Een nieuw college. Nu aan de slag! Coen Sleddering bij het Kaderdebat

Een nieuw college. Nu aan de slag!

Vandaag moeten we stilstaan bij de gisteren overleden beste en meest geliefde dichter en schrijver Remco Campert. Dat doe ik met een paar citaten. Ik zal het college geen complimenten geven, want Campert zei: 'In Nederland vormt een compliment vaak de verpakking van een belediging.'

Vorige week presenteerde het nieuwe college zich aan onze raad. Na een lange en intensieve formatieperiode kan het college nu aan de slag op basis van het afgesloten coalitieakkoord. De fractie van de VVD Rijswijk heeft na de verkiezingen uitgesproken dat onze stad een stevig en stabiel stadsbestuur nodig heeft met daarin ook een rol voor de VVD Rijswijk.

De eerste weken van de formatie waren moeizaam, vooral omdat het niet over de inhoud ging maar over partijen en/of personen. Dat gebeurtenissen uit het verleden een impact hebben gehad op sommige partijen in deze raad begrijp ik, maar dat dit zo direct op de man of vrouw moest worden gespeeld heeft mij bedroefd. Gelukkig heeft de formateur op enig moment daar een einde aan gemaakt en de huidige coalitiepartijen een opdracht gegeven om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de stad en een brede coalitie te vormen met ruime een meerderheid in de raad.

Ik dank de collega’s bij de onderhandelingen voor het oppakken van die verantwoordelijkheid en dat wij stevig, maar inhoudelijk aan de slag zijn gegaan. En soms zorgen open en eerlijke, ook bilaterale, gesprekken daarbij voor beter begrip voor elkaars positie.

Met dit nieuwe stadsbestuur kan Rijswijk voortvarend aan de slag met de uitdagingen die op onze stad afkomen. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. De afgelopen jaren heeft Rijswijk ingezet op een stevige groei van onze gemeente. Daar heeft Rijswijk zelf voor gekozen en grote ontwikkelingsplannen voor gemaakt. Voor Rijswijk, ja natuurlijk, maar ook om tegemoet te komen aan de grote opgaven die bestaan voor de regio op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.

In het coalitieakkoord zijn deze begrippen dan ook de rode draad, samengevat met de term 'gezonde groei'. En met behoud van onze identiteit ,onze sociale en culturele infrastructuur. Een gezonde groei betekent, net als bij mensen, dat je moet opgroeien in een stabiele omgeving, dat je de middelen hebt om te groeien, dat je vet op de botten hebt om af en toe een ziekte c.q. een terugval op te vangen. En ja, groeistuipen doen soms pijn, maar gemeende interesse voor die pijn kan en moet helpen.

Iedereen in Rijswijk moet gelijke kansen hebben om mee te doen aan de samenleving zonder armoede. Of zoals Campert zei: 'zonder geld is het erg moeilijk om van je Rijkdom te genieten'. Een grote verantwoordelijkheid van het stadsbestuur, zo voelt de VVD Rijswijk dat ook. Er zijn als gemeente voor mensen die niet mee kunnen doen maar ook de eigen verantwoordelijkheid weegt zwaar. Niet altijd maar meteen naar de overheid kijken en vragen of de overheid iets voor jou wil doen. Soms vragen mensen echt te veel aan de gemeente zonder zelf iets te ondernemen. De gemeente moet de eigen verantwoordelijkheid en dat eigen initiatief waarderen, stimuleren en belonen.

De VVD kijkt uit naar de uitwerking door het college van het coalitieakkoord naar een werkprogramma. En naar een nieuwe begroting voor 2023, een meerjarenbegroting met een structureel begrotingsoverschot als buffer voor investeringen en uitgaven in relatie tot de groei van Rijswijk voor de gehele periode. In het coalitieakkoord is een mooie balans gevonden tussen ideeën en opvattingen die de verschillende partijen hebben over de rol van de overheid. Een evenwichtige afweging gemaakt wat kan en wat niet of niet meer kan als ook de financiële mogelijkheden van de stad beperkt zijn. Middelen die we wel nodig hebben om de groei van onze stad mogelijk te maken. We moeten ons klaar maken voor een tweede schaalsprong van Rijswijk. Eigenlijk een soort tweede pubertijd van deze stad Maar zoals Campert zei: 'het leven is vurrukkuluk'.

De VVD Rijswijk wil graag een paar gedachten naar voren brengen die het College kan meennemen bij uitwerking van coalitieakkoord en het opstellen van de begrotingen.

• Financiën.

De afspraken zijn in het akkoord helder geformuleerd en de VVD Rijswijk gaat ervan uit dat die afspraken ook worden nagekomen. Daarbij met speciale aandacht voor de lasten van burgers en ondernemers. De lasten stijgen door inflatie en met name energieprijzen enorm.

Bij alle beslissingen die het college neemt moet goed gekeken worden wat dit betekent voor de lasten van burgers en ondernemers. De VVD Rijswijk realiseert zich goed dat om te groeien we moeten investeren en daar is geld voor nodig. Die bereidheid om middelen vrij te maken voor investeringen is er bij de VVD Rijswijk, maar wel gekoppeld aan een immer kritische blik op nut en noodzaak van uitgaven en de efficiency van de uitvoering. En daar ook maar de waarschuwing van de VVD Rijswijk bij dat het geen zin heeft geld te alloceren als men weet dat dit geld door het personeelstekort op het stadhuis en bij de uitvoering niet kan worden weggezet.

