Als je lang genoeg in de afgrond staart, begint die terug te staren: het Ravijnjaar en Rijswijk

Als je lang genoeg in de afgrond staart, begint die terug te staren: het Ravijnjaar en Rijswijk

Fractievoorzitter Jordy Loof heeft bij de behandeling van de zogenoemde Kadernota aangegeven dat grote financiële uitdagingen op Rijswijk afkomen, maar dat de Rijswijkse VVD positief is over de toekomst en bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt om deze problemen aan te pakken. 

De Rijswijkse VVD zal inzetten op lage lasten voor onze inwoners en ondernemers, het blijven investeren in de toekomst van Rijswijk door onder andere het bouwen van woningen, het stimuleren van de werkgelegenheid en het snel op orde krijgen van de financiën.

Lees hier de bijdrage van de Rijswijkse VVD.

Voorzitter, 

Met gezonde financiën een gezonde stad. Een Rijswijk dat tekorten niet doorschuift naar de toekomst, maar ervoor zorgt dat net zoals thuis niet meer wordt uitgegeven dan binnenkomt. Het klinkt zo makkelijk. De harde realiteit is dat Rijswijk, mede door factoren van buiten, net als meer dan 200 gemeenten in Nederland een huishoudboekje heeft wat onder enorme druk staat. Rijswijk is uniek, maar niet in de financiële problemen die ons overkomen. 

Grote tekorten in de jeugdzorg die jaarlijks terugkomen, een Rijksoverheid die gemeenten structureel meer taken geeft, maar hier niet genoeg geld tegenover zet en de manier waarop het gemeentefonds wordt berekend ook nog eens sneller aanpast dan was aangekondigd. Het Ravijnjaar waar wij al langer voor waarschuwen is nabij. Als je lang genoeg in de afgrond staart, begint die terug te staren. Kijk niet te veel naar beneden, want het pessimisme maakt zich van u meester.

Toegegeven, dat pessimisme zou niet geheel onbegrijpelijk zijn. De maatregelen die het college voorstelt zijn ontzettend rot. Ze zijn ingrijpend. Bijna alles wat er in onze mooie stad gebeurt zal erdoor geraakt worden. Dat zou je eigenlijk niet moeten willen, maar hebben we een keuze? Deels, want we moeten ondanks dit alles oog blijven houden voor de druk op de portemonnee van de Rijswijkers, voor armoede in onze samenleving, voor de toenemende druk in de zorg. Voor de samenleving als geheel. De stad is meer dan onze inkomsten en uitgaven. Wat wij hier besluiten heeft effect op onze inwoners. Daar moeten we ons bewust van blijven zijn.

Het pessimisme zal echter niet de overhand nemen bij de Rijswijkse VVD. Het Ravijnjaar zal ons niet over de rand mee naar beneden trekken. Wij roepen iedereen in deze raad op om dat ook bij hen niet te laten gebeuren. Neem verantwoordelijkheid, in plaats van zaken te roepen die je niet gaat kunnen waarmaken. De financiële uitdagingen waar wij als stad voor staan zijn niet niks, maar als we samen als gehele raad onze verantwoordelijkheid nemen dan klimmen we dit ravijn uit nog voor we er verder in vallen. 

Daarvoor hebben Rijswijkers ons gekozen. Om verantwoordelijkheid te nemen, de boel op orde te houden, om keuzes te maken. Laten we dat serieus nemen. De Rijswijkse VVD is er klaar voor. Aan de slag. 

Voorzitter,

Het college lijkt die stap ook te hebben gezet en laat zien dat maatregelen genomen moeten worden. Maatregelen die pijn gaan doen, maar wel in het belang zijn van een gezonde toekomst voor Rijswijk. Het college heeft veel werk verricht en de raad een uitgebreid pakket toegestuurd. Hiermee geeft het college niet alleen duidelijk inzicht in keuzes, problemen en afwegingen, maar brengt het de raad ook goed in positie om weloverwogen en geïnformeerd eigen keuzes te kunnen maken. Dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor dit uitgebreide en informatieve pakket. 

Ook onze dank voor het uitvoeren van onze aangenomen motie beperking kosten jeugdzorg. Hiermee wordt een goede stap gezet in het terugdringen van hoge kosten en tekorten. En voor de uitvoering van onze motie bestemmingsreserves, waarmee geld wat al lang stilstaat wordt teruggebracht naar de algemene reserve zodat het gebruikt kan worden om te investeren of tekorten op te vangen.

