Afscheid van 2020, vooruitkijken naar 2021

Afscheid van 2020, vooruitkijken naar 2021

Ik wens u en ons allemaal een beter, gezonder en verstandiger 2021!

Het jaar 2020 is bijna voorbij. Het mooie getal 2020 is echter vooral door het coronavirus geen mooi jaar geworden. Het was een jaar met veel persoonlijk leed bij mensen die dierbaren hebben verloren of die ernstig ziek werden. Een jaar met veel economische schade bij bedrijven, ondernemers, organisaties en hun medewerkers. Het was natuurlijk ook het jaar waarin personeel in onder andere de zorg, het onderwijs en bij politie/handhaving een enorme extra en te respecteren inzet hebben geleverd. Hopelijk zal 2021 een geheel ander jaar worden en in het teken staan van een beginnend herstel van de vele wonden die zijn geslagen in onze samenleving, zo ook in Rijswijk. De VVD Rijswijk wenst iedereen daar sterkte en succes bij. Laten we hiervoor samen aan de slag gaan.

Bij een jaarwisseling ontkomen we er niet aan om terug te blikken naar het politieke jaar van Rijswijk. Het gaat namelijk niet zo goed in Rijswijk, met name met de financiën. Natuurlijk zijn er veel extra uitgaven vanwege de coronacrisis ,maar die laten we even buiten beschouwing. Een groot deel van die kosten worden namelijk gecompenseerd door het Rijk. Gelukkig heeft het Rijk deze ruimte in de begroting door verstandig financieel beleid in de afgelopen jaren.

Het college van B&W in Rijswijk past echter niet goed op de eigen portemonnee en durft onder andere niet te snijden in de hoge kosten in het sociaal domein en op het voorzieningenniveau. Dat is ook niet makkelijk, want het raakt mensen. Het is echter ook zo dat wat moet, dat moet. De VVD Rijswijk heeft veel suggesties gedaan om de kosten te beheersen en het te hoge voorzieningenniveau in Rijswijk iets te verlagen. Neem het stoppen met de ooievaarspas, het niet automatisch voor 100% kwijtschelden van schulden c.q. achterstanden bij heffingen en belastingen die aan de gemeente Rijswijk betaald moeten worden. Begin bijvoorbeeld eens met maximaal 50% kwijtschelding. Bovendien zou die kwijtschelding niet doorberekend moeten worden aan alle Rijswijkers via hogere tarieven en leges. Deze extra kosten moeten gedekt worden binnen de eigen begroting van het armoedebeleid. Dat is eerlijk en logisch. Nu betalen we in Rijswijk al veel te hoge tarieven voor bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, maar worden ze nog hoger gemaakt dankzij het doorberekenen van kwijtschelding binnen dat tarief. Nu de afvalstoffenheffing toch aan de orde komt, deze is dit jaar extreem verhoogd onder andere als gevolg van een door het college gevoerde beleid met betrekking tot ‘Het Nieuwe Inzamelen’ en daarmee een weigering van het college om over te stappen op het bewezen goedkopere en efficiëntere nascheiding i.p.v. de nu ingevoerde voorscheiding. Vele gemeenten zijn Rijswijk voor gegaan door over te stappen, maar Avalex doet zijn uiterste best om aan te tonen dat nascheiding niet de juiste weg is. Het onderzoek van Avalex naar nascheiding, als gevolg van een aangenomen motie van mede-initiatiefnemer VVD Rijswijk, verdient nog niet het predicaat onafhankelijk. Tijd dus om hiermee aan de slag te gaan, de kosten te verlagen en het ophalen van afval efficiënter te maken.

Verder blijft het college miljoenen uitgeven aan geldverslindende projecten zoals het extreem dure plan met de Ecoducten over de A4 en een nieuw sportpark inclusief nieuw clubgebouw aan de Lange Kleiweg. De VVD Rijswijk heeft geprobeerd het college te behoeden voor deze nieuwe financiële rampspoed, maar de coalitie hield helaas de rijen gesloten.

De rampspoed van het Huis van de Stad durven we bijna niet meer te benoemen. Binnen één jaar zijn, zoals voorspeld door de VVD Rijswijk, de eerste tegenvallers bij de renovatie al naar voren gekomen. Er zullen er helaas nog velen volgen Ook daar schetste de VVD Rijswijk het college en de gemeenteraad een uitweg uit dit rampscenario.

Helaas, wat wil je ook als men met het VOC-schip Eneco de buit al heeft binnengehaald. Van de opbrengst van €73 miljoen werd even simpelweg €20 miljoen afgehaald om de ontstaande tekorten af te dekken en de reserves weer aan te vullen.

Ging er dan helemaal niets goed? Natuurlijk wel. Gelukkig wel. Stevige plannen zijn gemaakt voor de Bogaard, het Havenkwartier, Rijswijk Buiten en winkelcentrum Oud Rijswijk. Hard nodig en hoopvol. Goede nieuwe afspraken met de woningbouwcorporaties zullen worden gemaakt voor de bouw van meer woningen in het middensegment zodat o.a. starters meer en sneller kans hebben op een woning. Rijswijk bouwt aan een mooie toekomst, ook in de Plaspoelpolder. Daar bloeit de economie weer op. Het parkeerbeleid is uitgebreid en op sommige punten verbeterd wat betreft de helderheid en uniformiteit. De rest van de Eneco-opbrengsten is gestopt in een groeifonds voor investeringen in de toekomst van Rijswijk. Op verzoek van de VVD Rijswijk is ervoor gezorgd dat het geen verdeelpotje van de coalitie is geworden of gaat worden, maar dat een breed draagvlak in de gemeenteraad nodig is voor het besteden van het geld uit dit fonds. Belangrijk voor de toekomstbestendigheid van Rijswijk!

De VVD Rijswijk zal ook in 2021 het college scherp blijven aanspreken over de financiën en de te hoge lasten voor burgers en ondernemers. Bezuinigingen zullen helaas nog steeds noodzakelijk zijn. Het hoeft niet alleen met minder, maar het kan ook anders en beter worden georganiseerd en/of ingekocht. De VVD Rijswijk zal hiertoe in 2021 met concrete voorstellen komen via moties en amendementen.

Ook zal de VVD Rijswijk zich laten inspireren door het verkiezingsprogramma van de landelijke VVD en dit vertalen naar ideeën voor Rijswijk. Zowel voor Nederland als voor Rijswijk is er een weg uit het dal en de VVD is graag de wegwijzer naar die uitweg, te beginnen in 2021. We gaan samen aan de slag met mooie en nieuwe plannen voor Rijswijk en voor Nederland!

Laten we vooral niet vergeten dat er een hele grote taak ligt voor de gemeenteraad: het zoeken naar de beste burgemeester voor Rijswijk. Als lid van de vertrouwenscommissie mag er wettelijk voorlopig niets meer over verteld worden vanwege de vertrouwelijkheid. Wij gaan ervan uit dat alle leden van de vertrouwenscommissie het eens zijn over het feit dat dit een belangrijk bestuurlijk proces is waarbij politieke meningsverschillen ver weg moeten blijven. Rijswijk verdient een goede en sterke nieuwe burgemeester!

Ik wens u en ons allemaal een beter, gezonder en verstandiger 2021! Tot volgend jaar!