoor boa's in burger in te zetten. Ook hebben wij vervolgvragen gesteld over de besluitvorming met betrekking tot het hondenlosloopgebied Endezant. Het college komt zijn afspraken hierover namelijk niet na.

Afvaldumpingen 

Schriftelijke vragen aan het college van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Meer handhaving, minder afvaldumping.

Zwerfafval en afvaldumpingen zijn een groot probleem in Rijswijk. Een kleine groep mensen verpest onze leefomgeving met asociaal gedrag. Rondslingerend afval is een van de grootste ergernissen van onze inwoners. Voor dit probleem is al vaker aandacht gevraagd en volgens de VVD Rijswijk is het tijd om met creatievere maatregelen te komen en de handhaving te verbeteren.

Naar aanleiding van een oproep van de VVD in Amersfoort is de VVD-wethouder aldaar met een voorstel gekomen om afvaldumpingen harder aan te pakken.[1] Wat de VVD Rijswijk betreft verdient dit plan navolging in Rijswijk.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft daarom de volgende vragen aan het college.

1. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat het tijd wordt dat er meer en strenger gehandhaafd gaat worden om de afvalproblematiek in Rijswijk aan te pakken?

2. Heeft het college een overzicht van de ergste hotspots in Rijswijk waar afvaldumpingen het meeste voorkomen?

3. Is het college bereid om, naar navolging van het plan in Amersfoort, boa’s in burger in te zetten die gaan surveilleren in Rijswijk? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om deze surveillance ook onverwachts in de avonduren te laten plaatsvinden? Afvaldumping houdt zich tenslotte niet aan de gebruikelijke werktijden.

5. Indien het college bereid is dit te doen, wil het college de gemeenteraad dan op de hoogte houden van de uitvoering van deze maatregel? Indien het college deze maatregel niet wil, graag een toelichting waarom niet.

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Caroline de Mooij

Menno Ezinga


[1] https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-klaar-met-afvaldumpers-boa-s-in-burger-delen-zonder-waarschuwing-boetes-uit-van-95-euro~a097dce0/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F


Endezant

Schriftelijke vragen aan het college van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Vervolgvragen hondenlosloopgebied Endezant en het niet uitvoeren van de belofte van het college over rectificatie

Op 11 september jongstleden heeft het college naar aanleiding van vragen van de fractie van de VVD Rijswijk geantwoord dat het college het met de VVD Rijswijk eens is dat er geen gemeenteraadsbesluit aan het verwijderen van de hekken bij het hondenlosloopgebied Endezant ten grondslag ligt, maar dat er sprake is van een collegebevoegdheid die wordt toegepast.

De aanleiding van de eerdere vragen van de VVD Rijswijk lag gelegen in de gebrekkige communicatie van het college hieromtrent, te weten: de mededeling dat de raad tot verwijdering zou hebben besloten. Het college heeft in de beantwoording op 11 september aangegeven op korte termijn tot rectificatie over te gaan. We zijn echter twee maanden verder en rectificatie is uitgebleven. Tevens is het de VVD Rijswijk gebleken dat zeer recent de gemeente tegen belanghebbenden zegt dat het een gemeenteraadsbesluit betreft. Dit wordt eveneens in de afhandeling van een WOB-verzoek (brief van 16 november 2020 zonder kenmerk getekend door manager JZ van Rijswijk) genoemd.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Om welke reden heeft het college de toegezegde rectificatie nog niet geplaatst? Wanneer gaat dit alsnog gebeuren?

2. Om welke reden worden burgers in gesprekken met de gemeente alsmede in een formeel besluit foutief geïnformeerd door de gemeente over deze kwestie?

3. Hoe waardeert het college zijn eigen handelen en dat van de onder zijn verantwoordelijkheid handelende ambtelijke organisatie in deze? Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat dit past in de categorie ‘eens en nooit meer’?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Udo Oelen