De VVD Rijswijk ziet een paar risicovolle zaken op ons afkomen. Zoals afgesproken zal ik de discussie over het Huis van de Stad niet meer voeren, maar vraag ik wel het college erg strak te kijken naar de uitgaven in de tweede fase die nu begonnen is en naar de kosten voor de inrichting van het buitengebied. Campert waarschuwde de mensen die zeggen dat het allemaal meevalt met de kosten voor het Huis van de Stad met de woorden: 'Het ophouden van de schone schijn kan geen kwaad, zolang je het zelf maar weet!'

Ook ontwikkelingen op het gebied van de sportaccommodaties baren ons zorgen. Kan het college toezeggen dat de gemeente nog eens serieus nadenkt of de eigenaarsrol van clubhuizen en kantines wel tot het gemeentelijk takenpakket behoort?

• Mobiliteit

Een groeiende stad moet bereikbaar en leefbaar blijven. Dat vraagt om een afgewogen beleid op het gebied van de mobiliteit. Daarbij hoort het stimuleren van lopen, fietsen en OV, maar ook voor de noodzakelijke bereikbaarheid m.b.t. bedrijven en het woon-werkverkeer van burgers is en blijft de auto onmisbaar. Natuurlijk kijkt ook de VVD Rijswijk anders tegen automobiliteit aan en moeten we rekening houden met de leefbaarheid, maar ook elektrische auto’s hebben ruimte nodig. Om te rijden, om te laden en om te parkeren. Bij nieuwbouwprojecten is dat makkelijker te doen dan in bestaande oude wijken. Het weghalen van parkeercapaciteit in oude wijken zonder een alternatief aan te bieden kan niet de bedoeling zijn. Ik hoop dat wij nu eindelijk eens kunnen doorpakken met een parkeervoorziening in Oud-Rijswijk. Dan is het ook beter te accepteren dat er op straat parkeerplaatsen verdwijnen bij de herinrichting van bijvoorbeeld de Steenlaan en Lindelaan. Zonder alternatief gaat dat gewoon niet.

Mobiliteit is geen zaak alleen van het lokale bestuur maar zal ook, en wellicht zelfs vooral, regionaal moeten worden vorm gegeven. De VVD Rijswijk heeft daar met de VVD-collega’s van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar stevige opvattingen over. Mobiliteit moeten we van bovenaf en over de gemeentelijke grenzen heen bekijken. Daarbij moeten we goed kijken naar de gewenste verkeerscirculatie in onze regio. De onlangs gepresenteerde plannen m.b.t. de Binckhorst zijn voor de VVD Rijswijk dan ook uiterst teleurstellend. Daarin is werkelijk niets te merken van zo’n gemeenschappelijke visie op de regionale mobiliteit. De projectorganisatie maakt de woorden van Campert waar: 'oud word ik wel, het wijzer worden wil niet lukken!'

Het gaat hier gewoon alleen om een probleem oplossen voor de gemeente Den Haag, hetzij in de Binckhorst, hetzij op het Rijswijkseplein Het omleggen van tramlijn 1 over de Geestbrugweg zit nog steeds in de plannen terwijl daar nog nooit de nut en noodzaak voor is aangetoond. Ik noem het verminderen van de parkeercapaciteit zonder alternatief, ik noem de geluidsoverlast van de zwaardere trams op de Geestbrug/Geestbrugweg en vooral de kruising met de Haagweg. De afdraaiende trams zorgen niet alleen voor extra lawaai in de bocht, maar zorgen ook voor een minder goede doorstroming op de Haagweg zelf.

De nieuwe bewoners van de Binckhorst hebben er baat bij om met goed OV snel naar de stations Den haag CS en Voorburg te komen om de reis per trein te vervolgen en niet via Delft. De VVD Rijswijk mist ook een goed inzicht in de gevolgen voor de verkeerscirculatie als gevolg van de gekozen oplossingen. Een nieuwe inrichting van de Geestbrugweg moet helpen om minder verkeer op de Geestbrugweg te krijgen. Oh ja, en waar gaan die auto’s naartoe dan? Sluipend en kruipend door de wijken Cromvliet en Leeuwendaal? Of gezellig over de Westvlietweg? Ik hoor de deskundigen al zeggen: nee die auto’s moeten zo snel mogelijk naar de A4 en A12. Hoe dan? Via de Haagweg en de Hoornbrug? Via de Victory Boogie Woogie tunnel die niemand kan vinden? Via de Prinses Beatrixlaan? Deze problematiek vraagt een intensieve regionale aanpak met duidelijke keuzes over de aan- en afvoer van het verkeer richting de snelwegen. Verbreding van de A4 inclusief stil asfalt en geluidsschermen met een verbetering van de op- en afritten zijn daarbij dringend noodzakelijk Dit kan alleen maar in regionaal verband.

Dus, geacht college, geef echt waardevolle invulling aan de ondertekende intentieverklaring die ons tot nu niets heeft gebracht en kom met een afgewogen en regionaal georiënteerde oplossing.

Er is veel werk te doen, voor het college, voor de raad en voor de ambtelijke organisatie. Ook bij die laatste groep zal een schaalsprong gemaakt moeten worden zowel kwantitatief als kwalitatief. Ga daar als college snel mee aan de slag en val niet in de valkuil dat alles wel in orde komt met de uitwerking van het BMC-rapport. Dat mag geen excuustruus zijn om niet door te pakken als er kansen liggen.

Of zoals Campert zei: 'als je niet uitkijkt blijf je je hele leven voorbereiden'.

Dank voorzitter.

Coen Sleddering
Fractievoorzitter VVD Rijswijk