Overlast door een nieuwe tramremise?

Overlast door een nieuwe tramremise?

In Ypenburg komt een nieuwe tramremise. De VVD Rijswijk wil van de wethouder weten:

  • Wat voor gevolgen dit heeft voor Rijswijk.
  • Of het mogelijk verleggen van tramlijn 1 over de Geestbrugweg hier iets mee te maken heeft.
  • Hoe we overlast voor onze inwoners gaan voorkomen.

Lees de vragen hier. 

Schriftelijke vragen aan het college van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

De VVD Rijswijk heeft kennisgenomen van de berichtgeving rondom het voorgenomen besluit om het GAVI terrein in Ypenburg in te richten als nieuwe tramremise. Dit betekent daarmee ook dat de AZC-locatie in Rijswijk hiermee kennelijk definitief is afgevallen als locatie.

De VVD Rijswijk stelt daarom de volgende vragen:

1. Is het college van Rijswijk betrokken geweest bij deze besluitvorming? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

2. Welke route gaan de trams vanuit Den Haag naar de remise volgen? Zal dit over Rijswijks grondgebied zijn? Zo ja, welke route wordt dan gevolgd?

3. Indien de trams, in de vroege ochtend en de late avond, over Rijswijks grondgebied naar de remise gaan: welke maatregelen gaat het college treffen om te voorkomen dat dit verstorend werkt voor de nachtrust en daarmee de leefbaarheid van de Rijswijkse inwoner?

4. indien de trams over Rijswijks grondgebied gaan, betekent dit dan ook dat er een relatie ligt met de HOV-tracés om de Binckhorst te ontsluiten?

5. Het verzoek is om gelet de aard van de vragen deze met spoed vóór 16 maart te beantwoorden. Is het college hiertoe bereid?

Namens de VVD Rijswijk,

Udo Oelen