Van de keuzes die het college voorstelt is het goed om te zien dat zoveel als mogelijk de dienstverlening naar inwoners, de uitvoering van beleid en de basistaken overeind worden gehouden. Dat verwachten de Rijswijkers ook. De basis blijft hiermee zo goed als kan op orde. Het ophalen van paspoorten, het onderhoud aan wegen en groen en het kunnen indienen van aanvragen gaan gewoon door. Achterstanden die in de vorige collegeperiode zijn ontstaan blijven de aandacht houden en worden weggewerkt. Nog steeds met oog voor de toekomst, zodat op de lange termijn geen hogere kosten ontstaan. Sober, maar doelmatig. De stad moet tenslotte bestuurd blijven worden en Rijswijkers moeten gewoon terecht kunnen bij hun gemeente.

Voorzitter, 

De Rijswijkse VVD heeft enkele vragen aan het college.

Graag brengen wij in herinnering ons vorig jaar aangenomen amendement verlaging afvalstoffenheffing. Kan het college aangeven wat hiervan de stand van zaken is? Heeft het college zoals wij toen hebben verzocht werk gemaakt van maatregelen om ervoor te zorgen dat de afvalstoffenheffing dit jaar niet meer dan met het inflatiepercentage hoeft te stijgen?

In diezelfde vergadering heeft het college toegezegd om te gaan kijken naar het instellen van meer subsidieplafonds. Om zo beter grip te krijgen op onze uitgaven. Heeft het college hier stappen in gezet en bekeken wat de mogelijkheden zijn?

Een ander terugkomende zorg van ons is externe inhuur. Kan het college aangeven waarom deze nog relatief hoog is en hier maar beperkt op bezuinigd wordt? Is het geen tijd voor een taakstelling om dit verder terug te dringen? Wat de Rijswijkse VVD betreft komt hier het uitgangspunt dat er geen sprake is van externe inhuur, tenzij het gemotiveerd niet anders kan. Wil het college toezeggen de raad bij de aankomende begroting te informeren hoe hier invulling aan wordt gegeven?

Het gevraagde krediet voor de door de raad verzochte veiligheidsmaatregelen op de Van Rijnweg/Van der Kooijweg is redelijk hoog. Kan het college aangeven wat hier de plannen zijn? Blijft de weg hiermee zoals verzocht verder voor iedereen een vrije doorgang?

Voorgesteld wordt om het team mobiliteit en parkeren uit te breiden. Kan het college aangeven wat deze extra Fte gaan toevoegen en waarom deze op dit moment noodzakelijk zijn? Kan het takenpakket niet worden uitgevoerd met de huidige Fte?

Tot slot, de komende jaren worden financieel lastig. Grip hebben en houden op de financiën is daarom cruciaal, net als het inbouwen van overschotten om klappen makkelijker op te vangen. Is het college het daarom met de Rijswijkse VVD eens dat het wenselijk is om zoveel als mogelijk de komende jaren sluitend te begroten? Kan het college toezeggen hier werk van te gaan maken en er alles aan te doen om de meerjarenbegrotingen sluitend aan de raad voor te leggen?

Via deze weg kondigen wij tevens één amendement en twee moties aan. Deze zullen in onze tweede termijn verder worden toegelicht, maar zijn online op iBabs terug te vinden.

Voorzitter,

De voorgestelde maatregelen doen ons pijn, vooral omdat het vanwege een situatie is die ons overkomt. Er wordt fors bezuinigd. Terecht, want waar geen geld voor is moet je ook niet uitvoeren. Het college stelt echter ook enkele lastenverzwaringen voor, zoals het verhogen van de OZB en van de parkeertarieven voor bezoekers. Gelooft u ons als we zeggen dat als het anders kon, we het anders hadden gedaan. We ontkomen helaas niet aan een verhoging van sommige tarieven. De gemeentebegroting zou hier anders echt aan onderdoor zijn gegaan. 

We hebben gevochten om ervoor te zorgen dat niet nog meer verhogingen zouden plaatsvinden en dat vooral is gefocust op minder uitgeven waar dat kan.

Keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, juist in lastige tijden. Werken aan gezonde financiën voor de toekomst. Doorschuiven is de weg van de minste weerstand, maar getuigt niet van behoorlijk bestuur. Daar is de Rijswijkse VVD niet van. We waarschuwen al langer voor het Ravijnjaar. Het is goed om te zien dat de ernst nu volledig is ingedaald en op tijd maatregelen worden genomen. 

Dat betekent niet dat Rijswijk stilstaat. Zo blijven we investeren in onze lokale economie, in de Plaspoelpolder, de bereikbaarheid van Rijswijk, houden we de belastingen laag waar dat wel mogelijk is en bouwen we die broodnodige woningen voor iedereen. 

We houden onze stad financieel gezond, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren. Dat is waar het om zou moeten gaan, dat is waarom deze raad is gekozen, dat is waar de Rijswijkse VVD zich voor zal blijven inzetten.

Dank u wel voorzitter.

Jordy Loof
Fractievoorzitter Rijswijkse VVD